عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 638

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده تمام نما: تامل معلم یکی از عوامل مهمی است که در نحوه ی تدریس وی نفش موثری را ایفا می کند (اکبری،2007). معلمان دارای قدرت تامل بالا می توانند در مورد نحوه ی تدریس خود و مشکلات بوجود امده در کلاس درس به طور موثرتر و کارامدتری مقابله کنند (یوست،2006). در میان عوامل مختلف که بر تامل معلمان تاثیر می گذارند، هوش هیجانی و دانش تدریسی از اهمیت خاصی برخوردارند. با استفاده از روش تحقیق امیخته (ترکیبی)، مطالعه حاضر به بررسی رابطه ی میان تامل، هوش هیجانی و دانش تدریسی معلمان زبان ...

سازمانها برای اینکه بتوانند درمحیط پرتلاطم ورقابتی امروزباقی بمانند، یا باید تلاش کنند تا در اقیانوس های قرمز، خونین و شناخته شده فعلی سرسختانه بجنگند یا رقابت را به اقیانوس های آبی و ناشناخته بدون رقابت همراه با کشف بازارهای جدید سوق دهند. این امر محقق نمی شود مگر با حضور کارکنانی متعهد به سازمان. حال با توجه به آنکه مهم ترین هدف هر سازمانی دستیابی به بالاتر ین سطح بهر ه وری ممکن یا بهره وری بهینه است و عوامل موثر درافزایش بهره وری عبارتند از : سرمایه، ابزار، روش های انجام ک ...

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطۀ هوش هيجاني با سبك‌هاي رهبري(تحول‌گرا و عمل‌گرا) مديران مياني سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي در شهر تهران می باشد. هدف این پژوهش تشخيص رابطه بین هوش هیجانی و سبک؛ رهبری تحول‌گرا و عمل‌گرا در مدیران مياني سازمان صداوسیما می باشد. در این پژوهش هوش هیجانی (خود آگاهی، خود تنظیمی، خودانگیختگی، همدلي، مهارتهای اجتماعی) به عنوان متغییر مستقل در نظر گرفته شده است. در این پژوهش نمونه 124 نفر از مدیران میانی سازمان صدا و سیما به وسیله فرمول تعيين حجم ن ...

پژوهش حاضر با عنوان «تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره راهنمایی بر اساس مولفه های هوش هیجانی » بوده است. این پژوهش به شیوه کیفی ( از نوع تحلیل محتوا ) انجام شده است . جامعه آماری پژوهش شامل کتاب های دوره ی راهنمایی بوده است و نمونه آماری 9 مورد از کتاب های دوره ی راهنمایی(فارسی سال اول، دوم و سوم، تاریخ سال اول، دوم و سوم و تعلیمات دینی سال اول، دوم و سوم) می باشد. مولفه های هوش هیجانی نیز از نظریه ی مایر و سالوی انتخاب شده است و شامل تشخیص هیجان، درک هیجان، کاربرد هیجان و ...

آموزش هوش هیجانی با بالا بردن شناخت فرد از خودش و دیگران، به ارتباط با دیگران، و سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در برآوردن خواسته‌های اجتماعی لازم است منجر می‌گردد (بار- آن ، 1997؛ نقل از بیرامی، 1387). هوش هیجانی از مجموعه‌ای از مهارت‌ها تشکیل شده است و اکثر آن‌ها را می‌توان از طریق آموزش و پرورش بهبود بخشید. به این ترتیب، در حالی که یادگیری مهارت‌های هیجانی در خانه شروع می‌شود و افراد در وضعیت-های آغازین هیجانی متفاوت به مدرسه وارد می‌شوند، مدارس به عنوان ...

پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی- مقطعی می باشد که به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان ساری انجام گرفته است. در این پژوهش 500 نفر از زنان (250 نفر شاغل و 250 نفر غیر شاغل) شهرستان ساری در محدوده ی سنی 20- 50 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای به کار گرفته در این پژوهش (پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام و مقیاس رضایت زناشویی انریچ) در میان زنان دو گروه اجرا گردید و اندازه های حاصله مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج تح ...

یکی از مسائل مهم انسانی درگستره ی زندگی، بهداشت روانی یا سلامت روان می باشد که برای زندگی سالم و کارآمد، دارا بودن سلامت روانی مطلوب امری اجتناب ناپذیر است. یکی از عواملی که در تنظیم این برنامه ها همواره مورد توجه محققین قرار گرفته است، توجه به ویژگی های شخصیتی افراد از جمله هوش هیجانی و خودپنداره می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودپنداره بر سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر شیراز صورت گرفته است. بدین منظور از کلیه دانش آموزان مقطع راهنما ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی، منبع کنترل و هوش هیجانی در پیش‌بینی عملکرد و سازگاری شغلی کارکنان شرکت گاز شهر کرمانشاه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت گاز که در سال 1392 مشغول خدمت بودند می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران211 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پنج پرسشنامه ویژگی-های شخصیتی(پنج عاملی)، منبع کنترل(راتر)، هوش هیجانی(برادبری و گریوز)، عملکرد شغلی(پاترسون) و سازگاری شغلی(بل) پ ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی می باشد.هدف اصلی تحقیق شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی در مدیریت شعب منطقه دوبانک ملت می باشد.اهداف فرعی عبارتنداز:سنجش میزان هوش هیجانی کارکنان. سنجش میزان یادگیزی سازمانی کارکنان.اولویت بندی بین مولفه های هوش هیجانی.ارائه راهکارهایی جهت ارتقائ یادگیری سازمانی از طریق ابعاد هوش هیجانی و ...فرضیه اصلی عبارت است از بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجوددارد.فرضیه فرعی عبارتند از بین خودآگاهی و یادگیری سا ...