عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

متوسط عملکرد گندم رقم مهدوی در روش هیرم کاری برابر 3250 کیلو گرم و در روش خشکه کاری برابر 3126 کیلو گرم در هکتار بود. در اراضی با بافت سبک عملکرد دانه در روش هیرم کاری و خشکه کاری با هم تفاوت معنی داری نداشتند. لذا توصیه می شود در این اراضی کشت به صورت خشکه کاری اعمال می شود. در اراضی بافت سنگین درصد سبز محصول در روش هیرم کاری بیشتر از روش خشکه کاری بوده است و عملکرد نیز در روش هیرم کاری بیشتر از روش خشکه کاری می باشد. ...

این آزمایش به منظور بررسی روشهای کاشت مکانیزه زیره سبز در حالتهای هیرم و خشکه‌کاری انجام گرفت . با توجه به اینکه در خراسان کشت زیره به صورت‌های خشکه‌کاری و هیرم‌کاری و ردیف‌کاری انجام می‌شود عملیات کشت ردیفی میتواند به صورت هیرم و خشکه انجام پذیرد و با علم به اینکه گیاه زیره سبز از نظر جوانه‌زنی گیاه ضعیفی است به منظور تسریع در جوانه‌زنی و جلوگیری از سله بستن از روش هیرم‌کاری استفاده می‌شود. در این آزمایش از طرح آماری اسپلیت بلوک در قالب بلوکهای کامل تصادفی استفاده می‌شود. فا ...

این آزمایش به منظور بررسی روشهای مختلف آماده‌سازی زمین با توجه به هیرم‌کاری و خشکه‌کاری انجام پذیرفت . در این تحقیق از طرح آماری اسپلیت بلوک در قالب بلوکهای کامل تصادفی استفاده شد. فاکتورهای اصلی دارای دو سطح: -1آماده‌سازی زمین به صورت مرسوم و کشت (گاوآهن برگرداندار+دیسک +لولر +کشت با خطی کار)-2آماده‌سازی زمین به صورت کم خاک‌ورزی و کشت (ابتدا در تابستان دیسک سبک + دیسک سنگین (افست ) در اواخر پاییز (لولر+کشت با خطی‌کار) فاکتور فرعی دارای دو سطح: -1هیرم‌کاری -2 خشکه‌کاری میباشد ...

نتایج مقایسه هیرم‌کاری و خشکه‌کاری در سال زراعی 78-79 نشان داد که روش خشکه‌کاری در وضعیت بسیار مطلوبتری برخوردار است . علت امر بافت سنگین محل اجرای طرح می‌باشد که در زمان آبیاری قبل از کشت ، در سطح خاک سله ایجاد شده و باعث بدسبزی کاملا مشهودی شده است ، همچنین تراکم در واحد سطح 250 بهترین عملکرد را در خشکه‌کاری داشته است . از لحاظ نوع روش خاک‌ورزی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت . ...

در این آزمایش ، از طرح آماری کرتهای دوبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی استفاده گردید پارامترزهای فیزیکی خاک و اگروشیمیایی و وزن خشک علفهای هرز و میزان آب آبیاری اندازه گیری شد. همچنین به منظور بررسی اقتصادی بهترین روش ، پرسشنامه هایی جهت ارزیابی شرایط زارع و محل طرح تهیه شد. ...

گرایش منابع آب و خاک کشور به شوری علاوه بر کاهش عملکرد محصولات کشاورزی، باعث تشدید بیابان‏زایی در عرصه‏های منابع طبیعی گردیده و در نتیجه روز به روز از وسعت اراضی مستعد کاسته و به وسعت بیابان‏ها افزوده می‏شود بنابراین شناخت و کنترل شوری امری اجتناب‏ناپذیر است و این شناخت و کنترل نیاز به سرمایه و زمان دارد ...

چکیده ندارد.