عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در کشاورزی، خاک‌ورزی یکی از انرژی برترین عملیات در فرآیند تولید محصولات زراعی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطهای کلی جهت پیش بینی انرژی ویژه گاوآهن قلمی با استفاده از روش تحلیل ابعادی می‌باشد. بدین منظور از یک تراکتور 399-ITM و یک گاوآهن قلمی 9 شاخه سوار با پهنای تیغه 5 و 10 سانتی‌متر استفاده گردید. آزمایش‌ها در خاک لومی-رسی و در محتوای رطوبت 8/4 درصد بر اساس وزن خشک انجام شد. عوامل موثر بر انرژی ویژه گاوآهن قلمی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفتند، عبارت بودند ...

بخش صنعت یکی از بخش های مهم و حیاتی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود، به طوری که حیات، سیاسی و اقتصادی هر کشوری وابسته به تولیدات صنعتی است. بخش صنعت، سهم عظیمی از ارزش افزوده و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد، توسعه این بخش به منظور شتاب دادن به رشد اقتصادی جزء اهداف اصلی برنامه‌ریزان اقتصادی بوده است. دستیابی به اهداف مورد نظر در بخش صنعت نیازمند استفاده از عوامل تولید بیشتر و همچنین شناسایی عوامل موثر و تأثیر گذار بر تولیدات این بخ ...

هدف تحقيق حاضر مقايسه اكسيداسيون سوبسترا و هزينه كل انرژي در طي دويدن با شدت سبك و متوسط تا واماندگي و يك ساعت پس از آن در دانشجويان پسر چاق بود. بدین منظور در يك طرح تحقیق متقاطع 11 نفر (سن 1/69±20/45 سال، شاخص توده بدنی 1/3±31/26 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی بدن 3/53±28/47 درصد) از دانشجويان پسر دانشگاه شركت كردند و دو پروتكل ورزش، دويدن با شدت سبك (45 درصد VO2max معادل 66 درصد ضربان قلب بيشينه، 11=N) و شدت متوسـط (60 درصد VO2max معادل 76 درصد ضربان قلب بيشينه، 11=N) را ...

هدف: هدف از این مطالعه برآورد هزینه انرژی مصرفی دانشجویان پسر فعال با روش های دستگاهی در تست های پیاده روی میدانی با سرعت های مختلف بود. روش: بدین منظور10 دانشجوی تمرین کرده(سن: 3/47 ± 23 سال؛ وزن: 11/79 ± 69 کیلوگرم؛ قد: 4/24 ± 178 سانتی متر) به صورت تصادفی انتخاب شدند. تست های میدانی در 8 سرعت از 2 کیلومتر تا 9 کیلومتر اجرا گردید که هر تست به مدت 2 دقیقه و با پنج دقیقه استراحت بین هر تست انجام شد. این در حالی بود که فعالیت آزمودنی ها توسط دستگاه شتاب سنج ، دستگاه پولار و گا ...

بدلیل گستردگی مصرف حاملهای انرژی افزایش قیمت این حامل ها تاثیرات زیادی بر روی تمامی ابعاد و اجزاء اقتصاد خواهد داشت. از مهمترین کمیتهای اقتصادی کلان یک جامعه که همواره دغدغه سیاستهای دولت بوده است، توزیع درآمد است که این متغیر نیز تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی تغییر خواهد داشت. این تحقیق با فرض وجود ارتباط مابین افزایش قیمت حامل های انرژی و توزیع درآمد روش جدول داده و ستانده را جهت اندازه گیری مقادیر تغییرات توزیع درآمد متاثر از دو سناریوی منتخب افزایش قیمت حامل های انرژی بکار ...

در فضای رقابتی امروز، شرکت‌ها به دنبال زمینه‌هایی هستند تا بتوانند هزینه‌های خود را در حد امکان کاهش دهند. یکی از این زمینه‌ها زنجیره تأمین است. یک زنجیره‌ی تأمین شامل همه مراحلی (اعضای زنجیره) است که چه مستقیم و چه غیر مستقیم، در برآورده سازی درخواست یک مشتری نقش دارد. اما آنچه باید در زنجیره تأمین مورد توجه قرار بگیرد، هماهنگی اجزاء مختلف زنجیره با یکدیگر است. تولید و توزیع دو هسته اصلی یک زنجیره تأمین را تشکیل می‌دهند، که نیازمند هماهنگی هر چه بیشتر هستند. در این پژوهش برا ...

برنامه‌ریزی برای گسترش سیستم توزیع، یکی از مهمترین ابزار لازم در پاسخ به رشد تقاضا در سیستم قدرت است. طراحی گسترش سیستم توزیع در واقع برنامه‌ریزی برای نصب یا تقویت تجهیزات، به منظور تغذیه‌‌‌ی بار پیش‌بینی شده، با رعایت تمامی قیود و کمترین هزینه ممکن است. امروزه که سازمانها و بنگاهها‌ی اقتصادی با انگیزه بقا و پایداری در دنیای حرفه‌ا‌ی خویش سعی در کمینه کردن هزینه‌ها و بیشینه کردن کیفیت و سودآوری دارند، تکنیکها و روشهای جدیدی پیشنهاد می‌شوند که اهداف مطرح شده را پوششش دهند. نصب ...

با توجه به کم کشش بودن مصرف انرژی خانوارها، تغییرات قیمت آن اثرات قابل توجهی بر هزینه ی خانوارها خواهد داشت که این تأثیرات بر تقاضای نهایی اقتصاد منعکس می گردد. از اینرو پی بردن به میزان تأثیر تغییر تقاضای انرژی خانوار بر تقاضای نهایی اقتصاد، می تواند راهنمای سیاستگذار در انتخاب سیاست مناسب برای جلوگیری از اثرات منفی سیاست های قیمتی باشد. در این مطالعه فرض بر این است که قیمت انرژی مصرفی خانوار شامل برق خانگی، آب خانگی، گازلوله کشی، نفت سفید، نفت گاز و گازمایع (به صورت برونزا) ...

مشکلات محیط زیستی که به طور فزاینده ای طیف وسیعی از آلودگیها،خطرات و تخریب زیست بوم را دربر گرفته است،ابعاد محلی، منطقه ای و جهانی یافته است.بخش اعظم مشکلات زیست محیطی، ناشی از تولید انرژی،تبدیل آن و استفادة نهایی می باشد که این عوامل به طرق مستقیم و یا غیر مستقیم مخاطراتی را مانند تغییر اقلیم و گرمایش جهانی سبب می گردند. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر انتشار گازهای co2 ،so2 و nox که ناشی از مصرف سوختهای فسیلی می باشد،بر روی سطح کلی فعالیتهای اقتصادی و هم چنین زیر بخشهای اقت ...