عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 251

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با تعیین بررسی تأثیردرمان‌مبتنی بر مدل‌فرانظری‌برخودکارآمدی پرهیز از مواد و چگونگی به‌کارگیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان معتادین مرد مقیم مراکز میان‌مدت بهزیستی شهر اهواز انجام شده است. طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آزمایش و گواه می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی معتادین30 – 15 سال مرد مقیم در مراکز میان-مدت بهزیستی شهر اهواز بود که از میان آن‌ها 30 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند، به این صورت که از میان مراکز میان‌مدت، ...

هدف از پژوهش حاضر مطالعه راهبردهای بکاررفته در ترجمه کلیشه های هیجان در فیلم های سینمایی کودک دوبله شده در شرکت های توزیع کننده فیلم برای شبکه خانگی در ایران از انگلیسی به فارسی بود. رویکرد اصلی در این پژوهش عبارت بود از بررسی اینکه آیا مترجمان در فرآیند دوبله کلیشه‌های هیجان انگلیسی را با استفاده از معادل کلیشه‌های متداول بین فارسی زبانان ترجمه می کنند یا بدلیل محدودیت های موجود در این نوع ترجمه، اصطلاحات جدیدی ابداع می کنند که به کلیشه های متداول بین انگلیسی زبانان نزدیک ا ...

شناخت در زمینه تأثیر ابعاد هیجان خواهی در زندگی زناشویی می تواند نقش مهمی را درجهت تحکیم روابط زناشویی و در نتیجه ثبات و استواری نهاد خانواده بازی کند از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هیجان خواهی با میزان رضایت زناشویی در جانبازان مبتلا بهPTSD ، و اهداف دیگر آن بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت، درصد جانبازی (معلولیت)، سطح تحصیلات و سن آنها در شهر اردبیل می باشند. از بین کلیّه جانبازان شهر اردبیل به روش نمونه گیری غیرتصادفی (در دسترس) نمونه ای به حجم(80=n) نفر ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه‌ی ساده و تعدیل‌گر هیجان منفی و هیجان مثبت با تبادلات زناشویی سازنده و مخرب در والدین دانش‌آموزان شهرستان هندیجان انجام شد. جامعه‌ی آماری همه‌ی والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی هندیجان بودند که از بین آن‌ها 125 زوج (125 مرد، 125 زن) با روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس هیجان مثبت، مقیاس هیجان منفی، مقیاس تبادلات زناشویی سازنده و مقیاس تبادلات زناشویی مخرب بودند که برای اولین بار در ایران در ...

پژوهش حاضر در پی بررسی میزان هیجان خواهی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر 9 تا 12 سال مبتلا به نشانگان داون و فنیل کتو.نوریا و مقایسه آنها با کودکان عادی ست. روش مورد استفاده در این پژوهش، علی-مقایسه ایی ست. بدین منظور مقیاس هیجان خواهی کودکان روسو پس از هنجاریابی بر نمونه 529 نفری کودکان عادی 7 تا 12 سال، بر 43 کودک کم توان ذهنی آموزس پذیر نشانگان داون (با میانگین سنی 10/02) و 11 کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر مبتلا به فنیل کتونوریا (با میانگین سنی 10/27) و 100 کودک عادی 9 تا ...

هدف پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تاثیر درمان حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر تنظیم و بازشناسی هیجان، عقاید وسوسه انگیز و پیشگیری از عود اعتیاد افراد معتاد دارای تجربه تروماتیک انجام شد. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. آزمودنی های پژوهش به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از میان معتادان اردوگاه کاردرمانی معتادین شهرستان اردبیل که دوره سم زدایی را با موفقیت به پایان رسانده بودند، در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) ب ...

زمینه و اهداف: یکی از موضوعاتی که امروزه ذهن محققان را در حیطه روانشناسی سلامت به خود مشغول کرده است رابطه بین عوامل روانشناختی و ابتلا به بیماری های قلبی و بخصوص بیماری عروق کرونری قلب است. در این راستا، این تحقیق به منظور تعیین تاثیر محرک های استرس زا و خوشایند بر فشار خون و ضربان قلب بیماران عروق کرونری براساس سطوح هیجان خواهی انجام شد تا فهم ما را از مکانیزم های زیربنایی نوروفیزیولوژیک این عوامل افزایش دهد. مواد و روشها: در یک طرح مورد- شاهدی، 30 نفر از بیماران عروق کرون ...

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه میزان و رابطه‌ی هیجان خواهی با خود تنظیمی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 80 نفر از نوجوانان پسر بزهکارساکن درکانون اصلاح و تربیت مشهد و با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای نیز 80 نفراز دانش آموزان عادی پسردبیرستان های مشهد انتخاب شدند و پرسشنامه خودتنظیمی SRQ و مقیاس هیجان خواهی A.S.S.I در بین آنها توزیع و تکمیل شد. آزمون t وابسته نشان ...

پژوهش حاضر نقش سیستم‌های مغزی / رفتاری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در پردازش ایده‌پردازی خودکشی را مورد بررسی قرار داد. هدف بررسی سهم سیستم‌های مغزی و رفتاری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در پردازش افکار خودکشی بوده است. جامعه‌ی آماری تمام دانشجویان دانشگاه خوارزمی بوده و محقق از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای برای انتخاب نمونه‌ها استفاده کرده است. حجم نمونه 250 نفر (101 نفر دانشجوی مرد و 149 نفر دانشجوی زن) بوده و ابزار پژوهش شامل سه پرسش‌نامه‌ی جکسون (فرم کوتاه)، ...