عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 253

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی روند و مقایسه تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی و مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران طی سال‌های 1378-1387 است. در این پژوهش، میزان اطلاعات علمی تولید شده توسط اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی و مهندسی علوم آب و روند رشد آنها به تفکیک چهار مدرک علمی (کتاب، مقاله، پایان نامه و گزارش طرح تحقیقاتی) در دو بازه زمانی 5 ساله بررسی شده است. روش پژوهش توصیفی- مقایسه‌ای و نیز با استفاده از شاخص‌های علم سنجی می‌باشد. ابزار گردآوری دا ...

هدف این پژوهش تحلیل وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی و انعکاس آن در پایگاه اطلاعاتی وب او ساینس در فاصلۀ سال‌های 2000 الی 2010 می‌باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است و روش پژوهش تحلیل محتوا می‌باشد. جامعۀ پژوهش را انتشارات اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی (كتاب، مقالۀ مجله، مقالۀ كنفرانس و طرح پژوهشي) در سطح ملی و بین المللی در نشريات تخصصي به تعداد 3135 مدرک و نیز تولیدات علمی آن‌ها در نمايۀ استنادي علوم پايگاه آي.اس.آي طي سال‌هاي 2010-2000 به تعداد ...

هدف از اين پژوهش، بررسي ميزان درک اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته کتابداري و اطلاع‌رساني ايران از مفهوم سرقت علمي است. روش پژوهش از نوع توصيفي- پيمايشي و جامعه پژوهش شامل کليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته کتابداري و اطلاع‌رساني ايران بود. براي گردآوري داده ها, از پرسشنامه‌ محقق ساخته استفاده شد که پس از تاييد روايي و پايايي، پرسشنامه تحت وب براي کليه اعضاي گروه بحث تخصصي کتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه فردوسي مشهد ارسال و در مدت زمان دو ماه، ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان در مورد تفویض اختیار برنامه-ریزی درسی به آموزش عالی و عوامل و موانع موثر بر مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر کلیه اعضای هیات علمی (رسمی و پیمانی) و کلیه دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه تبریز (277نفر) می‌باشند که 108 نفر از اعضای هیات علمی گروه علوم انسانی و 90 نفر از اعضای هیات علمی گروه فنی مهندسی به روش ن ...

تحقیق حاضر با عنوان «بررسی کمیت و کیفیت وظایف آموزشی اعضای هیات علمی» در پی آگاهی از میزان بار آموزشی اعضای هیات علمی، ارتباط بار آموزشی با تخصص اعضای هیات علمی و همچنین ارتباط بین رضایت استادان و کمیت و کیفیت وظایف آموزشی اعضای هیات علمی بر حسب سه متغیر دانشکده، جنسیت و مرتبه علمی است. این پژوهش به دو شیوه کمی و کیفی (بررسی اسناد و مدارک) و کیفی (مصاحبه) انجام شده است. ابزار اندازه‌گیری داده‌ها شامل اسناد و مدارک و مصاحبه است. جامعه آماری تحقیق، اساتید دانشگاه مازندران هستن ...

پژوهش حاضربه منظور بررسی میزان شناخت سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد و ارائه راهکارهایی برای آن می پردازد با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفته وجامعه آماری آن کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد می باشد.و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته که شامل 33 سوال می باشد. و در طیف اندازه گیری لیکرت محاسبه گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به نتایج آزمون تی تک نمونه ای تفاوت معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب در سطح معناداری در رابطه با میزان توا ...

پژوهش حاضر به بررسی خدمات کتابخانه های گروه های زبان و ادبیات خارجی دانشگاه های تربیت مدرس، تهران و علامه طباطبایی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی بر اساس مدل لیب کوال پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی بوده و روش آن پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه لیب کوال می‏باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی (775 نفر) و اعضای هیات علمی (80 نفر) گروه‏های زبان و ادبیات خارجی دانشگاه‏های تربیت مدرس، تهران و علامه طباطبایی می‏باشد. از ط ...

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استناد مقالات اعضای هیات علمی فیزیک دانشگاه های دولتی شهر تهران نمایه شده در پایگاه استنادی علوم، در سالهای 2009-2008، به نشریات دسترسی آزاد انجام شد. سپس به بررسی نگرش اعضای هیات علمی نسبت به نشریات دسترسی آزاد، و یافتن عوامل موثر در علل استناد یا عدم استناد اعضای هیات علمی به نشریات دسترسی آزاد می پردازد. روش: روش پژوهش توصیف پیمایشی است. ابزار گردآوری دادها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جهت پاسخ به سوال های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک ...

با توجه به رشد روزافزون دانش کاربردی و ترکیب معلومات برآمده از رشته‌های مختلف علمی،امروزه مطالعات میان‌رشته‌ای و کاربست آن در عرصه برنامه‌درسی آموزش عالی، موضوعی مهم به شمار می‌آید. این پژوهش در صدد پیش‌بینی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به تغییر برنامه‌درسی به سمت میان‌رشته‌ای از طریق سنجش کارآمدی فردی، جمعی و تیمی آنان در حیطه آموزش میان‌رشته‌ای است. در بررسی پیمایشی و همبستگی حاضر،جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 91-1 ...