عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 103

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اختلال هویت جنسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن می باشد. روش انجام پژوهش پیمایش می باشد. جامعه‌ی آماری تمام افراد دارای اختلال هویت جنسی مراجعه کننده به مرکز بهزیستی استان خراسان رضوی و مرکز اورژانس اجتماعی شهید نواب صفوی تهران بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 160 نفر انتخاب شده است. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده با استفاده از فهرست افراد مراجعه کننده به دو مرکز یاد شده بوده است. ابزار جمع آوری داده پرسش نامه است. یافته‌ها نشان می‌دهد اختلال هو ...

با بصری شدن نمادهای منزلت و هویت در مدرنیته متأخر، بدن به محملی برای ابراز هویت و نمادی از شخصیت فرد مبدل گشته است. مراقبت و نظارت بر بدن این امکان را برای افراد فراهم می‌کند تا روایت مشخصی از هویت خویش را حفظ کنند و آن را در معرض تماشای دیگران قرار دهند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی بین مدیریت بدن و هویت اجتماعی جوانان صورت گرفته است. به منظور دستیابی به این هدف، مفهوم مدیریت بدن به‌عنوان متغیر مستقل، خود به سه بعد کنترل وزن برای تناسب اندام، میزان گرایش به جراحی‌های زیبای ...

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی جوانان می باشد. تحقیق حاضر به شیوه پیمایشی انجام شده و اطلاعات لازم بوسیله پرسشنامه از یک نمونه 400 نفری از بین جوانان تمام اقشار (دانشجویان) دانشگاه کابل جمع آوری شده است. در این بررسی از نظریه هانری تاجفل جهت تبیین هویت اجتماعی جوانان استفاده شده است. طبق این نظریه شاخص های نظیر اعتماد به نفس، میزان رضایت از خود در اجتماع، جنسیت، سبک زندگی و سرمایه اجتماعی، عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت اجتماعی جوانان می-باشد‌ لازم به ذکر اس ...

آنچه در زندگی روزمرّه اتفاق می افتد، برنامه های یکنواخت و تجارب تکرارشونده ی بدیهی انگاشته شده است و در آن خبری از اعمال خارق العاده نیست. زندگی روزمرّه ضدمفهومی برای زندگی قهرمانی است. زندگی قهرمانی برخلاف زندگی روزمرّه با عمل مهیّج و خارق العاده مشخّص می شود. از قهرمانان که ویژگی آن ها شجاعت و استقامت و مخاطره جویی است، ظرفیّت های خارق العاده انتظار می رود. در دوران مدرن که زندگی روزمرّه ارتباط خود را با سنّت از دست داده است و بسیاری از ارکان استوار آن درهم شکسته شده است، م ...

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین هویت اجتماعی و گرایش به ورزش همگانی در بین شهروندان شیرازی انجام شده است. بدین منظور در میان ابعاد متفاوت هویت اجتماعی پنج بعد ملی؛ قومی، مذهبی، خانوادگی و شغلی به عنوان ابعادی در نظر گرفته شده است که رابطه آن را با گرایش به ورزش همگانی مورد بررسی قرار داده ایم. به عقیده اندیشمندان هویت اجتماعی اشاره به عضویت فرد در گروه-های اجتماعی دارد. این تحقیق به روش پیمایش اجرا شده است و پرسشنامه آن دارای اعتبار صوری است و برای بدست آوردن پایایی آن از ...

در تحقیق حاضر، اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت اجتماعی کودکان پسر (10ـ7 ساله) مورد بررسی قرار گرفت. اهداف این تحقیق شامل افزایش ارتباط اجتماعی، مهارت‌های روزمره زندگی، کمک به اجتماعی شدن کودکان با استفاده از نمایش عروسکی بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن نیمه تجربی با شمای طرح دو گروهی (کنترل ـ آزمایش) با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. با توجه به طرح پژوهش انتخاب شده محقق متغیر مستقل (نمایش عروسکی) را دستکاری و متغیر وابسته (مهارت اجتماعی) را اندازه‌گیری کرد. بدین ترتیب ...

هویت از نیازهای روانی انسان و پیش‌نیاز هرگونه زندگی اجتماعی است، اگر محور و مبنای زندگی اجتماعی را برقراری ارتباط پایدار و معنادار با دیگران بدانیم، هویت اجتماعی چنین امکانی را فراهم می‌کند. به بیان دیگر بدون چارچوبی برای تعیین هویت اجتماعی، افراد مانند یکدیگر خواهند بود وهیچکدام از آنها نمی‌توانند به صورتی معنادار و پایدار با دیگران پیوند یابند، بنابراین بدون هویت اجتماعی، در واقع اجتماعی وجود نخواهد داشت. بر مبنای نظریات مختلف در حوزه جامعه شناسی ، سرمایه اجتماعی و ابعاد آن ...

مساله عمده ای که هر نوجوان وجوان با آن روبروست شکل گیری هویت است . بدین معنا که نوجوان تشخیص می دهد که برای او چه چیزهایی مهم و چه کارهایی ارزشمند است تا بتواند به تنظیم معیارهایی بپردازد و بر اساس آن بتواند رفتار خود و دیگران را ارزیابی کند.به علاوه احساس خود شکوفایی وشایستگی نماید چرا که در نوجوانی سوال هایی از قبیل من کیستم وهدفم در زندگی چیست ،به فرد هجوم می‌آورد.هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر اینترنت بر شکل گیری هویت اجتماعی جوانان است. در راستای هدف مذکور316 نفر از دانشج ...

امروزه هویت انسان‌ها فراز و نشیب‌های زیادی را با فرایند جهانی‌شدن تجربه کرده است. با تحقق جهانی‌شدن و امکان تعامل بین فرهنگی در سطح جهانی می‌توان از پویایی، تعدد و انعطاف، به عنوان ویژگی‌های هویت نوین یاد کرد. از این رو رویکرد پژوهش حاضر به هویت، تأکید بر آن به عنوان برساخته‏اي اجتماعي است. بر این اساس هویت حاصل شرايط اجتماعي و کنش‌های انسان‏هاست. معناساز بودن هويت بر برساختي‌بودن آن دلالت مي‏كند. پژوهش حاضر جهانی‌شدن را فرایندی به شمار در نظر می‌گیرد که با در برگرفتن همه ابع ...