عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 143

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی به عنوان ایدئولوژی، جنبش یا نظریه بیشترین توجهش را به ایجاد دولتی می‌کند که اعضای آن کانون وفاداریشان را ملت می‌دانند. آموزه ناسیونالیسم هیچ سیاستی را نه به صورت ایجابی تایید و نه سیاستی را به صورت سلبی نفی نمی‌کند، ولی مهمترین اهداف ناسیونالیسم ایجاد وحدت ملی با توسل به هویت ملی و نهایتاً استقلال ملی است. تنوع عناصر سازنده هویت ملی چون زبان، تاریخ مشترک، سرزمین، نژاد، قانون مشترک، قومیت از سویی و گوناگونی ارزش‌ها در جوامع مختلف، سیاستهای رسیدن به اهد ...

یکی از اهداف کتاب‌های درسی مدارس الگودهی، هدایت، تغییر و اصلاح نگرش و رفتار دانش‌آموزان در راستای تکوین هویت ملی است. برای حصول این امر شناخت وضع موجود و برنامه‌ریزی صحیح الزامی می‌باشد. اما سوال این است که آیا این مهم در کتاب‌های درسی مدارس نمود دارد؟ و اگر دارد به چه میزان است؟ تحقیق حاضر به بررسی میزان وجود هویت ملی در کتاب‌های درسی زبان فارسی در دوره‌ی سه ساله‌ی راهنمایی می‌پردازد. سوالات این تحقیق عبارتند از: 1- به چه میزان ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی در محتوای کتاب‌های ...

مسئله مربوط به هویت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. یکی از مهم ترین مسائلی که می توان درارتباط با گرایش افراد به هویت‌های ملی و قومی در نظر گرفت، متغیر سرمایه اجتماعی می باشد. چنانچه به علت تعدد هویت درعصر جدید، سرمایه اجتماعی می تواند تعیین کننده گرایش به هریک ازاین هویت های ملی و قومی باشد. مطالعه حاضر توصیفی – مقطعی و از نوع کمی است. از طریق ابزار پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار spss تلاش شد تا سرمایه اجتماعی و گرایش به هویت ملی و قومی افراد توصیف و چگونگی راب ...

موضوع اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی مطالعه هویت ملی ایران توسط پایان نامه های دانشجویی و نتایج حاصل از این مطالعات می باشد، از آنجا که اتفاقات چند دهه اخیر در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی موجب افزایش حجم مطالعات در این حوزه شده است، این افزایش حجم مطالعات در کنار اهمیت بحث هویت ملی و پیامد های آن ، موضوع چگونگی مطالعه هویت ملی را به مساله تبدیل نموده است. برای رسیدن به هدف این پژوهش که همانا بررسی و شناخت چگونگی مطالعه هویت ملی در فضای دانشگاهی کشور می باشد از میان جامعه آماری ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با هویت ملی دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیه کابل انجام شده است. در این مطالعه برای تبیین هویت ملی دانشجویان در سه گروه قومی(پشتون، هزاره و تاجیک) از نظریه استرایکر و آنتونی گیدنز با رویکرد اجتماعی و فرهنگی استفاده شده؛ و در جمع آوری داده‌ها از روش پیمایش بهره گرفته شده است. این پیمایش بر روی 372 نفر از دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیه کابل با شیوه‌ی نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد ...

فرایند جهانی شدن و توسعه و دسترسی روز افزون به ابزار های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، فرهنگ ملی کشورها را دستخوش تغییر و تحولاتی بزرگ کرده و در بسیاری از جوامع موجبات در هم ریختن مرزهای فرهنگی و ادغام فرهنگهای ضعیف را در درون فرهنگ مسلط فراهم آورده است. بر این اساس حفظ و صیانت از هویت ملی و تقویت آن، بخصوص در قشر جوان و تحصیل کرده، به یکی از دلمشغولی های سیاستگذاران و برنامه ریزان نظامهای آموزشی جهان تبدیل شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی هویت ملی دانشجویان دانشگا ...

موضوع پایان‌نامه بررسی «تأثیرات جهانی شدن بر هویت ملی در ایران» است. محور بررسی در این تحقیق جهانی شدن به عنوان فرایندی بوده که به عنوان بزرگ‌ترین رویداد تاریخ بشری، که به دنبال تجدد و به مدد فناوری‌ها‌ی اطلاعاتی و ارتباطی، مرزهای میان دولت-ملت‌ها را کم رنگ‌تر کرده و زندگی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. ابتدا جهانی شدن و ابعاد و مجاری تأثیرگذاری آن به عنوان متغیر مستقل، بر هویت ملی به عنوان متغیر وابسته مورد مداقه قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا مقوله‌ی جهانی شدن و جن ...

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه نمادهای هویت ملی در برنامه درسی زبان فارسی سوم راهنمایی می باشد. روش تحقیقق از نوع توصیفی کاربردی است که با بهره گیری از روش تحلیل محتوا با جامعه آماری برنامه درسی فارسی سوم راهنمایی می باشد. نتایج نشهان می دهددر محتوای برنامه درسی فارسی سوم راهنمایی22/60درصداهداف برنامه درسی فارسی سوم راهنمایی13/9درصد کتاب ادبیات فارسی سال سوم راهنمایی13.23درصد وکتاب راهنمای معلم فارسی سوم 28/27درصد به نمادهای هویت ملی توجه شده است. ...

موضوع این پژوهش بررسی تاثیر محرومیت نسبی بر هویت ملی ساکنان شهرستان کارون می‌باشد که در میان ساکنین شهرستان کارون با انتخاب نمونه 380 نفری 18 تا 65 ساله به روش پیمایشی انجام شد. عمده‌ترین هدف این پژوهش بررسی تاثیر محرومیت نسبی بر هویت ملی ساکنین شهرستان کارون است. بنابراین در همین راستا شش فرضیه مطرح شده که این فرضیه ها شامل: رابطه میان میزان تحصیلات، اشتغال، درآمد خانواده، پايبندي به هویت قومي، رضايتمندی از خدمات عمومی و مشارکت در امور سیاسی با هویت ملی است. از طریق پرسشنامه ...