عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 121

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علماء و دانشمندان مطالعات مدیریت و سازمان، هر یک بشکلی از اهمیت هماهنگی بین سازمانی در فرایندهای بین سازمانی مشترک و مرتبط با دیگر سازمانها سخن رانده اند. اولین بار ارنست الکساندر از واژه هماهنگی بین سازمانی بمنظور تشریح فرآیندهایی که سازمان ها بین همدیگر هماهنگی ایجاد می کنند استفاده کرده است. ضرورت وجودی و توجه به موضوع هماهنگی بین سازمانی، در اثر محدودیت منابع، پرسنل، امکانات و ویژگی خاص برخی مسائل نظیر چند بعدی بودن آنهاست که ایجاب می کند تا سازمانها با هم کار کنند و بین ...

سالمندان یکی از اقشار آسیب پذیر هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند. افتادن در سالمندان با کاهش توانایی در انجام فعالیت های روزانه همراه می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات فرانکل بر هماهنگی و تعادل سالمندان مرد بود. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود. 30 مرد سالمند (سن:05/6±03/68 سال؛ وزن:50/9±20/62 کیلو گرم، قد:93/6±77/163 متر) که در مراکز نگهداری سالمندان شهر اراک بودند، به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. به منظ ...

تنظیم و هماهنگی رله های یک شبکه قدرت باید همراه با بررسی رفتار آن در حالت کار عادی و در حالت بروز خطا در شرایط مختلف صورت گیرد. نتایج چنین مطالعاتی برای شبکه های مختلف می تواند ویژگی های متفاوت و حتی در مواردی منحصر بفرد را آشکار سازد. در این مقاله مسائل کاربردی مهمی که در خلال اجرای پروژه هماهنگی رله های دیستانس در شبکه 230 کیلوولت آذربایجان با استفاده از برنامه کامپیوتری هماهنگی رله ها (تهیه شده در مرکز تحقیقات نیرو) مطرح گردید، مورد توجه قرار گرفته است. ...

وسایل ارتباط جمعی به ویژه تلویزیون در توسعه جوامع نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. مدیران شبکه‌های قدرتمند تلویزیونی در جهان همچون CNN، CBS امریکا، TV5 فرانسه، RTL آلمان و ... به هماهنگی منطقی برنامه‌ها و چگونگی ارزیابی آنها اهمیت فراوان می‌دهند و برای این کار از کارشناسان امور اجتماعی و افکار عمومی بهره می‌گیرند. کنترل و ارزیابی یک بخش مهم از اجزای مهم از مدیریت بخشهاست ، از این رو هنگام تقاضا برای ساخت یک برنامه بهتر است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد: - سوژه برنامه مطاب ...

در عرصه کنونی کسب و کار ،شناخت روابط اعضای زنجیره تامین در جهت حفظ منافع و کارایی کل زنجیره از اهمیت بسیاری برخوردار است . هماهنگی در اتخاذ تصمیمات ، برنامه ها وبین اعضای یک زنجیره تامین به عنوان یک ابزار قدرتمند جهت حفظ منافع و افزایش کارایی کل زنجیره تامین به اثبات رسیده است . یکی از عوامل مهم و موثر در کسب تقاضای بازار و تغییر نگرش مشتریان به یک محصول را می توان تبلیغات مناسب دانست . ناهماهنگی در محیط‌های رقابتی و با وجود تبلیغات گسترده امروزی آثار مخرب زیادی را در زنجیر ...

در بحران های طبیعی گسترده، مدیریت بحران بر عهده سازمان های مختلفی است که هر یک عهده دار مسئولیت خاصی می باشند. هماهنگی، یکی از مسائل و چالش های بزرگ مدیریت بحران است که تا حد زیادی ناشی از ماهیت گسترده فعالیت های مرتبط با بحران می باشد. مدیریت موفق بحران مستلزم همکاری و هماهنگی بین سازمان های مسئول بوده و هدف نهایی آن، کاهش خسارات و زیان های ناشی از بحران است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است. حجم نمونه شامل 26 نفر از مدیران و متخصصان سازمان های اصلی مسئول در ام ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر انواع بازخورد بینایی بر اکتساب، یادداری و انتقال یک تکلیف هماهنگی دو دستی نامتقارن انجام شد. تعداد 60 نفر از دانشجوی دختر راست دست و مبتدی، با دامنه سنی 25-19 سال که از بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز به طور داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به 5 گروه 1 بینایی طبیعی (فقط نگاه کردن به دست‌ها)، گروه 2 تمرین با بازخورد همزمان صفحه نمایشی (فقط نگاه کردن به مانیتور) و گروه 3 دریافت بازخورد از گیرنده های عمقی، گروه 4 بازخورد پایانی و گروه 5 گر ...

زمینه و هدف: افراد نابینا به دلیل محروم بودن از حس بینایی در آزمون‌‌های هماهنگی و تعادل نسبت به همسالان سالم خود نمرات کمتری را دریافت می‌کنند. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. شرکت کنندگان در این پژوهش پسران نابینای (سن 9- 15 سال) عضو در انجمن نابینایان شهرستان اراک بودند که به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10نفر) قرار گرفتند. به منظور ارزیابی تعادل ایستا از آزمون لک‌لک، تعادل پویا آزمون تعادلی Y و هماهنگی از آزمون راه رفتن تان ...
نمایه ها:
تعادل | 

فقدان هماهنگی و تعادل و توازن بین فعالیتهای سازمانهای متولی امور روستاها، در ابعاد تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه و عمران روستایی که منجر به اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی شده و مانع ارائه خدمات اثربخش دولتی برای توسعه همه جانبه و هماهنگ مناطق روستایی می‌شود، یکی از موانع ساختاری پیشرفت مناطق روستایی به حساب می‌آید. لذا عدم هماهنگی بین سازمانهایی که در زمینه بهسازی روستاهای کشور و توسعه همه‌جانبه و حمایت از صنایع دستی روستاها، فعالیت می‌کنند مسئله‌ای است که در ...