عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اگرچه ورزش‌ها از خلال انواع رسانه‌ها قادر به خودنمایی و شکوفایی هستند، با وجود این تلویزیون نخستین گزینه برای اشاعه و مصرف اطلاعات و سرگرمی‌های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هواداری ورزشی و همانندسازی با وابستگی، قصدمندی و توجه دانشجویان به رویدادهای ورزشی تلویزیون است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان دانشگاه سراسری و آزاد اسلامی شهر کرمانشاه و نمونه آماری 401 نفر از دانشجویان دختر و پسر بودند (291 نفر دختران و 192 نفر پسران) که انتخاب آن‌ها به صورت تصادفی ساده بو ...