عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش هوش سازمانی در تعالی سازمانی در بین کارکنان بانک توسعه صادرات تهران در سال 1389 است. این تحقیق ازنوع کاربردی بوده وقلمروجغرافیایی آن ،بانک توسعه صادرات تهرا ن می باشد. روش تحقیق، توصیفی واز نوع همبستگی بوده که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، باتعدادنمونه 156 نفرانجام گرفته است.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت وپرسشنامه خودارزیابی EFQMاستفاده گردید.همچنین ازروش های تحلیل همبستگی، آزمون T یک نمونه ای ومدل معادلات ساختاری برای ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش سازمانی با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان بوده است. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه سمنان به تعداد 473 نفر می‌باشند؛ که از این افراد طبق جدول مورگان 213 نفر از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه‌ی استاندارد کیفیت زندگی کاری، هوش سازمانی و نوآوری سازمانی بوده است. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین م ...

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در شرکت ارتباطات ثابت مخابرات ایران بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران شرکت ارتباطات ثابت مخابرات ایران به تعداد 60 نفر می‌باشد که با توجه به محدودیت تعداد نفرات تمامی 60 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، دو پرسشنامه، هوش سازمانی آلبرشت (2002) و یادگیری سازمانی نیفه (2001) بود که روایی آن‌ها قبلا توسط تعدادی از محققین مورد تائید ...

هدف ازپژوهش حاضر تبیین رابطه مدیریت دانش وهوش سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان آموزشوپرورش ناحیه چهار شیرازبوده است .این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است جامعه آماریپژوهش را تمامی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز در سال 92-1391 که بالغ بر130 نفر است .با روش نمونه گیری ، تصادفی طبقه ای ،طبق جدول مورگان نمونه آماری به حجم 97 نفر انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش جوزف حداد ،هوش سازمانی آلبرخت ،تعهد سازمانی آلن مایربه ...

یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم گیری در توفیق و تعالی سازمان‌ها دارد. کارآفرینی سازمانی راهی برای بازآفرینی قابلیت‌های اقتصادی و سازمانی به شمار می‌‌رود. از سویی دیگر، هوش سازمانی و چابکی سازمانی بستر مناسب را برای بروز خلاقیت و کارآفرینی آماده می‌کنند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل تمام کارشناسان معاو ...

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه هوش سازمانی وساختار سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان بود.روش تحقیق نیز توصیفی از نوع همبستگی وجامعه آماری این تحقیق کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان بود که تعداد آنها 40نفربودند. به دلیل ماهیت جامعه آماری از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد که کل جامعه آماری را شامل شد. برای سنجش هوش سازمانی از پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی که توسط آلبرچت تدوین شده است استفاده شد. همچنین برای سنجش ساختار سازمانی ...

هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل ارتباطی هوش چندگانه، هوش هیجانی و هوش سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بود. جامعه آماری پژوهش 121 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بود که همه آنها به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای تحقق اهداف پژوهش از سه پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر، هوش هیجانی سیبریاشرینگ و هوش سازمانی آلبرخت استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها به تایید 15 نفر از متخصصین رسید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمانی(مطالعه موردی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)انجام گردید.روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود.کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در این ادارات که 150 نفر هستند،جامعه آماری تحقیق را شامل می شدند.از این تعداد 87 نفر براساس فرمول کوکران بصورت نمونه گیری طبقه ای منظم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ی،هوش سازمانی آلبرخت که روایی آن توسط ستاری قهفرخی و پرسشنامه چابکی سازمانی اسپ ...
نمایه ها:

كارآفريني از منابع مهم و پايان‌ناپذير همه جوامع بشري است كه به عنوان يكي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي هر كشور محسوب مي‌شود. درحيات پرتلاطم بشري سازمان‌هايي موفق‌ترند كه واجد انسان‌هایي با هوش سرشار و بهره‌مند از درجه‌ی هوشي بالا باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه‌ی بين مؤلفه‌هاي هوش سازماني و كارآفريني از منظر مديران آموزشي دانشگاه مازندران بوده است. بر اين اساس، تعداد 230 نفر به روش سرشماري کامل انتخاب شدند. روش تحقيق توصيفي – همبستگي و ابزار پژوهش، پرسشنامه سنجش هوش سازماني ...