عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعداد 50 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه‌گیری کاملا تصادفی بطریق Survaying از زارعین مناطق مختلف مراغه و هشترود تهیه و تکمیل شد که بعنوان شاهد در مقایسه با تیمارهای مختلف کودهای ازته و فسفره که مجری مسئول زراعی در همان مناطق اجرا کرده بود بکار گرفته شود. متاسفانه با خشکسالی شدیدی که در سال زراعی 1377-78 در استان آذربایجان‌شرقی و بطور کلی در غرب کشور حاکم بود مصرف کودهای شیمیایی و تاثیر ان در عملکرد محصول مثبت نبود و موجب کهش محصول و اغلب در اثر عدم وجود رطوبت خاک عملکردی وجو ...

در دنیای امروزی که پا به هزاره جدید گذاشته است، بی تردید صنعت گردشگری به صورت یکی از پایه های استوار سیستم جهانی درخواهد آمد. امروزه گردشگری تنها مختص خانواده های مرفه و ثروتمند نیست، بلکه میلیون ها نفر از مکان های تازه بازدید می کنند. در حالی که عصر جدیدی از توریسم آغاز شده است و سیر تکاملی خود را می پیماید، تعداد زیادی از عوامل برون زا بر آن تاثیر خواهند گذاشت. پیشرفت و توسعه فناوری و تخصصی تر شدن علوم مختلف همچون معماری در کنار مسائل مربوط به محیط زیست از جمله عواملی هستند ...

مطالعات خاکشناسی اجمالی منطقه میانه - هشترود بمنظور تعیین خصوصیات و استعداد اراضی انجام میگیرد و با استفاده از عکسهای هوائی و نقشه های توپوگرافی و مطالعه حداقل 2 پروفیل در هرهزار هکتار بفواصل 2-2/5 کیلومتر نقشه های خاک و طبقه بندی اراضی تهیه و بانضمام نشریه در پروژه های کشاورزی ، آبیاری و عمرانی مورداستفاده قرار خواهد گرفت . ...

طرح حاضر بمنظور تعیین میزان شنونده، بیننده و بررسی نظرات مردم نسبت به برنامه‌های محلی در شهرهای تبریز، مرند، اهر، مشکین‌شهر، سراب و هشترود انجام گرفته است . در مورد رادیو نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که متوسط شنونده رادیو در شهرهای مورد بررسی حدود 77 درصد بوده است . متوسط شنونده رادیو تبریز در شهر تبریز، 76 درصد و در سایر شهرهای استان 83 درصد بوده است و این میزان شنونده در شهر سراب به نسبت بیش از سایر شهرها می‌باشد. پرشنونده‌ترین برنامه‌های مرکز تبریز دو برنامه "خانواد ...

طرح حاضر بمنظور تعیین میزان شنونده، بیننده و بررسی نظرات مردم نسبت به برنامه‌های محلی در شهرهای تبریز، مرند، اهر، مشکین‌شهر، سراب و هشترود انجام گرفته است . در مورد رادیو نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که متوسط شنونده رادیو در شهرهای مورد بررسی حدود 77 درصد بوده است . متوسط شنونده رادیو تبریز در شهر تبریز، 76 درصد و در سایر شهرهای استان 83 درصد بوده است و میزان شنونده در شهر سراب به نسبت بیش از سایر شهرها می‌باشد. پرشنونده‌ترین برنامه‌های مرکز تبریز دو برنامه "خانواده" و ...

تعداد 50 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری کامل تصادفی بطریق ‏‎Survaying‎‏ از زارعین مناطق مختلف مراغه و هشترود تهیه و تکمیل شد که بعنوان شاهد در مقایسه با تیمارهای مختلف کودهای ازته و فسفره که مجری مسئول زارعی در همان مناطق اجرا کرده بود بکار گرفته شود. متاسفانه با خشکسالی شدیدی که در سال زراعی78-1377 در استان آذربایجان شرقی و بطور کلی در غرب کشور حاکم بود مصرف کودهای شیمیائی و تاثیر آن در عملکرد محصول مثبت نبود و موجب کاهش محصول و اغلب در اثر عدم وجود رطوبت کافی خاک عمل ...

بررسیهای انجام شده در طی سالهای 1369-1371 در مزارع گندم مناطق دیم مراغه و هشترود نشان داد که علف هرز سگ دانه در تمام مناطق بصورت غالب بوده و گونه‌های دیگری مثل سوزن چوپان ، بی‌تی راخ ، آلاله وحشی و نوعی کنگر وحشی به ترتیب در مناطق زیر پوشش مراکز خدمات کشاورزی سهند ، نظر کهریز ، فتح و آغچه کهل غلبه داشتند. ...
نمایه ها:
مراغه | 

منطقه مورد مطالعه در شمال‌غرب ایران، در استان آذر‌بایجان‌شرقی و محدوده دامنه جنوب‌شرقی کوه سهند و غرب شهرستان هشترود واقع شده است. اقلیم منطقه با متوسط میزان بارش سالیانه 350 میلی‌متر و براساس اقلیم‌نمای آمبرژه جزو آب و هوای نیمه‌خشک‌ سرد تقسیم‌بندی می‌گردد. از لحاظ هیدرولوژیکی در محدوده حوضه سفیدرود و جزوی از زیرحوضه دریای خزر می‌باشد. سد سهند در محل تلاقی دو رودخانه دائمی آلمالو و قرنقو احداث گردیده است. این منطقه جزو ساختار زمین‌شناسی البرز غربی- آذربایجان بوده و مهمترین س ...

زیست‌شناسی این آفت (H. viriplaca) در زراعت نخود مناطق دیم ارومیه، مراغه و هشترود طی سالهای 1375-76 با استفاده از تله‌های نوری، قفس‌ها و جعبه‌های پرورشی در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی نشان داد که حشرات کامل از اواخر اردیبهشت تا نیمه دوم مردادماه به تدریج از شفیره‌های زمستان‌گذران خارج گردیده و فعالیت‌های تغذیه‌ای، جفت‌گیری و تخم‌ریزی را در شب انجام می‌دهند. حداکثر جمعیت حشرات کامل از اواخر خرداد تا اوایل تیرماه در مزارع نخود دیده می‌شوند. این شب‌پره معمولا یک نسل در سال ایجاد کرد ...