عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با ورود فناوری اطلاعات به کتابخانه‌ها و رشد و گسترش روزافزون آن، کتابخانه‌ها برای استفاده بهینه از این فناوری و مدیریت موثر آن نیازمند یکسری چارچوب‌ها و استانداردهای معین و برای حفظ پویایی و بهبود مستمر، نیازمند ارزیابی-های منظم و بازنگری و اقدام براساس نتایج حاصل از ارزیابی‌ها می‌باشد. از طرفی دیگر، از آنجایی‌که کتابخانه یک مرکز خدمت محور می‌باشد، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به عنوان یک جنبه مهم از این مسئله و کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی به عنوان یک نوع مهم از انوا ...

هدف پژوش حاضر، مقایسه سلامت روان و سازگاری شغلی معلولین جسمی- حرکتی با توجه به همخوانی و ناهمخوانی رغبت های آنان با محیط کار می‌باشد. روش پژوهش پس رویدادی است. نمونه پژوهش شامل60 نفر از اعضای جامعه معلولین استان قم می باشد که به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزلر استفاده شده در این این تحقیق پرسشنامه سلامت روان SCL-25، پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان و پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی- شغلی هالند بود. نتایج پژوهش با تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که میانگین نمره های سلامت رو ...

این پژوهش به توصیف نظام همخوانی گویش مکریانی از زبان کردی در چهارچوب نظریه قاعده بنیاد SPE در واج‌شناسی زایشی می‌پردازد. این نظریه برای تبیین و توصیف فرایند و پدیده‌های واجی از قاعده‌‌هایی همچون واکرفتگی، نرم‌شدگی، خیشومی‌شدگی، همگونی، حذف، درج و غیره استفاده می‌نماید. گویش مکریانی یکی از گویش‌های اصیل و باسابقه‌ی زبان کردی است که نواحی جنوب و غرب استان آذربایجان غربی موسوم به منطقه‌ی «مکریان» ‌به آن سخن می‌گویند. این گویش احتمالاً بازمانده‌ی زبان مادی است. گویش مکریانی در زی ...

پژوهش حاضر به دنبال ارائه تصویر کلی از میزان همخوانی و هماهنگی برنامه درسی قصدشده، اجرا شده و کسب شده درس هنر با توجه به سه عنصر آن یعنی روش تدریس، اهداف و روش های ارزشیابی بوده است.این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری مورد پژوهش، کتاب راهنمای معلم هنر، معلمین به تعداد 50 نفرو دانش آموزان 1100 نفر در سال تحصیلی 90- 89 شهر میناب بوده است. نمونه آماری تحقیق عبارت بوده است از 20 نفر از معلمان پایه سوم که مشغول تدریس بوده اند و 300 نفر دانش آموزان پایه چهارم دختر و ...

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه‌ی اهمیت ملاک‌های رایج انتخاب کتاب کودک برای والدین و کودکان بوده است. روش پژوهش ارزیابانه و از نوع کاربردی بود. جامعه این پژوهش را دو جامعه فرعی تشکیل داد. نخست جامعه والدین کودکان بین سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد که کودکان آن‌ها عضو کتابخانه عمومی یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودند. دوم جامعه کودکان همان سنین در شهر مشهد که خود عضوی از مراکز یاد شده بودند. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ بود. در این خص ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشابهت یا عدم مشابهت زن و شوهرها در ویژگی شخصیتی روان نژندی بر رضایت زناشويي و مؤلفه های آن (تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزندپروری، رابطه با خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی) در زوجین است. روش پژوهش به‌کار رفته در این تحقیق علّی- مقایسه-ای است. نمونه تحقیق شامل 380 زوج از کارکنان متأهل آموزش و پرورش شهرستان لار است که به روش خوشه‌ای و از میان کلیه ...

هدف اصلی این پژوهش فراهم کردن فهرستی از کتاب‌های مناسب غیردرسی همخوان با محتوای کتاب‌های درسی مقطع دبستان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و با روش پیمایشی انجام شده است. کتاب‌های غیردرسی در نظام‌های آموزشی برنامه‌مدار به دلیل اتکای صرف دانش‌آموزان و معلمان به تک‌کتاب درسی، می‌تواند به تثبیت و تعمیق یادگیری مطالب کتاب‌های درسی کمک کند. این امر در صورتی تحقق می‌یابد که کتاب‌های غیردرسی از حداقل ویژگی‌های شناخته شده برای یک کتاب مناسب ( یعنی تناسب با محتوا و مخاطب) برخورد ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصدشده با اجرا شده و کسب شده برنامه‌ریزی تحصیلی وشغلی پایه اول متوسطه مدارس شهر سراوان درسال تحصیلی 90/89 بوده است. در این تحقیق که توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه آماری 10 مدرسه (6 مدرسه پسرانه و 4 مدرسه دخترانه) با 400 دانش‌آموز (240 پسر و 160 دختر) و 27 مشاور (16 مرد و 11 زن) از جامعه آماری شامل 25 مدرسه (13 مدرسه پسرانه و 12 مدرسه دخترانه)، 2083 دانش‌آموز (1205 پسر و 878 دختر) و 27 مشاور (16 نفر مرد و 11 نفر زن) ...

هدف: این پژوهش با هدف تعیین میزان هم‌خوانی رفتار اطلاع‌یابی کودکان و نوجوان در محیط رابط وب‌سایت‌های فارسی زبان کودکان و نوجوانان با مدل رفتار اطلاع‌یا‌بی در محیط وب انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع کیفی می‌باشد. نمونه پژوهش سی کودک و نوجوان دختر و پسر ده تا پانزده سال عضو خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن بود که به صورت نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شد. دادهها با استفاده از روش تحلیل فایل ثبت دادوگرفت رخداد گردآوری شد و مقولهبندی آنها با استفاده از روش تح ...