عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

احساس همدردی/همدلی بخش مهمی از زندگی انسانها می باشد. دیر یا زود هر فرد با مشکلات و یا افسردگی در زندگی مواجه می شود. در چنین مواقعی, حمایت عاطفی از طرف دیگران به فرد کمک می کند تا درد روحی وی کاهش یافته یا بتواند بر آن فائق آید. البته, راههای ابراز افکار و احساسات توسط افراد مختلف در زبانهای مختلف متفاوت می باشد. عمل گفتارهای مختلفی مثل معذرت خواهی, درخواست و تعارف توسط محققان مختلفی بررسی شده است. به نظر می رسد مردم از یک فرهنگ, نوع بیان متداول و الگوی مشخصی برای بیان یک ...

آیین بودا در قرن ششم پیش از میلاد به ظهور رسید، آیینی با دیدگاه‌هایی منحصربفرد. در این آیین سخنی از خدا به میان نیامده است و بنیان آن بر تعالیم بودا (درمه) استوار است. تا دویست سال پیش این آیین در جهان غرب تقریبا ناشناخته بود. آرتور شوپنهاور که در 22 فوری? 1788 در شهر دانزیگ Gdansk)کنونی در لهستان( متولد شد، اولین فیلسوف غربی است که فلسف? آسیایی را جدی گرفت و تشابه بنیادین آن را بر فلسف? خود به رسمیت شناخت. شوپنهاور زمانی که اثر اصلی‌اش کتاب جهان همچون اراده و تصور را در 1818 ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان همدلی در سه گروه نوجوانان جامعه پسند، زورگو و قربانی زورگویی بود. نمونه تحقیق تعداد 135 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان فسا (75 دختر و 60 پسر) بودند، که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته شامل پرسشنامه جامعه سنجی برای تعیین گروه های جامعه پسند، زورگو و قربانی، پرسشنامه جمعیت شناختی شامل تحصیلات و شغل پدر، تعداد فرزندان و جنسیت، و پرسشنامه مقیاس همدلی کودکان بریانت بودند که ضریب آلفای کرونباخ در ...

این پژوهش در پی بررسی اثربخشی مدل درمانی "پرورش ذهن شفقت‌ورز" (CMT) بر میزان افسردگی، اضطراب، خودانتقادی (در دو سطح مقایسه‌ای و درونی‌شده) و نشخوارفکری بیماران افسرده می‌باشد. به‌همین منظور 19 تن از بیماران افسرده به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (9 نفر) و کنترل (10 نفر) قرارگرفتند و مداخله (در دو سطح پرورش ذهن شفقت‌ورز و عدم مداخله) اجرا شد. شرکت‌کنندگان مجموعه مقیاس‌های افسردگی بک (BDI)، اضطراب(AS) ، سطوح خودانتقادی (LSCS)، نشخوار ف ...

فضیلت گرایی در حوزه‌ی اخلاق، پیشینه‌ای چند هزار ساله دارد که به اقوال وآرای فلاسفه‌ی بزرگ یونان باستان به ویژه ارسطو بر می‌گردد. اما آنچه که تحت عنوان فضیلت سازمانی در ادبیات " مدیریت " و " رفتار سازمانی " به آن پرداخته شده است، قدمت چندانی ندارد و سوابق تحقیق در مورد آن به دو یا سه دهه‌ي اخیر محدود می‌گردد. سقوط مالی و اخلاقی سازمان‌های بزرگ و خوشنام در عرصه‌ی کسب و کار، پژوهشگران را به سوی کشف دوباره‌ی ارزشمندی فضیلت‌های سازمانی سوق داد. اين پژوهش با رويكرد پيمايشي توصيفي، ...

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی، ارزیابی تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خود شفقتی بیماران مبتلا اختلال اضطراب افسردگی مختلط بود. روش: سه بیمار مبتلا به اختلال اضطراب افسردگی مختلط به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. تمامی بیماران 9 بار به‌وسیله پرسش نامه اضطراب بک (BAI)، پرشنامه افسردگی بک (BDI-II) و مقیاس خود شفقتی (SCS) ارزیابی شد. پژوهش از نوع تک آزمودنی و چند خط پایه بود بنابراین بنابراین داد ها به روش تحلیل اندازه گیری مکررو تحلیل به کمک رسم نمودار مورد تج ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط خودکنترلی شناختی، دلسوزی به خود و ادراک بیماری با ولع مصرف و انگیزش درمان افراد وابسته به مواد انجام گرفت. طرح این پژوهش همبستگی بود و کلیه افراد دارای وابستگی به مواد که در نیمه اول سال 1392 به مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز مراجعه کرده بودند جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می‌دادند. 150 نفر از این افراد به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و بعد از مصاحبه بالینی به پرسش‌نامه‌های خودکنترلی شناختی، دلسوزی به خود، ادراک بیماری، و ...