عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 101

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به سیاست خصوصی شدن شرکت های توزیع اهمیت مطالعات اقتصادی در کنار مطالعاتی فنی جهت توسعه در رشد و تحقق اهداف از پیش تعیین شده شرکت های برق ضروری به نظر می رسد در این فرایند بودجه ریزی یک آینده نگری از عملیات شرکت و یک تفکر و رابطه معقول و منطقی بین هزینه ها و درآمدها حجم عملیات نیروی انسانی لازم و تخصصهای آنها می باشد چنانچه در تهیه وتکمیل بودجه دقت لازم به عمل آید، برنامه ریزی شرکت کیفیت مطلوبتری خواهد یافت از آنجا که نظام بودجه بندی مدون و واقعی در بخش توزیع وجود نداش ...
نمایه ها:
بودجه | 

درایران قیمت تمام شده طرحهای عمرانی و مدت تکمیل طرحهای مزبور غالبا بسیار بیشتر از برآوردهای اولیه است . عموما وجود تورم علت اصلی افزایش قیمت تمام شده طرحها نسبت به برآوردهای اولیه دانسته می‌شود. لیکن در این مقاله نشان داده می‌شود که حتی بدون وجود تورم ، عدم توازن بین بودجه عمرانی و حجم طرحهای عمرانی در دست اجرا سبب افزایش هزینه تمام شده طرحها و مدت تکمیل آنها می‌گردد. بدین منظور یک ساختار برای هزینه طرحهای عمرانی ارائه شده است که در آن دو نوع هزینه وجود دارد: هزینه‌های پایه و ...

در این پژوهش سعی می‌شود هزینه‌های سیستم حمل و نقل دانشگاه از طریق مدل هزینه واحد برآورد شود برای دست یافتن به این هدف لازم است به کلیه عوامل هزینه‌های حمل و نقل از قیبل هزینه‌های سرمایه‌ای و ساخت و نگهداری ، کارگرد ، دفتری و ... توجه شود سپس با در نظر گرفتن ارزش‌های زمانی هزینه‌ها و نقش و تاثیر هر کدام از عوامل هزینه مدل هزینه واحد بدست خواهد آمد. بررسی وضع موجود از نظر تقاضای سفر نیز از اهداف دیگر این طرح است . و سیستم بهینه برای پاسخگوئی به تقاضای موجود را می‌خواهد تعیین کن ...

طرح آمارگیری ازهزینه ودرآمدوخانوارهای شهری و روستایی ایران یکی ازطرحهای اساسی وباسابقه طولانی مرکزآمار ایران می باشد.اولین سال اجرای این طرح درمرکزآماردر واقع‌سال 1342 می باشدطرح مزبوربطورسالیانه جهت بدست آوردن اطلاعات کلی درباره میزان وانواع درآمدخانوارپا،انواع‌هزینه ،الگوی مصرف واهمیت مصرفی هریکازگروههای خوراکی وغیرخوراکی درهزینه های مصرفی خانوارهامی باشدازنتایج حاصل‌ازطرح هزینه ودرآمد خانوارهااستفاده های متنوع وزیادی دربررسیهای علمی می شودکه ازجمله آنها می توان تهیه شاخصها ...

باتوجه به اینکه پرسش اقلام مختلف هزینه از خانوارها در بسیاری موارد با مشکل و خطای پوششی قرار دارد ، بنابراین طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار با همکاری پاسخگو برای ثبت اطلاعات مربوط به اقلام هزینه‌های زندگی خانوار در دوره مورد بررسی اقدام می‌شود. با بررسی و مطالعه این روش که برای نخستین بار در شهر تهران به عنوان نمونه اجرا خواهد شد ، نسبت به سنجش و ارزیابی طرح هزینه و درآمد خانوار در کشور اقدام می‌شود. در صورت موفقیت و نافعیت طرح آزمایشی نسبت به طرح قبلی جایگزین طرح آمارگ ...

در این تحقیق ابتدا میزان افت تحصیلی در دروس مختلف را در بین دانشجویان دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 71-72 مشخص کرده و سپس با توجه به هزینه هر واحد درسی در یک ترم تحصیلی و یا هزینه کامل یک ترم تحصیلی ، میزان خسارتهای اقتصادی را بررسی و محاسبه می‌نماییم و این روند را در بین دانشجویان گروه علوم انسانی ، علوم کشاورزی ، علوم پایه و فنی و مهندسی در دو دوره روزانه و شبانه مورد مقایسه قرار می‌دهیم. ...

هدف این مطالعه نشان دادن اهمیت واکسیناسیون و مشخص نموده و بازده اقتصادی اجتماعی و انسانی آن است .در این مطالعه سعی شده است با احتساب قیمت تمام شده یک دوره کامل واکسیناسیون و کسر آن از هزینه ای که صرف درمان یک کودک مبتلا به بیماری میگردد منفعت ناشی از واکسیناسیون را محاسبه نمود.قیمت تمام شده یک دوره واکسیناسیون کامل با توجه به کلیه پارامترهای موجود (بهای هر دوز واکسن هزینه زنجیره سرد هزینه حمل حقوق پرسنل و)....در دو منطقه شهری و سه منطقه روستائی محاسبه گردید که میانگین بدست آم ...

جمع‌آوری اطلاعات مربوط به انواع درآمدهای شهرداریهای کشورونیزگردآوری ارقام مربوط به انواع هزینه های آنهاتعیین ساختار هزینه ای شهرداریها بمنظوراستفاده دربرآورد هزینه ملی وحسابهای اقتصادی ...

گزارش فوق‌الذکر در زمینه 1 - درآمد فرآورده‌های دامی 2 - هزینه‌های دامداری 3- مقایسه درآمد و هزینه‌های دامداری 4 - منابع مختلف تامین درآمد خانوارهای عشایری 5 - درآمد خانوارهای عشایری به تفکیک گروههای درآمدی سالانه 6 - لوازم و تسهیلات عمده زندگی 7 - مصرف 8 - نوع محل سکونت 9 - خلاصه و نتیجه‌گیری و پیشنهادات ... ...