عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین هنجار، پایائی و اعتبار آزمون ماتریسهای پیشروندهء پیشرفتهء ریون بر روی دانش‌آموزان مدارس راهنمائی و متوسطهء شهر تبریز 2798 دانش‌آموز (1342 دختر و 1456 پسر) اول راهنمائی تا چهارم متوسطه از مدارس واقع در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر تبریز به صورت تصادفی انتخاب شدند تجزیه و تحلیل روی عملکرد 2561 دانش‌آموز (1238 دختر، 1323 پسر) انجام گرفت به منظور بررسی پایائی آزمون از روشهای تنصیف ، بازآمائی و کودر-ریچاردسون استفاده شد. در روش تنصیف برای هر گروه سنی مو ...

تصاویر و واژه‌های آزمون برای استفاده در ایران انطباق یافت و هنجاریابی و مراحل تعیین اعتبار و پایایی انجام شد. ...

هدف تحقیق بررسی عوامل آموزشی موثر در شکست تحصیلی دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی مختلف است روش پژوهش پیمایشی و تجربی است که با استفاده از 5 پرسشنامه و آزمون هوشی ریون بر روی 8276 دانش‌آموز 1423 معلم و 88 مدیر در 96 مدرسه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه وابسته به 8 منطقه آموزشی تهران انجام شده است . دو گروه مدارس که طی سالهای 1365 تا 1370 بیشترین یا کمترین درصد قبولی را داشتند به عنوان مدارس موفق و ناموفق انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل مرتبط با موفقیت یا عدم موفقیت ...

تحقیق حاضر به منظور هنجاریابی آزمون هوشی و کلسر کودکان انجام شده است و 212 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر کلاس اول ابتدایی شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند و پس از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی، جدول هنجار نمرات هوشبهر آزمون و کلسر برای کودکان 6-7 ساله تهرانی تهیه گردید. ...
نمایه ها:
تهران | 

موضوع این طرح میزان کردن آزمون "برن رویتر" بر روی نمونه‌ای از جوانان دانشجوی ایرانی است .حجم نمونه در این تحقیق براساس برآوردهای اولیه حدود 500 نفر (250 نفر دختر و 250 نفر پسر) خواهد بود.هدف اصلی از انجام این تحقیق بدست آوردن یک وسیله و ابزار دقیق سنجش و ارزشیابی برای اندازه‌گیری خصوصیات شخصیتی جوانان تحصیلکرده ایرانی است .این تست دارای 6 مقیاس سنجش می‌باشد که هریک از میزانها جنبه خاصی از خصوصیات شخصیتی را ارزیابی می‌کند.آزمون موردنظر باتوجه به خصوصیات فرهنگی جوانان ایرانی تح ...
 
تحقیق حاضر مقدمه‌ای است بر هنجاریابی آزمون هوشی رنه زازوبر روی کودکان پنج و شش ساله جامعه مورد تحقیق دانش‌آموزان پنج و شش ساله تهران میباشد که از این جامعه 443 نفر دختر و پسر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. آزمون بصورت کلاسی و غیرکلاسی بود و انفرادی اجرا میشد. مدت اجرای آزمون توسط افراد متخصص در رشته روان‌شناسی برای هر آزمودنی حدودا نیم‌ساعت طول می‌کشید. با توجه به سئوالهای تحقیقی که عبارت بودند از: -1 آیا نحوه اجرا ...

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی مقدماتی آزمون باورهای غیرمنطقی جونز برای دانش‌آموزان 15-18 ساله دختر و پسر دبیرستانهای دولتی شهرستان یاسوج بوده است . در این پژوهش 800 دانش‌آموز، 400 پسر (200 پسر 15-16 ساله و 200 پسر 17-18 ساله) و 400 دختر (200 دختر 15-16 ساله و 200 دختر 17-18 ساله) از مدارس دولتی شهرستان یاسوج که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده بودند، شرکت داشتند. قبل از ارائه هنجارها، به ویژگیهای روان‌سنجی آزمون (روایی و پایایی) پرداخته شد. به منظور بررسی پایایی از روشه ...

چکیده ندارد.