عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 138

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هویت ملی مقوله ای اجتماعی ، عاطفی ،تاریخی ، فرهنگی و در عین حال میان رشته ای است .هویت ملی در برگیرنده مسائل روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و تاریخ است . در این معنا هویت ملی ایرانی در مقابل غیر ایرانی معنا و مفهوم می یابد و قابل تعریف است . این تحقیق تلفیقی از نظرات جامعه شناسی بخصوص ریچار جنکینز در بررسی عوامل اجتماعی آنتونی گیدنز و مانوئل کاستلز در بررسی عوامل اجتماعی ، فرهنگی و نظریه کنش متقابل نمادین است . داده های این پژوهش بر اساس روش نمونه گیری منظم جمع آوری گردی ...

امروزه وجود خرده فرهنگ‌های متعدد در جوامع و ارتباط آن با وفاق اجتماعی به مسئله ای مهم در ساختار جهان مدرن تبدیل شده است.هویت قومی تنها یکی از هویت های جمعی چند گانه فرد است که چگونگی ارتباط آن با هویت ملی نقش مهمی در انسجام و یا عدم انسجام جامعه دارد . این مقاله با طرح برخی از دیدگاه های نظری در مورد هویت و تاکید بر نظریه تاجفل و جنکینز در خصوص نظریه هویت اجتماعی و مقوله بندی به بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت قومی می پردازد . جمعیت آماری این پژوهش را جوانان 30-20 سال شهر خر ...

واژه هویت تعریف و تفسیری از «خود» و «ما» است که کیستی فردی و جمعی اشخاص را می‌نمایاند و جستجوی هویت، تلاش در جهت برقراری ارتباط صحیح فرد و جامعه به عنوان یک کل است. هویت در ابتدا ممیز بین «من» از «ما» و به دنبال آن ممیز «ما» از دیگران به شمار می‌رود. در فضای «هویت داشتن» است که نسل‌های متناوب جامعه می‌توانند «خاطره جمعی» را که نماد غرور و اصالت داشتن است، به نسل‌های بعدی منتقل کنند و به این ترتیب کلیت حیات و وحدت ملی را تضمین کنند. امروز در فضا و عصر جهانی شدن، حفظ هویت ملی ...

موضوع این پژوهش بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به هویت ملی است. که در میان جوانان شهر آبادان با انتخاب نمونه 400 نفری 20-24 ساله به روش پیمایشی انجام شد. عمده ترین هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به هویت ملی است. بنابراین در همین راستا پنج فرضیه مطرح شدند؛ که این فرضیه ها شامل: ارتباط میان پایگاه اجتماعی- اقتصادی و هویت ملی ، ارتباط میان هویت قومی و هویت ملی، ارتباط میان مشروعیت نظام سیاسی و هویت ملی، ارتباط میان شبکه ارتباطی و هویت ملی، ارتباط میان اعتماد به ...

در جهانی زیست می کنیم که در پی توسعه ی جبری مدرنیسم، گسترش ارتباطات و تکنولوژی، حضور جدی و قدرتمند دنیای مجازی، فراگیری و تاثیر ناگریز فرهنگ جهانی، چالش های ژرفی فرا روی مان گشوده شده و می ورد تا بحران های اجتماعی و هویتی دامنه داری را ایجاد کند؛ در چنین شرایطی است که گفت و گو و بازاندیشی در مفهوم «هویت» با نگاهی به گذشته و تاملی در حال که لزوما روی کردی به آینده نیز خواهد داشت، بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد. بنا بر همین ضرورت است که پژوهش به کندوکاو در ادبیات استان ...

هدف کلی این پژوهش« شناسایی میزان تاکید کتابهای ادبیات فارسی بر شاخص‌های هویت ملی- مذهبی از دیدگاه دبیران درس ادبیات دوره متوسطه» می باشد. روش پژوهش ترکیبی(کیفی و کمی) مبتنی بر تحلیل محتوا و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را نه جلد کتاب درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه و دبیران ادبیات دوره متوسطه شهر همدان تشکیل می دهد. حجم نمونه پژوهش در بخش کتابهای درسی ادبیات فارسی، برابر با جامعه و در بخش دبیران ادبیات فارسی برابر 109 نفر دبیر ادبیات فارسی شهر همدان که با روش تصادفی انتخاب شد ...

هدف این تحقیق بررسی تاثیر اینترنت بر هویت ملی دانشجویان است. بدین منظور پس از مقدمه و ذکر اهمیت و اهداف و همچنین تعریف مفاهیم تحقیق، در فصل دوم ابتدا پیشینه تحقیق مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت.در فصل سوم مجموعه ای از نظریات هم در زمینه نظریه های هویت و هم در زمینه نظریه های اینترنت، بطور تفکیک شده بررسی شد و سپس دو نظریه یعنی نظریه هویت اجتماعی تاجفل و نظریه کاشت و پرورش گرنبر به عنوان چارچوب نظری تحقیق در نظر گرفته شد و بر اساس آن 17 فرضیه تدوین گردید. در روش تحقیق اساس کار ...

یافته‌های این تحقیق بیانگر این موضوع است که در جوانان هر دو نوع هویت جمعی(ملّی و قومی) وجود دارد اما آنچه که در میان آنها تفاوت معناداری دارد اینست که در میان جوانان هویت جمعی غالب، ملی ، می‌باشد.این مطلب در وهله اول بیانگر پر رنگ بودن هویت ملی می‌باشد. به طوری که برای آنها پس از گذار از جامعه ساده به پیچیده به جای جذب در هویت فراملی به سمت هویت ملی گرایش می‌یابند.و از میان متغیر‌های مستقل این پژوهش که بر گرفته شده از یک رویکرد تلفیقی نظریه‌های جامعه‌شناختی هویت جمعی می‌ ...

هويت ملي و قومي از انواع هويت جمعي و به معني احساس همبستگي عاطفي با اجتماع بزرگ ملي و قومي و احساس وفاداري به آن است.هدف اين پژوهش بررسي رابطه اين دو نوع هويت و عوامل مؤثر بر شكلگيري آنها در استانهاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد مي باشد كه با رويكرد كمي و روش پيمايشي انجام شده است. در اين پژوهش نظريه هاي آنتوني گيدنز و مانوئل كاستلز درباره هويت، با تكيه بر تغييرات ناشي از جهاني شدن و مدرنيته، به عنوان چارچوب نظري برگزيده شده است. هويت ملي در هفت بعد جغرافيايي، اجتماعي، سياسي، ت ...