عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر، 3 سطح کود نیتروژن (100کیلو گرم، 200کیلوگرم، 300کیلوگرم) و دو زمان مصرف کود نیتروژن ( مصرف یکجای کود و مصرف دو مرحله ای کود) بر رشد و عملکرد ذرت علوفه ای، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دادانشگاه صنعتی شاهرود به اجرا درآمد. پرایمینگ بذر باعث افزایش شاخص سطح برگ، سرعت رشد گیاه، سرعت رشد نسبی، عملکرد کل، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، تعداد دانه در ردیف، و تعداد بلال در در بوته گردید. اثر سطوح مختلف کود نیتروژ ...

حضور علف های هرز در مزرعه و رقابت آن با گیاه زراعی از عوامل اصلی کاهش کیفیت و کمیت محصول محسوب می‏شود. پرایمینگ بذور قبل از کاشت باعث بهبود استقرار و سرعت جوانه زنی و افزایش رقابت با علف هرز می شود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر علف کشهای پیش رویشی آلاکلر (3/5 و 5 لیتر درهکتار)، تریفلورالین (1/5 و 2/5 لیتر در هکتار) و دو علف کش پس رویشی بنتازون (0/75 و 1 لیتر در هکتار) وهالوکسی فوپ( 2و 3 لیتر در هکتار) و تلفیق آن ها، تحت پیش تیمار هیدروپرایمینگ، بر کنترل علف های هرز و اجزای ...

به منظور بررسی اثر تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه شش ژنوتیپ چغندرقند و همچنین تعیین بهترین تیمار پرایمینگ و ژنوتیپ دو آزمایش در سال زراعی 1389 انجام شد. آزمایش اول و دوم به ترتیب در آزمایشگاه بیوتکنولوژی تحت شرایط کنترل شده و آزمایشگاه تکنولوژی بذر تحت شرایط آزاد (محیط آزمایشگاه) در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت بلوک های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل ژنوتیپ های مختلف چغندر قند (22393، 13030،IC ...

به منظور بررسی اثر تکنیک پرایمینگ هورمونی بر شاخص‌های کیفی بذر و گیاهچه دو رقم هویج زراعی دو آزمایش جداگانه انجام شد. آزمایش اول (مزرعه): آزمایش مزرعه ای که در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال زراعی 1389-1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 16 تیمار انجام شد. رقم مورد استفاده در دو سطح (رقم فورتو و نانتس) و هورمون‌های مورد استفاده جیبرلین و اسید سالیسیلیک در چهار غلظت صفر، 50، 100 و 150 پی‌پی‌ام بودند. نتایج نشان دادند بین دو رقم استفاده ...

در اکثر نقاط ایران به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه‌خشک، تنش‌های مهم غیر زنده نظیر خشکی، شوری، دما، باد و تنش‌های زنده شامل قارچ‌ها، باکتری‌ها،ویروس‌ها و حشرات موجب کاهش عملکرد، از بین رفتن حاصلخیزی خاک و در مواردی عدم امکان تداوم کشاورزی شده است. یکی از مهمترین عوامل در رسیدن به عملکرد بالا در واحد سطح مقدار درصد و سرعت استقرار بذور کشت شده است. اما متأسفانه سرعت استقرار بذور به دلایل مختلفی از جمله تنش خشکی پایین است. برای کاهش این مشکل از تکنیکی بنام پرایمینگ بذر قبل ا ...

خشکی مهم ترین عامل محدود کننده تولید برنج در اغلب مناطق دنیا می باشد. به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مربوط به جوانه زنی و نیز بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه های برنج رقم هاشمی مازندران، پنج آزمایش مختلف تحت شرایط کنترل شده انجام شد. آزمایش اول با هدف بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی انجام شد. برای اعمال تنش از پلی اتیلن گلایکول 6000 با پتانسیل اسمزی صفر (شاهد)، 2-، 4-، 6-، 8- و 10- بار استفاده شد. آزمایش دوم در محیط کشت هیدروپونیک و تنش خشکی تو ...

بذرکاری عرصه‌های مرتعی به عنوان روش احیاء بیولوژیکی بسیار حائز اهمیت است. در این میان جوانه‌زنی بذور گراس‌های بومی به دلیل خواب بالا، جوانه‌زنی کم، پراکندگی ژنتیکی و همچنین به دلیل عوامل محدود کننده محیطی، بحرانی‌ترین مرحله در طول حیات گیاه بوده و استقرار در رویشگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌سازند. پرایمینگ بذر ثابت کرده که به طور موفقیت آمیزی سبب اصلاح شاخص‌های جوانه زنی و سبز شدن در بذور بسیاری از گراس‌ها و همچنین افزایش مقاومت به عوامل نامساعد محیطی شده است. تحقیق حاضر به منظ ...

نخود ایرانی یکی از گیاهان زراعی مهم مناطق خشک و نیمه خشک دنیا است که بسیار حساس به شوری می‌باشد. اخیراً گزارش شده است که پرایمینگ دانه‌ها، یک تکنیک تقویت کننده استقرار دانه‌رستها و بهبود دهنده تولید محصول در شرایط تنش‌زا است. این پژوهش تغییرات پارامترهای رشد و پاسخ‌های آنتی اکسیدانتی دانه رستهای اسمو و هیدرو پرایم شده نخود ایرانی در برابر تیمارهای شوری (0، 25، 50 و 75 میلی مولار) را به تصویر کشیده است. نتایج نشان داد که در مقایسه با گیاهان شاهد، شوری موجب کاهش جوانه‌زنی، طول ...

به منظور بررسی و مقایسه تأثیر اسموپرایمینگ و هیدروترمال پرایمینگ بذر در سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1387 و در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در شهر بسطام انجام گرفت. در این آزمایش پرایمینگ در سه سطح: عدم پرایم، اسموپرایم، هیدروترمال پرایم و کود فسفر (فسفات آمونیم) در چهار سطح: 0، 150، 300 و 450 کیلوگرم در هکتار اعمال شد و تأثیر آن بر 10 صفت: ...