عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

واكنش تشكيل كمپلكس بين كاتيون فلزي+2 Cd با ليگاند درشت حلقوي N–فنيل آزا–15–كرون5 (PhA15C5) در مخلوط هاي دوجزيي استونيتريل– متانول(AN-MeOH)، پروپيلن كربنات – متانول ((PC-MeOH،استونيتريل-بوتانول( BuOH (AN-،استونيتريل-اتيل استات ( (AN-EtOAcو استونيتريل – نيترومتانAN-NM ) ( در دماهاي متفاوت با استفاده از روش هدايت سنجي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه در همه موارد،با افزايش ليگاند كرون به محلول كاتيون +2 Cd، هدايت مولاري محلول افزايش مي يابد .ثابت پايداري ك ...

دربخش اول این پروژه، یک روش استخراج مایع - مایع، ساده، ارزان و حساس برای جداسازی و اندازه گیری اسپکتروفتومتری یون پرکلرات از محلول آبی ارائه شده است. این روش مبتنی بر تشکیل کمپلکس زوج یون از پرکلرات با واکنش گر ژانوس گرین می باشد. تأثیر پارامترهای مختلف تجزیه ای از قبیل :نوع و حجم حلال آلی، غلظت واکنش گر زوج - یون، قدرت یونی و زمان استخراج بر روی پیش تغلیظ پرکلرات از محیط آبی توسط واکنش گر ژانوس گرین بررسی شد. تغییرات جذب کمپلکس زوج - یون تشکیل شده این روش استخراجی در طول موج ...