عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر عبارت است از:"بررسی رابطهء بین شناخت خویشتن والدین فرهنگی و غیرفرهنگی با هویت‌یابی فرزند نوجوان آنها"، و فرضیه‌های تحقیق عبارتند از:-1 بین شناخت خویشتن والدین فرهنگی و هویت‌یابی فرزند نوجوان آنها رابطه وجود دارد.-2 بین شناخت خویشتن والدین غیرفرهنگی و هویت‌یابی فرزند نوجوان آنها رابطه وجود دارد. -3 بین شناخت خویشتن والدین فرهنگی و شناخت خویشتن والدین غیرفرهنگی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. -4 بین هویت‌یابی نوجوانان دختر و هویت‌یابی نوجوانان پسر تفاوت معنی‌دار وجود د ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه پیشایندهای مهم هویت یابی با نوع هویت مکتبه در بین دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی و دانشجویان تربیت معلم استان خوزستان است. بهمین دلیل 700 نفر از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی و دانشجویان تربیت معلم و ضمن خدمت استان خوزستان به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، بطوریکه از شهرستان اهواز 158 دختر و پسر، اندیمشک 120 دختر و پسر، بهبهان 130 دختر و پسر، شوشتر 1022 دختر و پسر و دزفول 170 دختر و پسر انتخاب شدند. اما در جریان تجزیه و تحلیل داده ها تنها پرسشنا ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر روان‌درمانگری چند بعدی با جهت‌گیری مذهبی بر هویت‌یابی و سلامت روانی دانش آموزان دختران نوجوان انجام شد. پس از انتخاب آزمودنی‌ها با روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای، در نهایت 34 نفر (با میانگین سنی 16 سال و 5 ماه) در دو گروه آزمایش(17 نفر) و گواه(17 نفر)، به طور تصادفی جایگزین شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش تحت یک دوره 12 جلسه‌ای درمانگری چند بعدی با جهت‌گیری مذهبی قرار گرفتند. هویت‌یابی کلی و سه زیرمقیاس آن (هویت-یابی ارتباطی، اعتقادی و دینی) و نیز سلامت ر ...

هدف از انجام این تحقیق روشن نمودن جاذب‌ترین (مقبول‌ترین و محبوب‌ترین) الگوهای رفتاری در میان نوجوانان و نیز مقایسه این مساله در میان دو گروه مورد مطالعه یعنی دختران و پسران دبیرستانی بود. همچنین محور مطالعه مذکور، یافتن ارتباطی میان پذیرش الگو و شیوه‌های فرزندپروری بود. در این راستا از دو پرسش‌نامه تحت عناوین "تعیین‌کننده‌های الگویابی و هویت‌یابی نوجوانان" و "شیوه‌های فرزندپروری خانواده‌ها" استفاده گردید. با استفاده از دو پرسش‌نامه فوق تعداد 623 دانش‌آموز دبیرستانی از چهار نا ...

هدف از انجام این تحقیق روشن نمودن جاذب‌ترین (مقبول‌ترین و محبوب‌ترین) الگوهای رفتاری در میان نوجوانان و نیز مقایسه این مساله در میان دو گروه مورد مطالعه یعنی دختران و پسران دبیرستانی وبد. همچنین محور مطالعه مذکور، یافتن ارتباطی میان پذیرش الگو و شیوه‌های فرزندپروری بود. در این راستا از دو پرسش‌نامه تحت عناوین "تعییو کننده‌های الگویابی و هویت‌یابی نوجوانان" و "شیوه‌های فرزندپروری خانواده‌ها" استفاده گردید. با استفاده از دو پرسش‌نامه فوق تعداد 623 دانش‌آموز دبیرستانی از چهار نا ...

هدف این پژوهش نقش و تاثیر شرکت در فعالیت های فرهنگی ، هنری ، ورزشی کانونها در اعتماد به نفس ، خودباوری و هویت یابی است.طرح تحقیق توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه از دانش آموزان دختر شاهد و ایثارگر می باشد. گروه اول دانش آموزانی که در فعالیتهای کانونها شرکت کرده اند .گروه دوم شامل دانش آموزانی است که در این فعالیت ها شرکت نکرده اند. نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر 150 نفر از دانش آموزان شاهد و ایثارگر هستند که با استفاده از جدول مورگان انتخ ...

چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی، هویت یابی و معنا در زندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه بسطام در سال تحصیلی 94-93 می باشد. روش تحقیق حاضر همبستگی می باشد . جامعه ماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه بسطام است که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل می باشند. تعداد این دانش آموزان 462 نفر پسر بوده که بر اسا جدول مورگان نمونه آماری 132 نفر دانش آموز می باشند که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. روش گردآوری اطلاعات در این ...

هدف پژوهش حاضر بررسی هویت‌یابی ، از خود بیگانگی ومهارت ‌های اجتماعی در نوجوانان واجد والدین و فاقد والدین (پرورشگاهی) می باشد. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ‌ای و مقطعی-مقایسه‌ی می باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش برای نوجوانان پرورشگاهی کلیه‌ی نوجوانان ساکن مراکز بهزیستی وجامعه‌ی آماری برای نوجوانان واجد والدین کلیه‌ نوجوانان 18-14ساله که در سال 90-89 در مقطع متوسطه ی ناحیه‌ی 1 شهر تبریز مشغول به تحصیل بودند. نمونه‌ ‌ی مورد نظر برای هر دو گروه به شیوه‌ی نمونه گیری در دست ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تعامل مادر- فرزند و تعامل پدر- فرزند با سبک های هویت دانش آموزان دختر سوم دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 9?-9? بود. روش پژوهش پیمایشی و نمونه آماری متشکل از 250 دانش آموزان دختر سوم دبیرستان بود که با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه سبک هویت برزونسکی و پرسشنامه روابط ولی فرزندی بود. یافته های پژوهش نشان می دهد بین تعامل پدر- فرزند و تعامل مادر- فرزند با سبک های هویتی اطلاعاتی، هنجاری و تعهد رابطه مثبت معنید ...