عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هويت ‌ديني و تغييرات آن، از جمله حوزه‌هاي مطالعاتي است که در عين ضرورت و احساس نیاز، کمتر بدان پرداخته شده است و لذا زمينه بکر و مناسبي جهت انجام پژوهش و دستيابي به نتايج بديع و قابل‌توجه است. براین اساس، درتحقیق حاضر، عوامل جامعه شناختی مرتبط با هویت دینی زنان،که از مهم‌ترین عناصر فرهنگ‌ساز هر جامعه هستند، مورد بررسی قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسي نگرش زنان نسبت به خويشتن ديني خويش و تعريف آنان از هويت ديني‌شان و همچنين شناسايي بخشي از عوامل جامعه‌شناختي مؤثر بر فر ...

دين به عنوان عنصري مهم در تمايز فرهنگ و تمدن ايرانيان از ساير ملل، در هويت بخشي به آنان نقش مهم و اساسي داشته است و يكي از اركان مهم دفاع و ايستادگي هر ملتي و حتي هر انساني در برابر تهاجمات و وسوسه‌هاي بيگانگان تكيه بر هويت ديني مي‌باشد. از آنجا كه عامل اصلي اتحاد در بين مؤمنين امنيت است، احساس امنيت كردن احساي آرامش داشتن و اين امر محقق نمي‌شود مگر در تحت رأفت اسلامي و رسيدن به هويتي ديني. در فضاي فعلي كه معنويت آسيب خورده، بي اعتمادي‌ها و بي اخلاقي‌ها و ناامني‌ها در فضاي ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تاثیر ابزارهای جهانی شدن بر هویت دینی انجام شده است. بدین منظور از تئوری کاشت از جورج گربنر٬ نظریه تریاندیس٬ نظریه‌های همزیستی فرهنگی٬ فرهنگ مصرفی آمریکایی و گسترش تجدد غربی استفاده شده است. امروزه جهانی شدن با تشدید روابط اجتماعی در سرتاسر جهان ارتباطات را گسترش داده و همزیستی فرهنگی و تعاملات فرهنگی را افزون می کند. از جمله پیامدهای این امر رواج نسبی گرایی در ارزش های فرهنگی است. از طرف دیگر با افزایش تعاملات فرهنگی٬ پدیده ی امپریالیسم فرهنگ ...

حافظه تاریخی و دین هر دو هم به لحاظ نقشی که در ساختن هویت افراد و گروهها بازی می کنند و هم به دلیل تاثیری که بر یکدیگر می گذارند در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته اند. بر این اساس اهداف و سوالات اصلی مورد توجه این تحقیق عبارت بودند از: هویتِ دینی به چه میزان به حافظة تاریخی وابسته است؟ چه وقایع یا رویدادهای تاریخی در ذهنیت، نگاه و شناخت جوانان تأثیرگذارتر و برجسته‌تر بوده است؟ این وقایع چه ارتباطی با هویتِ دینی آنها دارد؟ در همین راستا و در بخش چهارچوب مفهومی که فصل دوم این ...

چکیده فرآیندهای مدرن، مسائل جدیدتری را در هویت یابی جوانان ایجاد کرده است. در این میان، اوقات فراغت از اهمیت خاصی برخوردار است. در دوران مدرن متأخر، فراغت به یک امر زیبایی شناختی و شکلی از مصرف تبدیل شده است که افراد از طریق آن می توانند به هویت متفاوتی دست یابند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اوقات فراغت و هویت اجتماعی جوانان در شهر تهران است. برای متغیر نحوه گذران اوقات فراغت، یک تیپولوژی شش وجهی ارائه شده است. هویتهای ملی، دینی و مدرن، ابعاد هویت اجتماعی را تشکیل می د ...
نمایه ها:

این طرح بدنبال بررسی وضعیت هویت ملی و هویت دینی جوانان استان بوشهر و تاثیر پذیری آنها از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی( اینترنت، ماهواره و ...) می باشد ...

در دوران اخیر بدن به منزله مستقیم ترین و در دسترس ترین قرارگاهی که می تواند حامل و نمایشگر تفاوت های شیوه زندگی و شکل های هویت باشد، اهمیت اساسی یافته و جسم به یک اصل هویتی بدل شده است. در این مطالعه رابطه منابع سه گانه هویت (مدرن، دینی و ملی) با مدیریت بدن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، رابطه منابع سه گانه هویت (مدرن، ملی و دینی) و مدیریت بدن با روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. حجم نمونه 400 نفر از زنان متأهل شهر تهران هستند که با فرمول کوکر ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه استفاده از ماهواره واینترنت با هویت دینی دانش آموزان سال سوم متوسطه انجام شده است. روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بوده است وجامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر زاهدان در سال تحصیلی 94-93 به تعداد 3958 نفر می باشد که از بین آنها 359 دانش آموز با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.دراین پژوهش از پرسشنامه های استاندارد سنجش هویت دینی دکتر براهنی(1353)،آزمون اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ(1999) وهم چنین پرسشنامه محقق ...

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه دوم قم (43454 نفر) می‌باشند . حجم نمونه آماری با توجه به فرمول کرجسی و مورگان 380 نفر شد که ??2 نفر دانش آموز پسر و ??8 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . این تحقیق در قالب 6 فرضیه کلان که هر یک به سه فرضیه خرد تقسیم می‌شوند، انجام شده است و تاثیر متغیرهای پیش‌بین را بر هویت اجتماعی به عنوان فرضیه‌های کلان و بر هویت‌های دی ...