عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین هویت اجتماعی و گرایش به ورزش همگانی در بین شهروندان شیرازی انجام شده است. بدین منظور در میان ابعاد متفاوت هویت اجتماعی پنج بعد ملی؛ قومی، مذهبی، خانوادگی و شغلی به عنوان ابعادی در نظر گرفته شده است که رابطه آن را با گرایش به ورزش همگانی مورد بررسی قرار داده ایم. به عقیده اندیشمندان هویت اجتماعی اشاره به عضویت فرد در گروه-های اجتماعی دارد. این تحقیق به روش پیمایش اجرا شده است و پرسشنامه آن دارای اعتبار صوری است و برای بدست آوردن پایایی آن از ...

هویت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که از دیر باز توجه جامعه شناسان را به خود جلب کرده و تحقیقات فراوانی پیرامون شناخت هویت اجتماعی وابعاد گوناگون آن صورت گرفته است. فرایند هویت یابی هرچند امری فردی است اما در درون اجتماع و تحت تاًثیر عوامل اجتماعی روی می‌دهدو درتمام طول زندگی فرد در کنش با جامعه در حال تحول و جریان می باشد. لذا این پژوهش به دنبال کشف رابطه میان عوامل اجتماعی و هویت یابی دختران دانشجوی دانشگاه پیام نور سقز می باشد. مبنای نظری این پژوهش نظریه‌ی گیدنز می باشد. ای ...

طی دهه های گذشته محققان توجه خود را به هویت معلم به عنوان یک حوزه جداگانه در تحقیق راجع به معلمان و آموزش و پرورش معلمان معطوف کرده اند. هویت معلمان مرکز باورها ، ارزش ها و روش هایی ست که عملکرد معلمان را در داخل و خارج از کلاس درس هدایت می کند (ساترلند ، هاوارد ،و مارکاسکیت، 2009 .( در نتیجه ، تلاش این مطالعه بر این است : الف) توضیح هویت اجتماعی و حرفه ای معلمان زبان انگلیسی از دیدگاه خودشان، ب) پیدا کردن تفاوت های بین هویت اجتماعی و حرفه ای معلمان زبان انگلیسی در موسسات ...

با درک اهمیت هویت اجتماعی به عنوان بخش اساسی حیات اجتماعی این پژوهش درصدد است هویت اجتماعی زنان و رابطه آن با الگوهای مصرف فرهنگی را مورد بررسی قرار دهد. بر این مبنا، هدف اساسی این پژوهش تبیین چگونگی ارتباط این دو متغیر در جامعه آماری مورد بررسی می‌باشد. به همین منظور این تحقیق درصدد است. رابطه بین سه بعد هویت اجتماعی (فردی،جمعی،ارتباطی) زنان را با ابعاد مصرف فرهنگی مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از مباحث نظری بوردیو بهره گرفته شد. بر اساس نظریه بوردیو، سرمایه فرهنگی نمادی ...
نمایه ها:
زنان | 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه میزان گرایش به دین‌داری و گرایش به هویت اجتماعی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر خلخال انجام شده است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بر مبنای مدل شجاعی زند است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم که در مدارس دولتی در سال تحصیلی 94ـ93 مشغول به تحصیل می‌باشند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 340 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد و پرسشنامه‌ها از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌طور تصادفی بین پاسخگویان ت ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی «میزان و چگونگی بازنمایی مولفه های هویت ملی در سریال های الف و پرمخاطب تاریخی تلویزیون در سه دهه بعد ازانقلاب اسلامی(1388- 1359)» است. این پژوهش، نخستین پژوهشی است که در ایران به بررسی مولفه های هویت ملی درسریال های تلویزیونی تاریخی پرداخته است. برای نیل به هدف پژوهش ابتدا، تعاریف هویت، هویت ملی، نظریه ها و رویکردهای مختلف به هویت ملی در جهان و ایران، منشاء و عوامل موثر در ایجاد هویت ملی، عناصر و مولفه های هویت ملی بررسی شد. سپس نظریه ها و دیدگاه های ...

رساله حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی دانشجویان انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق، برگرفته از نظریات «جورج هربرت مید»، «آنتونی گیدنز»، «پیتر بورک» و «هنری تاجفل»، می باشد. که طبق این چارچوب نظری، متغیرهایی نظیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی، احساس تعلق به خانواده، احساس تعلق به گروه همسالان، احساس تعلق به دانشگاه، گستره شبکه ارتباطی، جنسیت، میزان اعتماد به نفس و میزان استفاده از رسانه های جمعی از عوامل موثر بر هویت اجتماعی می باشند. اطلاعات این پژوهش با روش پیمایشی، ...

قومیت به عنوان عاملی برای هویت یابی افراد ، یک راه حل سهل شناخته شده برای بیان یک هویت ملموس جمعی است که اعضا «ما» را به هم پیوند می دهد ، زیرا بر تفاوت این اعضا از «آنها» تأکید می کند. پژوهش حاضر با عنوان قومیت و هویت اجتماعی سعی دارد که قومیت را از یک دید هویتی صرف بنگرد و تأثیر آن را در هویت یابی افراد مورد بررسی قرار دهد. برای بررسی این موضوع از دیدگاه نمادپردازان قومی که در هویت یابیهای قومی علاوه بر عناصر عینی بر عناصر ذهنی هم تأکید دارند ، استفاده شده است ، و با تأکید ...

پژوهش حاضر به منظور دستیابی به چند هدف صورت گرفت. نخستین هدف آن، مطالعه و سنجش ابعاد شناختی و عاطفی و معرفی جنبه رفتاری هویت ملی به عنوان بعدی جدید و مقایسه روند تحولی آنها در اوایل و اواخر نوجوانی و اوایل جوانی بوده است؛ پیش‌بینی هویت ملی و ابعاد آن با توجه به عوامل اجتماعی، شناختی و انگیزشی بر اساس نظریه‌ جامعه‌شناختی، اجتماعی، شناختی و انگیزشی (SSCMT) مطرح شده توسط برت (2007) نیز در این پژوهش دنبال شده است. به منظور سنجش متغیرهای هویت ملی، هویت دینی و نقش رسانه‌ها، محیط آم ...