عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده‌های عادی و طلاق می‌باشد.قالب پژوهش، چندروشی است که به روش علی – مقایسه‌ای و نیز به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم مقطع ابتدایی شهر مشهد است که در سال تحصیلی 93- 92 مشغول به تحصیل هستند. نمونه آماری شامل 293 دانش‌آموز بود که از این تعداد 31 نفر را دانش‌آموزان والدین طلاق گرفته و 262 نفر را دانش آموزان خانواده‌های عادی تشکیل می‌دادن ...

"همدلي (Empathy) به درك احساسات و تجربيات افراد ديگر از طريق قرار دادن خود به جاي ديگران گفته مي شود". ‌همدلی یكي از كيفيات شخصيتي است كه در مهارت هاي پزشكي از اهميت بسياري برخوردار است و در سيستم هاي بيمار محور جزء پايه اي ساختار درماني به شمار مي رود.با توجه اهمیت همدلی در تشخیص، درمان و پیش آگهی بیماری ها و توجه به این نکته که تا کنون تحقیقی در زمینه ی بررسی میزان همدلی پزشک و بیمار از مقاطع تحصیلی پایین تا مقاطع بالاتر در ایران انجام نشده است ، لذا در این مطالعه. ميزان هم ...

هدف از اجرای پژوهش، بررسی اثرات جنسیت، رشته و پایه تحصیلی بر بهره همدلی و بهره سیستم سازی و همچنین هنجاریابی، پایایی سنجی و اعتباریابی فرم های کوتاه پرسشنامه های همدلی و سیستم سازی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان بود. نمونه ای300 نفری(150دختر و150پسر) در پایه های اول، دوم و سوم و رشته های تحصیلی نظری( انسانی، تجربی و ریاضی) از نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهر اصفهان به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش بهره همدلی از فرم کوتاه پرسشنامه همدلی و برای سنجش بهره ...

تحقیق حاضر، در زمینه بررسی عوامل همدلی در قرآن و حدیث بوده است،که در آن با بررسی آیات و روایات، تحلیلی جامع و کامل از همدلی و عوامل آن،اصول و آثار و مبانی و موانع و راهکارهایی برای حفظ و ایجاد آن صورت گرفته است.این تحقیق از روش کتابخانه ای و اسنادی و با استناد به کتاب قرآن و کتب حدیث معتبر عوامل مختلف همدلی از جمله عوامل فرهنگی،سیاسی،مذهبی و ... را مورد بحث و بررسی قرار داده است. درابتدا در این تحقیق با مفهوم شناسی همدلی و واژگان مترادف آن همچون الفت،محبت و مودت در قرآن و ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌گری همدلی در رابطه‌ی بین دلبستگی به والدین و همسالان در دانشجویان صورت پذیرفت. شرکتکنندگان این پژوهش شامل 316 نفر (109 دختر و 207 پسر) از دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیت کابل بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت‌کنندگان، پرسش‌نامه‌های دلبستگی به والدین و همسالان (آرمسدن و گرینبرگ، 1987)، همدلی (جولیف و فارینگتون، 2006) و پرخاشگری (باس و پری ،1992) را تکمیل نمودند. پایایی ...

تحقیق حاضر سعی در مطالعه و درک نقش همدلی در آموزش دارد. همدلی در قالب یک الگو رفتاری بین مدرس و زبان آموز معرفی شده است. به طور کلی همدلی به تعاملات انسانی انعطاف می بخشد و در حوزه آموزش نیز با ایجاد فضایی مطلوب در کلاس روند یادگیری را بهبود می بخشد. این تحقیق امکان شناخت مهارت هایی که به ایجاد حس همدلی منجر می شوند را فراهم می سازد. بر اساس مدل همدلی پیشنهادی، در گام نخست، مدرس می بایست با رضایت و احترام دانشجو را مقدم بر خود و نیازهای خود بدارد و خود را به جای زبان آموز بگذ ...

تحقیق حاضر سعی در مطالعه و درک نقش همدلی در آموزش دارد. همدلی در قالب یک الگو رفتاری بین مدرس و زبان آموز معرفی شده است. به طور کلی همدلی به تعاملات انسانی انعطاف می بخشد و در حوزه آموزش نیز با ایجاد فضایی مطلوب در کلاس، روند یادگیری را بهبود می بخشد . این تحقیق امکان شناخت مهارت هایی که به ایجاد حس همدلی و رفتار احساسی منجر می شوند را فراهم می سازد. بر اساس این مدل پیشنهادی، در گام نخست مدرس می بایست با رضایت و احترام همواره دانشجو را مقدم بر خود و نیاز های خود بدارد و خود ر ...

در نظرسنجی انجام شده در روز 1373/8/28 تحت عنوان همدلی تعداد 536 نفر از شهروندان تهرانی در سطح مناطق بیستگانه شهر تهران مورد پرسش قرار گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد که اکثریت پاسخگویان یعنی 80 درصد آنها از همدلی بالا و یا بسیار بالای برخوردار بودند و فقدان همدلی اصلا وجود نداشته است . همدلی عامل نیرومند یاری رساندن افراد به یکدیگر است و اهمیت آن بدین جهت است که باعث تقویت اهمیت جمعی و روحیه همکاری در بین اعضاء جامعه می‌شود و می‌توان افتخار داشت با برنامه‌ریزی صحیح و ب ...

22 درصد مردم همدلی کاملی نسبت به یکدیگر دارند. و 58 درصد همدلی بالا ...
نمایه ها:
همدلی |