عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 137

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از مطالعۀ حاضر مشاهدۀ وجود همبستگی مقادیر سرم آمیلوئید آ، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و دو ریز مغزی مرتبط با فعالیت آنتی اکسیدانی بدن(مس وآهن) با نفوذ چربی در دام های مبتلا به کبد چرب و غیر مبتلا به کبد چرب می باشد. تعداد 90 نمونۀ بافت کبد و سرم خون گاوهای مبتلا به کبد چرب و غیر مبتلا به کبد چرب که در کشتارگاه صنعتی مشهد ذبح شده بودند برای مطالعۀ حاضر استفاده شد. مقادیر سرم آمیلوئید آ، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، مس و آهن در نمونه های سرم اندازه گیری شد. علاوه براین درصد چربی کب ...

در پژوهش حاضر اثربخشی رویکرد ارتباطی ستیر بر تعارضات زناشویی و انطباق‌پذیری-همبستگی خانواده در زوجین ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، دربرگیرنده کلیه ی زوج های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف شهرستان اهواز می باشد. نمونه این پژوهش را تعداد 24 زوج تشکیل می دهند که نمره آن ها در تعارضات زناشویی بالاتر از یک انحراف معیار از میانگین بود و به پرسشنامه انطباق‌پذیری-همبستگی خانواده پاسخ داده اند. نمونه انتخاب شده با استفاده از جایگزی ...

در پژوهش های علوم منطقه ای، داده هایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند که خاصیت مکانی دارند. به چنین داده هایی، داده های فضایی می گویند. این قبیل داده ها در بعد فضا(مکان) جمع آوری می‌شوند.زمانی که با داده های فضایی کار می کنیم رخداد دو مساله وابستگی فضایی بین مشاهدات و ناهمسانی فضایی دور از انتظار نخواهد بود. نادیده گرفتن این اثرات و استفاده از مدل های رگرسیونی مرسوم، ممکن است منجر به برآوردهایی اریب و ناکارا شود. به همین دلیل از مدل های رگرسیون فضایی برای تحلیل چنین داده های ...

مایعات یونی موضوع جدیدی است که در یک دهه ی گذشته مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته است. زیرا مایعات یونی به عنوان « تکنولوژی سبز یا شیمی سبز » معرفی شده بودند. ویسکوزیته به عنوان یکی از مهم ترین خواص ترموفیزیکی مایعات یونی محسوب می گردد. در این پژوهش ما به ارا‌ئه رابطه جدید همبستگی برای پیش بینی ویسکوزیته مایعات یونی خالص در فشار ثابت و دمای ثابت پرداخته ایم. این پایان نامه شامل سه فصل می باشد. در فصل اول به معرفی مایعات یونی و خواص آن ها و هم چنین نحوه اندازه گیری ویسکوزی ...

سرمایه‌گذاران معمولاً در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت می‌کنند. بنابراین بسیار ضروری است که به سرمایه‌گذاران اطلاعاتی در زمینه ریسک و بازده و همبستگی متغیرهای مالی برای بهره بردن از فرصت‌های موجود داده شود. از این‌رو هدف این مطالعه، بررسی همبستگی بین بازدهی در جفت دارایی‌های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت-هوانگ در بازه زمانی ۵/۱/۱۳۸۰- ۳۰/۹/۱۳۹۴ می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد همبستگی در طول زمان ...

داده های بر هم کنش e+e- در انرژی مرکز جرم 60 GeV مورد بررسی قرار می گیرند. این بررسی طیف انرژی (تکانه) را در مقیاس لگاریتمی برای آزمون اختلالی QCD و همچنین تقریبهایی که برای داده ها بعد از هادرونی شدن لازم است، را شامل می شود. برای این منظور تقریبهای مختلفی برای مدل اختلالی QCD ارائه شده اند. برخی از این تقریبها عبارتند از تقریب فانگ – وبر و تقریب پریز – راموس، نتایج فیزیکی این دو تقریب را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد. در نهایت کمیتی که مورد اهمیت واقع می شود، قله منحنی توزیع ...

برای بدست آوردن رابطه همبستگی جدید بر روی پنج خاصیت هدایت گرمایی، ظرفیت گرمایی در فشار ثابت، کشش سطحی، ویسکوزیته و چگالی تحقیق انجام گرفته است. برای انجام این تحقیق ابتدا داده‌های تجربی خواص مورد نظر از منابع معتبر جمع آوری گردید. بعد‌‌ ازجمع آوری داده‌های کافی ، معادلات زیادی در نرم افزارهای سیگماپلات و لب فیت بر روی داده‌ها مورد بررسی قرار گرفت و با کار کردن روی معادلاتی که نتایج بهتری را ارائه می‌دادند و مقایسه با نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل آنها در نرم افزار اکسل، در نهای ...

هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی آزمون نگرش های فرهنگی هافستد و تعیین همبستگی آن با سبک های مدیریت تعارض در کارمندان بانک سپه بود.برای این منظور از بین جامعه آماری که کلیه کارکنان بانک سپه شهر تهران مشغول به فعالیت بودند ، تعداد 299 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و آزمون نگرش های فرهنگی هافستد و آزمون سبک های مدیریت تعارض رابینز در مورد آنها اجرا شد . ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه محاسبه شد وبرای کل مقیاس 78/. به ...

اغلب در مناطقی که جنبش‌های زمین به ندرت اتفاق می‌افتند، پایگاه اطلاعاتی مناسبی از شتاب نگاشت‌های زلزله در دسترس نمی‌باشد. در این مناطق دوره بازگشت زلزله زیاد و پتانسیل وقوع زمین لرزه پایین می‌باشد به همین دلیل می‌توان از رکوردهای شبیه‌سازی شده استفاده کرد. در طول دهه‌های اخیر روش‌های مختلفی برای شبیه‌سازی رکوردهای زمین لرزه ارائه شده است که ساده‌ترین و قدرتمندترین روش شبیه‌سازی زمین‌لرزه که بر پایه تئوری ارتعاشات پیشا استوار است توسط بور (2003) ارائه شده است. مهمترین مشخصه ای ...