عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دهه های اخیر موضوع هویت جامعه ای(ملی) به یکی از موضوعات بسیار مهم بویژه در کشورهای دارای تنوع قومی و فرهنگی تبدیل شده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی گرایش به هویت جامعه‌ای (ملی) در بین شهرهای تک قومی و چند قومی، بین آذری زبانان و کرد زبانان ایران صورت گرفته است. با استفاده از نظریات اسلانر، تاجفل و پارسونز در مورد هویت اجتماعی، فرضیه های اصلی ارائه شدند، این پژوهش در ابتدا دو گروه شهروندان(آذری و کرد) متعلق به شهرهای تک قومی و چند قومی را از لحاظ گرایش به هویت جامعه‌ا ...