عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در راستای این تحقیق هدف بررسی تأثیر عوامل ساختاری بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر اصفهان می باشد. و سوال اساسی برای این تحقیق بدین گونه مطرح شد که آیا با توجه به عوامل تعیین کننده ای که در تحول ساختارهای اجتماعی موثر لحاظ می شود چه عوامل ساختاری می تواند کیفیت زندگی سالمندان را در شهر اصفهان متأثر کند؟ حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 384 نفر بر اساس نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیده است به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، از مصاحبه ساخته شده که حاوی 52 سوال ب ...

پایان نامه حاضر، پژوهشی است در زمینه بررسی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی با تاکید بر حمایت اجتماعی که با روش توصیفی از نوع مقایسه علی انجام شده است.جامعه آماری این تحقیق را دو گروه از افراد تشکیل می دهند:گروه اول افرادی هستند که اقدام به خودکشی کرده اند و واحدهای تحلیل از نظر این ویژگی مشترکند که خودکشی ناموفق صورت گرفته و این افراد برای نجات به بیمارستان آورده شده اند.گروه دوم افرادی هستند که با لحاظ همگن بودن متغیرهایی همچون تحصیلات، پایگاه اجتماعی و... با گروه اول، به روش ...

بررسی موضوع همبستگی و انسجام اجتماعی در جامعه و دلایل کاهش یا افزایش آن از حیث نظری و تجربی، روندی تاریخی دارد. در هر جامعه‌ای باید وحدت در زمینه ارزشها و هنجارهای اجتماعی وجود داشته باشد تا همنوایی و مشارکت بین افراد جامعه به وجود بیاید. در واقع استمرار و پایداری حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنین توسعه پایدار در گرو همبستگی و انسجام اجتماعی بین اجزای و عناصر سازنده ساختار اجتماعی آن جامعه است. هدف از نگارش این تحقیق، بررسی رابطه بین آموزه‌های شیعی بر همبستگی و انسجام اجت ...

موضوع پژوهش حاضر «تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دین» می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق را نظریه‌های دورکیم، کارل مارکس، ماکس وبر، اسپنسر و یینگر درمورد دین تشکیل می‌دهند. به عقیده دورکیم دین عامل همبستگی و ثبات اجتماعی و پایداری جامعه و مظهر قدرت جامعه است و نقش مثبت دین در حل و فصل مشکلات اجتماعی، در ایجاد یگانگی و در معنویتی که در جامعه به‌وجود می‌آید نیز سخت اهمیّت دارد. کارل مارکس معتقد است که، انسان دین را می‌آفریند و دین، هم ابزار ست ...

در حالی که توسعه ی پایدار شهری بخش عمده ای از ادبیت شهرسازی سالهای اخیر را به خود اختصاص داده است، پرداختن به اصول و معیارهای توسعه ی محله ای پایدار هنوز نیازمند تحقیق و پژوهش فراوان است و از آنجا که محلات کانون سکونتگاه انسانی در شهرها هستند، نگاه به نقشی که محله می تواند در احیای همبستگی اجتماعی برعهده داشته باشد، حائز اهمیت است. هدف از این مقاله شناخت اصول و معیارهای لازم برای حضور بیبشتر افراد در مراکز محلات و در سطحی فراتر دستیابی به پایداری اجتماعی در مقیاس محلی است. مس ...