عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای هوش ، هسته کنترل، سبک اسناد، طبقه اجتماعی (تحصیلات والدین، شغل پدر و اشتغال مادر) و جنس بر پیشرفت تحصیلی توسط روش آماری تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین دو سازه سبک اسناد و هسته کنترل نیز با یکدیگر مقایسه گردیده‌اند. نمونه مورد تحقیق شامل 388 دانش‌آموزان سال اول دبیرستان (199 دختر و 189 پسر) بود. جهت انتخاب افراد نمونه 8 دبیرستان که معرف جامعه دانش‌آموی شهر شیراز بودند انتخاب شده و سپس از هر دبیرستان یک ...

در این تحقیق رابطه متغیر شخصیتی هسته کنترل با رضایت شغلی بر روی 314 نفر از معلمین راهنمایی شهر شیراز بررسی شد. علاوه بر این متغیرهای دموگرافیک سن، جنس ، وضعیت تاهل و سابقه تدریس بعنوان متغیرهای جانبی مورد مطالعه قرار گرفت . نمونه مورد مطالعه از مدارس مختلف با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش هسته کنترل دورنی و بیرونی راتر استفاده شد، ابزار توصیف شغل اسمیت نیز برای سنجش رضایت شغلی مورد استفاده قرار گرفت . مبنای تئوریکی این پژوهش تئوری اسناد می‌باشد. در مطال ...

پرسشنامه مقیاسی هسته کنترل بر روی نمونه مورد مطالعه بعد از ترجمه و انطباق آنها اجرا گردیده سنجش اطلاعات مورد نیاز وارد کامپیوتر شده و مراحل تجزیه و تحلیل آن آغاز گردیده است که ادامه دارد. ...

برای مطالعه هستهء کنترل در دانش‌آموزان دبیرستانی 260 نفر در چهار گروه شامل دانش‌آموزان شاهد، گروه همتا شده با دانش‌آموزان شاهد، دانش‌آموزان محروم از پدر غیرشاهد و گروه همتا شده با دانش‌آموزان محروم از پدر، مقیاس هستهء کنترل درونی - بیرونی راتر (1966) را تکمیل کردند. همچنین اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان از بایگانی دبیرستان‌ها استخراج شد. بر پایه پژوهش‌های پیشین پیرامون تاثیر تجربه‌ها و رویدادهای فشارزای زندگی بر هستهء کنترل فرض شد که 1)دانش‌آموزان دبیرستانی شاهد در ...

هدف از این تحقیق تاثیر هسته کنترل و خود تنظیمی در پیشرفت تحصیلی و نیز بررسی میزان همبستگی هسته کنترل و خود تنظیمی در میان دانشجویان دختر و پسر دوره روزانه ورودی سال 1379 در دانشگاه کاشان بود.آزمودنی های مورد مطالعه مشتمل بر 357 دانشجو ورودی سال 1379 بودند که دوره متوسطه در نظام جدید آموزشی تحصیل کرده بودند.میانگین سنی آزمودنی ها 19 سال بود.اطلاعات از طریق پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد و مقیاس درونی بیرونی راتر گردآوری شد.ضریب پایایی و اعتبار هر دو مقیاس در سطح خوبی گزارش شده اس ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی (کانون کنترل درونی_ کانون کنترل بیرونی) مدیران آموزشی با استرس شغلی آنان با توجه به عوامل دموگرافیک (جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، سنوات خدمت و سابقه مدیریت) است. در این پژوهش تعداد ?? نفراز مدیران آموزشی دانشگاه های جامع سطح شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این ?? نفر ?? نفر را زنان و?? نفر را مردان تشکیل می دادند. در این تحقیق از ? پرسشنامه استفاده شد که شامل : الف) برای کانون کنترل از پرسشنامه کانون کنترل درونی ...

هدف پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی ارتباط بین نگرش به شیوه های فرزندپروری مادر(اقتدار منطقی، استبدادی، آزادگذاری) با ادراک فرزند از آن شیوه ها با مکان کنترل و خودپنداره، بررسی تفاوت میانگین های بین نگرشهای شیوه فرزندپروری مادر با ادراک فرزند از آن شیوه ها ، بررسی رابطه نگرشهای شیوه فرزندپروری مادر با مکان و خودپنداره دانش آموز، بررسی میانگینهای بین ادراک دانش آموز از شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل و خودپنداره او و بررسی رابطه مکان کنترل دانش آموز با خودپنداره او بوده است. ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل روانی و نگرش شغلی دانشجویان بود. و اینکه بین هسته کنترل، اعتماد بنفس ، انگیزه پیشرفت و تمایلات افسردگی با نگرش شغلی رابطه معنی‌دار وجود دارد. بدین منظور 313 نفر دانشجویان شاغل و غیرشاغل از دانشکده‌های مختلف دانشگاه شیراز انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری عبارتند از مقیاسهای، هسته کنترل (راتر)، تمایلات افسردگی و اعتماد بنفس (روزنبرگ)، انگیزه پیشرفت (اسمیت) و مقیاس نگرش شغلی (وینفیلدوتیگمن) بود. اعتبار مقیاسهای مذکور برای استفاده در مورد نمون ...