عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 214

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این بررسی یک مطالعه تجربی دو سویه کور می‌باشد که بر روی 100 بیمار 60-80 ساله که تحت عمل جراحی کاتاراکت قرار گرفته‌اند انجام شده است . منظور از انجام مطالعه، بررسی اثر داروهای فنتانیل و سوفنتالین بر اشباع هموگلوبین شریانی از اکسیژن بوده است به این منظور افراد مورد مطالعه به دو گروه 50 نفری تقسیم شدند، یک گروه فنتالین با دوز 2CC معادل 100 میکروگرم و گروه دیگر سوفنتانیل با دوز 2CC معادل 10 میکروگرم دریافت کردند. تمام شرایط بیهوشی برای تمامی بیماران یکسان بود. القاء بیهوشی با دار ...

بیمار هموگلوبین ‏‎H‎‏ دارای یک کمخونی میکروستیک هیپوکروم خفیف تا شدید است با علائم بالینی تالاسمی انترمیدیت تظاهر می کند، بیماران پریدگی رنگ پوست و مخاط دارند، در معاینه طحال ممکن است قابل لمس تا بزرگ باشد. هموگلوبین ‏‎H‎‏ چون بی ثبات است، داخل گویچه های قرمز رسوب می کند و سبب همولیز مزمن گویچه های قرمز می شود. در این بیماران هموگلوبین ‏‎H‎‏ با انکوباسیون گویچه های قرمز با رنگ بریلیانت کریزول بلو 1 درصد رنگ آمیزی شد. هموگلوبین ‏‎H‎‏ در الکتروفورز هموگلوبین از همولیزت تازه در ...

برای مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات منتخب هوازی بر هموگلوبین، هماتوکریت و فریتین زنان ورزشکار و غیر ورزشکار، تعداد 20 نفر از زنان 18 تا 25 سال از دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه گیلان به طور غیرتصادفی انتخاب شدند. میانگین سن، وزن و قد افراد به ترتیب (7/1+-5/22) سال، (8/6+-4/55) کیلوگرم و (5/4+-161) سانتیمتر برای گروه ورزشکار و (6/0+-4/19) سال، (8/6+-5/58) کیلوگرم و (5/4+-1/161) سانتیمتر برای گروه غیر ورزشکار بود. فعالیتی که برای دو گروه در نظر گرفته شد، یک دوره برنامه تم ...

هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) به عنوان شاخص کنترل دیابت قندی و گلیکوزیله شدن پروتئین ها شناخته شده است. شواهدی مبنی بر نقش ویتامین C در جلوگیری از گلیکاسیون هموگلوبین موجود است. بنابراین، در این مطالعه ما اثرات ویتامین C را بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) در بیماران دیابت نوع 2 بررسی کردیم. این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی بر روی 18 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 (14 زن و 4 مرد) انجام شد. در این مطالعه 1000 میلی گرم ویتامین C مکمل (4 دوز 250 میلی گرمی) در روز به مدت 6 هفته مورد ...

هدف از انجام این مطالعه مقایسه میانگین هموگلوبین گلیکوزیله دربیماران دچار نارسائی مزمن کلیه با گروه کنترل می باشد. در اینجا بیماران از نظر هموگلوبین گلیکوزیله خون به روش الکتروفورز، قند خون و ‏‎ BUN‎‏و کراتینین چک شدند. 28 بیمار دچار نارسائی مزمن کلیه ارجاع شده به بخش دیالیز بیمارستان شهید فقیهی شماره 2 درطی سالها ی74-73 با 30 فرد کاملا سالم مقایسه شدند. نتایج نشان داده که با وجود عدم تفاوت معنی دار در میانگین غلظت قند خون گروه بیماران با گروه کنترل مقادیر هموگلوبین گلیکوزی ...

کم خونی یکی از شایعترین اختلالات بهداشتی و تغذیه‌ای در دنیا به شمار می‌رود که 90 درصد موارد آن مربوط به کمبود آهن می‌باشد. شیوع آن در همه جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه دیده می‌شود لیکن در جوامع در حلا توسعه به مراتب بیشتر است که کشور، ایران نیز از آن جمله است . در این تحقیق سه گروه از دانش ل‌آموزان دختر در مقطع دبستان که دچار کم خونی فقر آهن بودند انتخاب گردیده و به مدت دو ماه از نان غنی شده با آهن، قرص سولفات فرو و نان معمولی با کیفیت مطلوب مصرف نمودند و پس از آن م ...

هموگلوبین کروپوروئیسن ناقل اکسیزن می‌باشد که نقش مهمی در حیات دارد. این روتبین از دو قسمت هم و زنجیره‌های تشکیل شده است . قسمت هم در تمام پستاندارن یکسان سات اما گولبین به علت گوناگونی اسیدهای آمینه آن در میان قسمتهای مختلف تفاوت دارد که این تفاوت به ورش اکلتروفوز قابل ردیابی است حتی در داخل یک گونه نیز تفاوتهایی در توالی زنجیرهای گلوبین ممکن است وجود داشته باشد مطالعه انواع فنوتیپ هموگلوبین در حیوانات بخصوص از شاخهای مهم در مطالعات ژنتیکی و وراثتی است و حتی ممکن است در حساسی ...
نمایه ها:
شتر | 

تعداد ورزشکاران شرکت کننده در این تحقیق 14 نفر بودند که میانگین سنی آنها 18 سال و میانگین سابقه فعالیت آنها چهار سال بود. در دو مرحله نمونه خونی از ورید بازویی و نمونه ادرار این ورزشکاران گرفته شد. بار اول بصورت ناشتا و قبل از تمرین، بار دوم بلافاصله بعد انجام تمرین. نمونه های گرفته شده بلافاصله در محل آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج آزمایشات نشان داد که اختلاف معنی داری بین میانگینهای هموگلوبین، هماتوکریت، گلبولهای قرمز خون، قند و اوره ادرار قبل و بعد از تمرین وجود ...

اصول جداسازی انواع هموگلوبین به روش اکتروفورز اختلاف در حرکت آنها در یک میدان الکتریکی می‌باشد که ناشی از اختلاف در شارژ مولکولی آنهاست . با استفاده از مواد تثبیت‌کننده می‌توان Heme control مناسبی برای انجام الکتروفورز Hb تهیه کرد که با نمونه‌های خریداری شده خارجی برابری کند. هدف اصلی این پژوهش تهیه و هم کنترل حاوی HbA/A2/S/F/C جهت آزمایش الکتروفورز می‌باشد. ...