عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به بررسی "نقش هنرپروران در حمایت از خلق آثار نگارگری عهد صفوی" می پردازد، که در گستره‌ی پژوهش‌های تاریخی-تحلیلی قرار می‌گیرد. در این راستا دو فرضیه مطرح است؛ اول، هنرپروری و حمایت از نگارگری در اوایل دوره صفویه بیشتر از دربار سرچشمه می‌گرفت، اما در میانه دوره صفوی این حمایت به درون جامعه ایران نیز کشیده شد. دوم، انگیزه‌های سیاسی-اجتماعی، مهمترین دلایل حمایت هنرپروران از هنرمندان نگارگر این عصر بوده است. برای رسیدن به نتیجه با روش استقرایی، از جزئیات به کلیات و با تو ...

اهميت اشياء در نگاه انسان از آغاز پيدايش در زندگي جريان داشته و تاكنون نيز ادامه دارد. ساخت اشياء از انواع كاربردي و آئینی آغاز و تا انواع الكترونيكي آن به همزیستی مسالمت آمیزی با انسان منتهی گشته است. حال اینکه این همزیستی در هر دوره ای از تاریخ چگونه خودنمایی می کند از اهمیت بسیاری برخوردار است.این رساله به بررسی موقعیت شی از جنبه های زیبایی شناسی، هویت مداری، نمادگرایی، جامعه شناسی و همچنین کاربرد شی به عنوان عنصری تزئینی می پردازد. مفهموم شی در هر دوره ای بنا به مقتضی ...