عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 439

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توانایی کنترل هیجانات ناگوار برای سلامت و خودکارآمدی هیجانی اهمیت خاصی دارد. این گونه به نظر می رسد توانایی استفاده از ظرفیت های هیجانی در عصر حاضر بیشتر احساس می شود و یافته های پژوهشی ثابت کرده اند افرادی که دارای هوش هیجانی بالاتری هستند، از سلامت روان بالاتری برخوردارند. بازیابی ارادی و غیرارادی خاطرات ناخوشایند ذخیره شده در حافظه هیجانی، با ناسازگاری همبستگی بالایی دارد. پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی مدیریت حافظه هیجانی (EMMP) بر ارتقای هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی ان ...

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی با فراموشی سازمانی هدفمند در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارمندان ادارات مذکور حداقل با یک سال سابقه کاری و برخورداری از مدرک تحصیلی دیپلم به تعداد 137 نفر (سال 1391) بود. به دلیل محدودیت تعداد افراد جامعه، حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌ای در چهار بخش بود، بخش اول ویژگی ...

رابطه بین هوش هیجانی و سوانح رانندگی در کارمندان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1392 ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای حل مسئله اجتماعی در رابطه بین انواع هوش (شناختی، هیجانی و معنوی) و سازگاری تحصیلی بود. در این راستا، یک گروه 337 نفری از دانشجویان دانشگاه شیراز (147 مرد و 190 زن) به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات، شرکت‌کنندگان پرسشنامه حل مسئله اجتماعی دزوریلا، نزو و میدو- الیورس (2002)؛ پرسشنامه هوش شناختی مک‌کنزی (2004)؛ پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2001)؛ مقیاس هوش معنوی کینگ (2008) و پرسشنامه سازگاری ...

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطۀ هوش هيجاني با سبك‌هاي رهبري(تحول‌گرا و عمل‌گرا) مديران مياني سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي در شهر تهران می باشد. هدف این پژوهش تشخيص رابطه بین هوش هیجانی و سبک؛ رهبری تحول‌گرا و عمل‌گرا در مدیران مياني سازمان صداوسیما می باشد. در این پژوهش هوش هیجانی (خود آگاهی، خود تنظیمی، خودانگیختگی، همدلي، مهارتهای اجتماعی) به عنوان متغییر مستقل در نظر گرفته شده است. در این پژوهش نمونه 124 نفر از مدیران میانی سازمان صدا و سیما به وسیله فرمول تعيين حجم ن ...

آموزش هوش هیجانی با بالا بردن شناخت فرد از خودش و دیگران، به ارتباط با دیگران، و سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در برآوردن خواسته‌های اجتماعی لازم است منجر می‌گردد (بار- آن ، 1997؛ نقل از بیرامی، 1387). هوش هیجانی از مجموعه‌ای از مهارت‌ها تشکیل شده است و اکثر آن‌ها را می‌توان از طریق آموزش و پرورش بهبود بخشید. به این ترتیب، در حالی که یادگیری مهارت‌های هیجانی در خانه شروع می‌شود و افراد در وضعیت-های آغازین هیجانی متفاوت به مدرسه وارد می‌شوند، مدارس به عنوان ...

یکی از مسائل مهم انسانی درگستره ی زندگی، بهداشت روانی یا سلامت روان می باشد که برای زندگی سالم و کارآمد، دارا بودن سلامت روانی مطلوب امری اجتناب ناپذیر است. یکی از عواملی که در تنظیم این برنامه ها همواره مورد توجه محققین قرار گرفته است، توجه به ویژگی های شخصیتی افراد از جمله هوش هیجانی و خودپنداره می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودپنداره بر سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر شیراز صورت گرفته است. بدین منظور از کلیه دانش آموزان مقطع راهنما ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی می باشد.هدف اصلی تحقیق شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی در مدیریت شعب منطقه دوبانک ملت می باشد.اهداف فرعی عبارتنداز:سنجش میزان هوش هیجانی کارکنان. سنجش میزان یادگیزی سازمانی کارکنان.اولویت بندی بین مولفه های هوش هیجانی.ارائه راهکارهایی جهت ارتقائ یادگیری سازمانی از طریق ابعاد هوش هیجانی و ...فرضیه اصلی عبارت است از بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجوددارد.فرضیه فرعی عبارتند از بین خودآگاهی و یادگیری سا ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه هنرستان های شهر کرمانشاه می پردازد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان هنرستان های شهرستان کرمانشاه بود که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 448 دانش آموز(215 دختر و 233 پسر) انتخاب شدند. در این مطالعه جهت بررسی متغیرهای پژوهش از پرسش نامه هوش هیجانی شرینگ (1995) و پرسش نامه خلاقیت عابدی(1372)، استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش آماری رگرسیون همزمان و آزمون z فیشر استفاد ...