عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 274

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظر به اهمیت کمبود روی در سلامتی افراد که به عنوان یکی از مشکلات بهداشت عمومی و بویژه اهمیت این عنصر در سنین جهش رشد می باشد این تحقیق به منظور تعیین همبستگی و رابطه بین شاخصهای وضعیت روی در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران طی سال 1376 انجام گرفت. این تحقیق توصیفی بر روی 881 دانش آموز (452 پسر و 429 دختر) با میانگین سنی 1 ± 2/13 سال (محدوده 11 تا 16 سال) صورت پذیرفت. این دانش آموزان به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. شاخصهای بیوشیمیایی روی پلاسما، اریتروسی ...

در این بررسی همبستگی بین دما و رطوبت نسبی محیط و اثر آنها بر حالت کنه کشی اسید فرمیک 65 درصد در کنترل جمعیت کنه واروآ انگل خارجی زنبور عسل در سالهای 79-1377 مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشها بر روی 16 کلنی زنبور عسل با ملکه های خواهری دارای 7-5 قاب جمعیت آلوده به کنه واروآ صورت پذیرفت. کلنی ها به 4 تیمار و 4 تکرار تقسیم بندی شدند. در کلنی های تیمار اول 80، تیمار دوم 120، تیمار سوم 160، و تیمار چهارم 200 سی سی اسید فرمیک 65 درصد به مدت 16 روز متوالی با 4 تکرار، هر 4 روز یکبار م ...

هدف از انجام این طرح، بررسی در مورد وضعیت بر در عصاره‌گیری اشباع و آب داغ در خاکهای منطقه جیرفت و تعیین همبستگی بین آنها می‌باشد. از چهار سری مختلف خاک نمونه‌براری گردید و تجزیه‌های لازم شیمیائی و فیزیکی روی تعدادی از نمونه‌ها انجام شده است این طرح در حال اتمام است و نتیجه‌گیری نهائی موکول به انجام بررسیهای آماری می‌باشد. ...

به منظور بررسی همبستگی بین صفات زراعی ارقام با وزن هزار دانه و پنجه متافوت د رتراکم های مختلف، این تحقیق با جهار میزان بذر 250 و 350 و 450 و 550 بذر در متر مربع و شش ژنوتیپ گندم شامل سه رقم با قدرت پنجه زنی زیاد ، متوسط و کم به ترتیب V1=Azar2 و V2=10Ghazagestan98-99 و V3=Kiraj/87-zhong291 و سه رقم با وزن هزار دانه کم، متوسط و زیاد به ترتیب V4= 885K1.1//1D13.1/MLT/3/YE2453 و V5= Gun91/Karl و V6=Fenkang15/sefid د رسه تکرار و به مدت دو سال در موسسه تحقیقات کشاورزی دیک کشور (مراغ ...

به منظور بررسی همبستگی بین صفات مرفولوژیکی گندم آزمایشی در سال 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با سطوح فاکتور آبیاری شامل : شرایط دیم، آبیاری در مرحله ساقه رفتن، آبیاری در مرحله گلدهی، آبیاری در مرحله شیری شدن با سطوح مختلف تراکم شامل: 300،350 و 400 بوته در متر مربع در یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. نتایج همبستگی نشان داد که بیشترین همبستگی بین تعداد کل پنجه و تعداد پنچه های بارور با R=0/978 و کمترین هم ...

به منظور تعیین همبستگی شاخصهای زراعی موثر با عملکرد و میزان پروتئین دانه این بررسی مشتمل بر 24 رقم گندم معمولی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار اجراء گردید. در طول دوره داشت صفات مورد نظر از قبیل تعداد پنجه، ارتفاع بوته، طول پدانکل، زاویه برگ ، تعداد برگ در ساقه، ظهور خوشه، رسیدن دانه، طول خوشه بیوماس ، عملکرد دانه، شاخص برداشت ، وزن هزار دانه و غیره مورد کنترل و ارزیابی قرار گرفته است . ...
نمایه ها:
گیاه | 
گندم | 
دیم | 

این طرح مطالعه روی همبستگی بین سن میش‌های عربی ...
نمایه ها:
وزن | 
حیوان | 
میش | 
تولد | 
بره | 
آمار | 
سن | 

این پژوهش مطالعه مراحل نمو مریستم انتهایی، پتانسیل عملکرد و همبستگی میان برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک سه رقم گندم ریم به نامهای سیمره، زاگرس و چمران انجام می‌شود. این آزمایش در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 4 بار تکرار به مورد اجرا گذارده می‌شود. تیمار مورد بررسی رقم که در 3 سطح بطور تصادفی در واحدهای آزمایشی قرار داده خواهند شد. بدین ترتیب قطعه آزمایشی متشکل از 12 واحد آزمایشی خواهد بود. در طول دره رشد مراحل نمو مریستم انتهایی ساقه با استفاده از کدگذاری و ادین ...

بمنظور تعیین همبستگی بین صفات مختلف گیاهی، تعداد 450 رقم خالص جو ایرانی و خارجی بصورت تک خوشه روی خطوط کمتری بفاصله 75 سانتیمتر از یکدیگر در خزانه‌های آبی و دیم در سال زراعی 1356-1357 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در کوشکک کشت گردید. قبل از کاشت مقدار 46 کیلوگرم ازت خالص به خزانه دیم و 30 کیلوگرم P2O5 و 60 کیلوگرم ازت خالص در هکتار به خزانه آبی داده شد. خزانه‌های آبی و دیم تا 23 فروردینماه تحت رطوبت مساوی بودند و از آن پس اولین آبیاری خزانه آبی شروع شده ...
نمایه ها:
جو | 
دیم |