عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی «میزان و چگونگی بازنمایی مولفه های هویت ملی در سریال های الف و پرمخاطب تاریخی تلویزیون در سه دهه بعد ازانقلاب اسلامی(1388- 1359)» است. این پژوهش، نخستین پژوهشی است که در ایران به بررسی مولفه های هویت ملی درسریال های تلویزیونی تاریخی پرداخته است. برای نیل به هدف پژوهش ابتدا، تعاریف هویت، هویت ملی، نظریه ها و رویکردهای مختلف به هویت ملی در جهان و ایران، منشاء و عوامل موثر در ایجاد هویت ملی، عناصر و مولفه های هویت ملی بررسی شد. سپس نظریه ها و دیدگاه های ...

ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی به عنوان ایدئولوژی، جنبش یا نظریه بیشترین توجهش را به ایجاد دولتی می‌کند که اعضای آن کانون وفاداریشان را ملت می‌دانند. آموزه ناسیونالیسم هیچ سیاستی را نه به صورت ایجابی تایید و نه سیاستی را به صورت سلبی نفی نمی‌کند، ولی مهمترین اهداف ناسیونالیسم ایجاد وحدت ملی با توسل به هویت ملی و نهایتاً استقلال ملی است. تنوع عناصر سازنده هویت ملی چون زبان، تاریخ مشترک، سرزمین، نژاد، قانون مشترک، قومیت از سویی و گوناگونی ارزش‌ها در جوامع مختلف، سیاستهای رسیدن به اهد ...

مطالعه حاضر به بررسی مولفه های هویت ملی در اشعار سروده شده درعصر مشروطه ایران پرداخته است تا بتواند وضعیت کلی و محتوای ذهنی برخی شاعران آن دوران را توصیف کند و میزان توجه شاعران مشروطه رابه هویت ملی – ایرانی مورد ارزیابی قراردهد.بی تردید شاعران هر دوره تا حدودی زبان حال مردم زمان خود را در اشعارشان می سرایند و از آنجا که افکار و عقاید شعرای هر عصری در مضامین و محتوای شعری شان نهفته است و اشعار آنها بر افکار عمومی مردم تأثیر گذارند ، شش شاعر عصر مشروطه (فرخی یزدی ، میرزاده عشق ...

مسأله هویت خصوصاً هویت ملی و قومی در کشورهای دارای تنوع قومی و فرهنگی بویژه بعد از دهه 1960 میلادی به یکی از مسائل مهم تبدیل شده و مورد توجه بسیاری از اندیشمندان رشته های مختلف قرار گرفته است. در برجسته شدن این موضوع عوامل متعددی موثر بوده اند که در این میان موضوع مهم جهانی شدن و شرایط ویژه و منحصر بفرد ایران - ساختار و ترکیب جمعيتي جامعه ایران، همگرایی و واگرایی بین اقوام- باعث شده مساله گذشته، حال و آینده کشور موضوع قومیت ها بوده و چگونگی تعامل و رابطه هویت ملی و قومی، یکی ...

پژوهش حاضر تحت عنوان"بررسي نمادهاي هويت ملي ومذهبي دربرنامه هاي امور تربيتي دوره متوسطه" با هدف شناسايي كاستي ها وقابليت هاي اين نهاد در شكل گيري وتقويت هويت ملي ومذهبي نوجوانان انجام شد .بدين منظور با بهره گيري از روش كيفي از نوع تحليل محتوا، برنامه هاي فرهنگي ومذهبي معاونت پرورشي دوره متوسطه پيرامون نمادهاي هويت ملي ومذهبي در سال تحصيلي 1387 موردبررسي وتجزيه وتحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان مي دهد برنامه هاي فرهنگي –مذهبي امور تربيتي به برخي از نمادهاي هويت ملي توجه ب ...

این پژوهش با هدف "تبیین فلسفی هویت ملی در جامعه متکثر لبنان و توصیف چالش های آن به منظور ارائه راهکارهای تربیتی شکل گیری هویت یکپارچه ملی"انجام یافته است. بدین جهت نخست چیستی، چرایی وچگونگی هویت ملی در جامعه لبنان تبیین و توصیف شد،سپس به توصیف چالش های هویت در آن جامعه می پردازیم و سر انجام راهکارهای تربیتی جهت شکل گیری هویت یکپارچه در این کشور را پیشنهاد می نماید. .ضرورت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که هویت ملی از اهمیت خاصی برخوردار است در واقع، هویت ملی برای یک مل ...

موضوع اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی مطالعه هویت ملی ایران توسط پایان نامه های دانشجویی و نتایج حاصل از این مطالعات می باشد، از آنجا که اتفاقات چند دهه اخیر در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی موجب افزایش حجم مطالعات در این حوزه شده است، این افزایش حجم مطالعات در کنار اهمیت بحث هویت ملی و پیامد های آن ، موضوع چگونگی مطالعه هویت ملی را به مساله تبدیل نموده است. برای رسیدن به هدف این پژوهش که همانا بررسی و شناخت چگونگی مطالعه هویت ملی در فضای دانشگاهی کشور می باشد از میان جامعه آماری ...

هویت ملی در هر جامعه‌ای به ابعاد سازنده و وضعیت آن بستگی دارد. یکی از ابزارهای موثر بر هویت ملی هر جامعه‌ای، رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها می‌توانند بر هویت هر فرد تاثیر بگذارند و هویت فردی و به تبع آن، هویت جمعی را تغییر دهند و هویت جدیدی ایجاد نمایند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین استفاده از رسانه‌ها و هویت ملی جوانان انجام شده و در بخش مبانی نظری پژوهش، از نظریه استفاده و رضایتمندی، نظریه خشنودی و نظریه کاشت استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی، ...

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه هویت ملی با مشارکت سیاسی دانشجویان است. حجم نمونه این تحقیق 357 نفر از دانشجویان دانشگاه قم بوده که با روش نمونه‌گیری طبفه‌ای تصادفی ساده انتخاب شده و داده‌ها از آنها گردآوری شده است. در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی مفهوم مشارکت، مشارکت سیاسی و انواع آن، مفهوم هویت و انواع آن پرداخته و سپس مدل سلسله مراتبی لستر میلبراث را به لحاظ کلی و مفید بودن آن جهت سنجش میزان مشارکت سیاسی، انتخاب کردیم. پس از بررسی نظریه‌های نظریه‌پردازان حوزه مشارکت‌سیاسی و ...