عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر ، بررسی انواع هوش در دانش آموزان تیزهوش تهرانی بر اساس نظریۀ هوارد گاردنر است. جهت انجام این پژوهش با استفاده از روش زمینه ای موردی پرسشنامه محقق ساخته 55 پرسشی برگرفته از نظریۀ انواع هوش هوارد گاردنر بر روی 250 نفر دانش آموزان تیزهوش دوره متوسطه که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند و معلمان و خانواده های دانش آموزان اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای t گروههای مستقل، تحلیل واریانس یکراهه، کولموگروف – اسمیرنف و آزمون فریدمن (جهت رتبه بند ...

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی خلاّقیت و ابعاد آن بر اساس هوش عاطفی و ابعاد آن انجام شد. نمونه‌ای مشتمل بر 360 دانش آموز (184 پسر و 176 دختر) از چهار پایه تحصیلی (اول، دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی) از مدارس شیراز که به شیوه نمونه‌گیری چند مرحله‌ای خوشه‌ای تصادفی با واحد نمونه‌ای کلاس انتخاب شده بودند، دو پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام (2001) و پرسشنامه خلاّقیت عابدی (1372) را تکمیل کردند. برای تحلیل اطلاعات از روش آماری رگرسیون استفاده شد. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که هوش ...

مطالعه حاضر با هدف مقایسه مولفه های هوش سیال و هوش متبلور بین کودکان مبتلا به ناتوانی در حساب، دچار عقب ماندگی ذهنی، بیش اضطرابی و بهنجار انجام شد. که بر روی 160 نمونه دانش آموز 10-7 ساله اجرا شد، برای دستیابی به نمونه مورد نیاز و انتخاب آزمودنیها از بین دانش آموزان مشغول به تحصیل شهرستان سراب و حومه آن بودند پرسشنامه اضطراب اسکارد برای 300 نفر از دانش آموزان مشکوک به بیش اضطرابی اجرا شد و بعد از تشخیص افراد مضطرب تعداد 40 نفر از آنها 20 نفر دختر و 20 نفر پسر انتخاب شدند. 50 ...

افت شنوایی به طرق مختلفی بر زندگی فرد اثرگذار خواهد بود. دامنه این اختلال می تواند از خفیف تا عمیق باشد که در حالت خفیف فرد از درک برخی صداها عاجز است و در نوع عمیق ناشنوایی به طور کامل می باشد. ناشنوایی خطرات زیادی را برای فرد به همراه خواهد داشت. نشنیدن صدای بوق اتومبیل، آژیرهای هشدار دهنده و... هر یک به گونه ای زندگی فرد را تهدید می کند. از دیگر مشکلات افراد ناشنوا عدم توانایی برقراری ارتباط کلامی با دوستان و افراد فامیل می باشد. زمانیکه یک کودک نا شنوا نمی تواند با والدین ...

اهدف تحقیق حاضر سه گانه بودند. اولین هدف تحقیق بررسی رابطه ی بین انواع مختلف هوش چندگانه و سبک های یادگیری زبان آموزان ایرانی بطور خاص و رابطه ی بین هوش چندگانه و سبک های یادگیری آنان به عنوان عوامل کلی بود. تحقیق همچنین بر آن بود تا به رابطه ی بین انواع مختلف هوش چندگانه و راهبرد های شنیداری زبان آموزان ایرانی بطور خاص و رابطه ی بین هوش چندگانه و راهبرد های شنیداری آنان به عنوان عوامل کلی پی ببرد. در پایان، تحقیق قصد داشت تأثیر جنسیت را روی استفاده زبان آموزان ایرانی از ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه هوش چندگانه با سبک های تفکر در دانشجویان شهر تهراندر سال تحصیلی92-1391 صورت گرفته است. به همین منظور یک نمونه 334 نفری از دانشجویان شهر تهران از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید و پرسشنامه های هوش چندگانه گاردنر و سبک های تفکر استرنبرگ روی آنها اجرا گردیدپایایی پرسشنامه تحقیق با روش آلفای کرانباخ 0/919 به دست آمد و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که سبک های تفکر ارزشیابانه ،اجرایی و ...

هدف از این تحقیق بررسی نقش بازی بر هوش هیجانی کودک می باشد.همان طور که در منابع مختلف ذکر شده است قسمت عمده ای از هوش و شخصیت انسان در دوران کودکی شکل می گیرد .همه می دانیم که کودکان همیشه مشتاق بازی هستند پس این امکان وجود دارد که بتوان پاره ای از آموزش ها و ویژه گی های فردی نظیر هوش هیجانی را از طریق بازی به کودک انتقال و آموزش داد.در تعریف هوش هیجانی باید گفت هوش هیجانی یک ویژه گی شخصیتی است که تا حد بالایی قابل تقویت و آموزش است یعنی می توانیم با استفاده از تمریناتی که ...
نمایه ها:
بازی | 
هوش | 

هوش هیجانی می تواند نقش مهمی در محیط کار ایفا کند (جورج، 2000؛ گلمن، بویاتزیس و مک کی1، 2002؛ لا، وانگ و سانگ2، 2004؛ سی و کوت3، 2004؛ وانگ و لا، 2002). محققان بر این باورند که EQ کارکنان می تواند نتایج مربوط به کار مانند رضایت شغلی و عملکرد شغلی را پیش بینی کند (بچمن، استین، کمپبل و سیتارنیوس4، 2000؛ پراتی، داگلاس، فریس، آمیتر و باکلی5، 2003؛ وانگ و لا، 2002). بعلاوه، برخی محققان (به عنوان مثال جورج و بریف6، 1996) تئوریزه کرده اند که عملکرد شغلی در توانایی کارکنان در استفاده ...

هدف از انجام پژوهش بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی گاردنر بر مهاتهای هوش چندگانه دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی و روش پژوهش آزمایشی و طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. بدین منظور از بین دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-88 تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار اندازه گیری عبارت بود زا آزمون هوش ریون، ازمون آدمک گودیناف و نیز پرسش نامه هوش چندگانه گا ...