عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 188

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه های ارزشمند سازمان، بویژه سازمان های آموزشی است. در این بین مدیران با داشتن ذهنیت فلسفی(جامع نگر، تعمق نگر و انعطاف پذیر) می توانند با تفکر علمی و منطقی و درک سازمان به صورت تصویر بزرگ در جهت تحقق اهداف سازمانی اثربخش باشند و با تسلط به کار و وظیفه از هجوم عوامل استرس زا که تحمیل کننده فشار روانی بر شخص بوده و در بلندمدت به فرسودگی شغلی وی منجر می شود؛ در امان بمانند. هدف این تحقیق بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران و فرسودگی شغلی آنها بود. ابع ...

پژوهش حاضر به شناسایی تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر روی مهارت حل مسأله و خلاقیت دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی 90-1389 با استفاده از روش نیمه آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه سوم دوره راهنمایی شهر همدان تشکیل می دادند که از بین آنان به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای دانش آموزان چهار کلاس درس، 95 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گرد ...

منطقه مورد مطالعه در 10 کیلومتری باختر شهر همدان، نزدیک روستای حسین آباد عاشوری، بخشی از مجموعه پلوتونیک (گرانیتویید) الوند، واقع در زون ساختاری سنندج – سیرجان می باشد. این منطقه شامل شامل توده‌های نفوذی، سنگهای دگرگونه و رسوبات جوان کواترنری است. موضوع مورد مطالعه این پژوهش، شامل سنگهای گرانیتوییدی است که به صورت توده ای، رگه و رگچه‌های گرانیتی، پگماتیتی و آپلیتی در مناطق مختلف در همبری با گرانیت پورفیری الوند و سنگهای تیره (دیوریت-گابرویی) رخنمون دارند. براساس بررسی‌های پ ...

اوتیسم یک ناتوانی رشدی مادام العمر است که با مشکل شدید در روابط اجتماعی، ارتباط و رفتار مشخص می شود. . با توجه به مشکلات ارتباطی این کودکان و ضعف مداخلات موجود در ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت، در این مطالعه سعی بر این است تأثیر روش درمانی پاسخ محور با کاربرد انگیزه بر مهارت های ارتباطی کودکان درخودمانده بررسی شود. در این مداخله کارآزمایی بالینی با گروه کنترل 30 فرد درخودمانده 11-6 ساله که طبق معیارهای ورود و خروج از مطالعه بر اساس سن، جنس و میانگین طول گفته همتا بودند از ...

در این پژوهش رابطه استرس شغلی با میزان تعهد سازمانی مدیران راهنمایی شهر همدان بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران مدارس راهنمایی شهر همدان تشکیل می‌دادند که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه‌ای نسبی تعداد 115 نفر،(56 نفر زن، 59 نفر مرد) از مدیران مدارس راهنمایی شهر همدان در پژوهش شرکت کردند و از آنها خواسته شد به پرسشنامه استرس شغلی (اسپیل برگر) و پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و میر) پاسخ دهند. روایی ابزارها از طریق روایی محتوایی و پایایی آنها از طریق الفای کرون ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی موانع مشارکت ورزشی دبیران زن شهر همدان و در نهایت دسته‌بندی موانع در سه گروه و مقایسه این موانع سه‌گانه با مدل سلسله مراتبی موانع کرافورد انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-‌تحلیلی و در شاخه‌ی مطالعات میدانی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را دبیران زن دبیرستان‌های دخترانه شهر همدان در سال 90-1389 تشکیل دادند(923 =N ). نمونه‌ی تحقیق بر اساس طبقه‌بندی ساده با دقت 0/05(0/05=B) و خطای 0/05 (0/05=α) معادل 269 نفر بدست آمد(269n=). نمونه مذکور با میانگین سنی 36 سا ...

این پژوهش به بررسی و مطالعه نگرش‌ها و رفتارهای زنان در زمینه نابرابری‌های جنسیتی در شهر همدان و رابطه‌ی آن با سرمایه اجتماعی، در سال 1390 می‌‌پردازد. نگرش‌جنسیتی زنان در سه بعد احساسی، شناختی و رفتاری سنجیده شده است. هم‌چنین به منظور تبیین پدیده‌ی مورد بررسی از نظریه‌های مختلفی از جمله نظریه‌های منابع و ستیز و تئوری‌های فمینیستی استفاده شده است. از سوی دیگر ابعاد شناختی و رفتاری نگرش و در نهایت تاثیر‌گذاری آن بربعد احساسی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای نشان دادن رابطه سرمای ...

این پژوهش به دنبال مشخص کردن تأثیر جو اجتماعی مدارس بر تربیت شهروندی در تعامل با طبقه اجتماعی- اقتصادی و پایه‌های تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه‌ی شهر همدان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر همدان است که تعداد آن برابر با (9664) نفر می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که در نهایت حجم نمونه (372) نفر به دست آمد. در پژوهش حاضر برای جمع‌آوری داده‌ها از سه ابزار اندازه‌گیری (پرسشنامه استاندارد‌ بررسی وضعیت اقتصادی- ...

هدف از این پژوهش شناسایی اثربخشی روش تدریس تفکر استقرایی بر سطوح یادگیری دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر همدان در درس زیست‏شناسی بود. طرح پژوهشی مورد استفاد از نوع آزمایشی(چهار‌گروهی سولومون) بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر پایه دوم مقطع متوسطه دبیرستان‌های روزانه و دولتی شهر همدان و روش نمونه‏گیری از نوع خوشه‌ای بود. در این طرح از پرسشنامه محقق ساخته پیشرفت تحصیلی استفاده شد و در چهارچوب طرح آزمایشی 80 نفر از دانش‏آموزان به صورت تصادفی در چهار گروه 20 نفری ...