عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از اینترنت با هویت دینی و ملی در دانشجویان علوم تربیتی به منظور ارائه راهکارهای مناسب انجام گرفت. در این پژوهش از روش توصیفی با رویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش، متشکل از کلیه دانشجویان علوم تربیتی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل (480N=) که تعداد 214 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود.جهت بررسی روایی پرسشنامه پس از طراحی پرسشنامه سوال ...