عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مطالعه اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی دو رقم عدس در شرایط تنش شوری یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1390 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد اجرا شد. بذور ارقام مورد بررسی د راین پژوهش از ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان تهیه گردید. عوامل آزمایش شامل د. رقم عدس( رباط و کیمیا)، سه سطح پرایمینگ ( هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با NaCl و KCl) و پنج سطح شوری حاصل از NaCl (EC برابر ...

به منظور بررسی مقادیر مختلف علف‌کش ایمازتاپیر و هیدروپرایمینگ بذر در کنترل علف‌های هرز نخود، رقم آرمان، این آزمایش در سال زراعی 94-1393 به صورت دیم در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. فاکتور اول در 2 سطح شامل هیدروپرایمینگ بذر و عدم‌پرایمینگ و فاکتور دوم در 6 سطح شامل علف‌کش ایمازتاپیر در غلظت‌های 250، 500، 750 و 1000 سی‌سی در هکتار و هم‌چنین تیمارهای وجین و عدم‌وجین بودند. اثر متقابل تیمارها ...
نمایه ها:
نخود | 
دیم | 

جوانه زنی و استقرار مطلوب گیاه یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. پیش تیمار بذر به عنوان یک راهکار جهت افزایش استقرار گیاه به ویژه در شرایط نامطلوب مطرح است. به منظور ارزیابی اثرات اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور ژنوتیپ های چغندر قند تنش شوری آزمایشی در سال 1390 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نوع این ازمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 3 تکرار بود. فاکتور او شامل 3 ...

پرایمینگ تکنیکی است که می تواند سبب افزایش سرعت جوانه زنی و یکنواختی سبز شدن گیاه شود. در این رابطه و به منظور بررسی اثر تیمارهای هیدرو و اسمو پرایمینگ بر بهبود شاخص های جوانه زنی مریم گلی یک ساله، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار آزمایشگاه تکنولوژی بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال 1389 انجام گرفت. تیمارها شامل هیدروپرایمینگ در دو زمان 6 و 12 ساعت، تیمار با محلول کلرید سدیم، کلرید کلسیم و نیترات پتاسیم با غلظت 1- مگا پاسکال به مد ...

تیمارهای بهبود دهنده‌ی بنیه بذر مانند پرایمینگ، قادر به افزایش کارایی بذر در شرایط تنش‌های محیطی می‌باشند. سه آزمایش جداگانه شامل پژوهش‌های آزمایشگاهی (Ι)، (ΙΙ) و گلخانه‌ای به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های جوانه ‌زنی، و نیز برخی صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی رشد و عملکرد دو رقم گندم (آذر 2 و شیراز) تحت تنش آبی انجام شد. تیمار‌های پژوهش آزمایشگاهی (Ι)، شامل، چهار سطح تنش آبی و سطوح مختلف پرایمینگ بودند. تیمار‌های پژوهش آزمایشگاهی (ΙΙ) و گلخانه‌ا ...

به منظور بررسی اثر تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه شش ژنوتیپ چغندرقند و همچنین تعیین بهترین تیمار پرایمینگ و ژنوتیپ دو آزمایش در سال زراعی 1389 انجام شد. آزمایش اول و دوم به ترتیب در آزمایشگاه بیوتکنولوژی تحت شرایط کنترل شده و آزمایشگاه تکنولوژی بذر تحت شرایط آزاد (محیط آزمایشگاه) در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت بلوک های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل ژنوتیپ های مختلف چغندر قند (22393، 13030،IC ...

به‌منظور ارزیابی تاثیر تیمارهای پیش از کاشت بر عملکرد و رفتار زیستی بذور سالم و فرسوده گلرنگ آزمایشی یکساله در دو بخش مزرعه‌ای و آزمایشگاهی انجام شد. بخش آزمایشگاهی شامل تاثیر تیمارهای پیش از کاشت بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بذور سالم و زوال یافته گلرنگ بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی (CRD) با 16 تیمار و 3 تکرار انجام شد. فاکتور اول، سطوح زوال شامل 1- بذور سالم ، 2- بذور زوال یافته در دمای 37 درجه سانتی‌گراد به مدت 48 ساعت بود. فاکتور دوم، تیمار ...

در اکثر نقاط ایران به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه‌خشک، تنش‌های مهم غیر زنده نظیر خشکی، شوری، دما، باد و تنش‌های زنده شامل قارچ‌ها، باکتری‌ها،ویروس‌ها و حشرات موجب کاهش عملکرد، از بین رفتن حاصلخیزی خاک و در مواردی عدم امکان تداوم کشاورزی شده است. یکی از مهمترین عوامل در رسیدن به عملکرد بالا در واحد سطح مقدار درصد و سرعت استقرار بذور کشت شده است. اما متأسفانه سرعت استقرار بذور به دلایل مختلفی از جمله تنش خشکی پایین است. برای کاهش این مشکل از تکنیکی بنام پرایمینگ بذر قبل ا ...

به منظور ارزیابی برخی صفات زراعی نخود دیم در واکنش به کاربرد سطوح متفاوت پرایمینگ و سوپرجاذب آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در بهار سال 1390 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل پرایمینگ در 4 سطح شاهد، هیدروپرایمینگ، پرایم با ریزوبیوم و پرایم با اسید‌ هیومیک و کاربرد سوپرجاذب در3 سطح شاهد، 30 کیلوگرم در هکتار و 60 کیلوگرم در هکتار بود. صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در بوت ...