عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سالهای اخیر برهمکنش مواد نانو، به ویژه نانو ذرات طلا با بیومولکولها مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. نانو ذرات طلا به علت خواص نوری، الکتریکی ومغناطیسی منحصر به فردی که دارند و از طرفی سهولت اتصال آنها به بیومولکولها، کاربردهای پزشکی آنها را در درمان و تشخیص افزایش داده است. در کار حاضر سه نوع نانو ذرات طلا با استفاده از مايع يوني 1-دودسيل 3-متيل‌ايميدازوليوم كلريد ([C12mim][Cl])٬ سورفاکتانت ستيل تري‌متيل آمونيوم برومايد (CTAB) وآلبومین سرم گاوی (BSA)، سنتز شد و برهم ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر ورزش فزاینده و مصرف نوشابه انرژی زا Big Bear بر MPO، لاکتات و توده هموگلوبین در بازیکنان برجسته هاکی روی چمن بوده است. بدین منظور 19 نفر بازیکن هاکی روی چمن دعوت شده به اردوی تیم ملی با ویژیگی های بدنی، وزن 6±2/72 کیلوگرم، سن 3±1/24 سال، قد 6± 5/175 سانتی متر و BMI 1±4/23 در دو گروه ورزش – نوشابه انرژی زا (10 نفر) و ورزش – پلاسبو(9 نفر) شرکت کردند. نمونه های خون از هر آزمودنی در سه نوبت، یک ساعت قبل از اجرای ورزش فزاینده (T1)، دو دقیقه (T2) و یک ...

در این کار پژوهشی از الکترود مغز مداد برای تثبیت الکتروشیمیایی و غیرالکتروشیمیایی هموگلوبین استفاده شد. کار پژوهشی حاضر شامل 4 بخش است که به ترتیب زیر می‌توان خلاصه کرد: الف- تثبیت الکتروشیمیایی هموگلوبین بر روی الکترود مغز مداد با اعمال پتانسیل ثابت به الکترود مغز مداد انجام گرفت. بدین ترتیب جریان آندی حاصل از اکسایش هموگلوبین تثبیت شده با غلظت هموگلوبین در محلول آن (محلول به کار رفته برای تثبیت هموگلوبین) در محدوده غلظتی µM 2-15/0 رابطه خطی دارد. حد تشخیص روش برابر با µM ...

ازدیاد مزمن قند خون نقش مهمی در آسیب‌زائی و مشکلات درازمدت بیماری دیابت شیرین دارد که علت آن افزایش گلیکه‌شدن غیر‌آنزیمی پروتئین‌های مختلف و تشکیل محصولات نهایی گلیکه AGEs)) می‌باشد. گلیکه‌شدن پروتئینها موجب تغییر در شکل فضائی پروتئین‌ها و عملکرد آن‌ها می-شود که این تغییرات یکی از سازوکارهای اصلی در سمیت پروتئین‌های گلیکه‌شده می‌باشد. بنابراین کاهش میزان گلیکه‌شدن در پروتئینها می‌تواند در کاهش مشکلات دیابتی نقش عمده‌ای را بازی کند. در تحقیق حاضر اثر ملازم‌های شیمیایی در گلیکه ...

دیابت ملیتوس یک اختلال متابولیک شایع و گسترده در دنیا می باشد که با افزایش قند خون، ترشح ناکافی و یا اختلال عملکرد انسولین همراه است. حوادث قلبی عروقی یکی از علل اصلی مرگ و میر در بیماران دیابتی می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح Hs-CRP ، هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص های لیپیدی زنان دیابتی نوع دو بود.تعداد آزمودنی های گروه تجربی شامل 11 زن دیابتی (سن: 8/09±51/18 سال، شاخص توده بدنی 3/26± 29/05 کیلوگرم/ متر مربع) و درگروه کنترل شامل 9 زن دیاب ...

دیابت بیماری متابولیک رایجی است که در آن قندخون به میزان بالاتر از سطح نرمال آن افزایش می‌یابد. حضور قند در محیط اطراف پروتئین‌ها منجر‌به گلایکه‌شدن آن‌ها می‌شود. گلایکه‌شدن، واکنش غیرآنزیمی و غیراختصاصی بین قندها و پروتئین‌ها است. اتصال قند به پروتئین‌ها باعث تغییرات ساختاری و عملکردی آن‌ها و در‌نهایت اختلال در سیستم فیزیولوژیک بدن می‌گردد. گلایکه‌شدن پروتئین‌ها سرانجام منجر‌به تولید محصولات هتروژن به‌نام محصولا‌ت‌‌نهایی‌گلایکه‌شدن (AGEها) می‌شود. مطالعات مختلف نشان داده‌ان ...

تاکنون سه روش عمده برای جداسازی اکسیژن از هوا مطرح گردیده که از بین آنها، فرایند دما پایین علی‏رغم داشتن هزینه‏های بالا، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با درنظر گرفتن مزایای تماس دهنده‏های غشایی الیاف توخالی در مقایسه با سایر روش‏های جداسازی اکسیژن از هوا، این تجهیزات می‏توانند جهت تولید اکسیژن بکار روند. با توجه به نقش اصلی مایعِ جاذب در تماس دهنده‏های غشایی، نیاز است مایع جاذب مناسبی جهت جذب اکسیژن در دسترس باشد. از این‏رو در پروژه حاضر به مدل‏سازی و شبیه‏سازی جداسازی اکسی ...

بخش اول: در این تحقیق، نقاط کوانتومی CdTe پوشیده با TGA به روش شیمیایی در محیط آبی سنتز شد. مشخصه یابی و آنالیز نقاط کوانتومی سنتز شده توسط دستگاه‌های فلورسانس، UV-Vis، TEM، XRD و DLS مورد بررسی قرار گرفت و همچنین غلظت نانو ذرات محاسبه شد. نتایج، پهن بودن طیف جذبی و باریکی طیف نشری، قابلیت تنظیم طول موج نشری با تغییر اندازه نانو ذرات، پایداری نوری، سازگار بودن با ترکیبات زیستی و حلالیت در آب را به خوبی نشان دادند. بنابراین با توجه به ویژگی‌های نامبرده، نقاط کوانتومی در طراحی ...

در این تحقیق تعداد 300 عدد فیل ماهی با متوسط وزنی 300 گرم در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان به مدت 21 روز نگه‌داری شدند. این تعداد ماهی در3 تیمار و 3 تکرار تقسیم بندی شدند. تیماراول تزریق داخل صفاقی عصاره متانولی آلوئه ورا به میزان mg/kg100 در حجم حداکثر 5/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی، تیمار دوم تزریق داخل صفاقی عصاره متانولی آلوئه ورا به میزان mg/kg200 درحجم حداکثر 5/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی و گروه کنترل تزریق میزان 5/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی به صورت ...