عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هوش هیجانی یک عامل کلیدی برای افرادی است که از لحاظ اجتماعی اثربخش هستند. هوش هیجانی در رهبری به عنوان یک عامل تعیین کننده در رهبری اثربخش است. در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق 115 مدیر زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی شهر زنجان بود که از بین آن ها 106 مدیر از طریق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مربوط به هوش هیجانی به وسیله پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن با 90 گویه، و داده های مرب ...