عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح درایستگاه تحقیقاتی شهرکرد باتوجه به شیب زمین ونقشه توپوگرافی ومشخصات خاک ومقدار وشدت وپراکنش بارندگی ابتدا اقدام به تهیه کنتور بنکهای لازم و کنترل آبراهه ها واستفاده ازهرزآبها باایجاد آب بندهای کوچک درحوزه آبگیر می نماید و همچنین بررسی ذخیره رطوبت درنوارهای ایجادشده وتعیین عملکرد محصول درمقایسه با اراضی مجاور باشرایط زارع که بطورمعمول کشت و زرع میگردند موردبررسی قرارمی گیرد وبطورکلی فعالیتهایی که دراجرای این طرح واساس نیاز کشاورزان برمبنای نتایج مطالعات موردنظراست عبا ...

سیستم جمع آوری هرز آب (کرت بندی اطراف درخت )در خاک کوهپایه ای (سنگریزه دار)منطقه باچگاه با جمع‌آوری هرز آب باران در پای درختان سبب ذخیره رطوبت بیشتری درخاک شده و همین امر باعث افزایش رشد درختان دیم موگشته است .اثر تیمار متراکم کردن سطح خاک کرتها تنها در سال موجب تفاوتهائی بین مقدار هرز آب حاصله شده که در سالهای بعدی اثرات مذکور از بین رفته لذا تنها ایجاد کرت توانسته درامرجمع‌آوری هرز آب مفید واقع شود.ضریب هرز آب سالیانه حدود 5/5 درصد برای شرایط خاک وشیب 7 مورد استفاده واقع شو ...

هدف ازاجرای این طرح تعیین میزان هرز آب و رسوب موجود درآن که ازسطوح بکرودست خورده جاری گشته و تعیین روشی است که باحداقل هزینه بتواند ازشسته شدن خاک جلوگیری نماید.برای انجام این طرح 5 قطعه به ابعاد 20x50 متر درکنار یکدیگر انتخاب و هرقطعه به چهار قسمت 5x50 متری تقسیم گردید وهریک از قسمتهابه وسیله لوله ای که درپایین ترین قسمت آنها قرار داده شده به چهاربشکه با ظرفیت 880لیتر وصل گردید.این آزمایش که برروی قطعه زمینی باشیب متوسط 33 درصد به انجام رسیده دارای 5 تیمار شیار عمود برشیب شی ...

بوسیله این دستگاه روی انواع سریهای خاک مختلف با شیب وپوشش گیاهی مشخص درسطح کوچک تولید باران باشدتهای مختلف نموده ودرهرشدت باران میزان خاک شسته شده وهرز آب حاصله اندازه گیری کرده ودرهمان نقطه میزان نفوذ آب درخاک نیز معین میگردد،با انجام آزمایش مربوطه درهرواحد خاک و تعیین میزان فرسایش خاک و هرز آب وباتوجه به نقشه تفسیری هرمنطقه نهایتا میتوان نقشه فرسایش خاک هرمنطقه راتعیین نمود. ...

این طرح بصورت ( Split - plotکرتهای خردشده ) با 7 تیمار در 4 تکرار جهت تعیین اثر آبیاری تکمیلی در مراحل خوشاب ، دانه آب و خوشاب و دانه آب هر دو در سطح کودی باضافه شاهد در بالا بردن میزان محصول گندم دیم بااستفاده از هرز آب جمع‌آوری شده در پشت سد کوتاه خاکی انجام میگیرد. ...

منظور بررسی امکان درختکاری دیم از طریق جمع‌آوری هرز آب ، روی دامنه ای باشیب متوسط 10 درصد شبکه ای از کرتچه های مربع شکل ، که بوسیله پشته های خاکی کوتاه از یکدیگر تفکیک میگردند ، در گوشه پائین دست هر کرتچه چاله ای که بعدا با مخلوط خاک و کود پر میگردد برای کشت یک اصله نهال حفر میگردد. نهالها در اواخر زمستان کاشته میشوند و تنها یکبار، بلافاصله بعد از کاشت آبیاری میگردند. آزمون کارآئی این روش درختکاری ، از طریق مقایسه میزان استقرار و رشد درختان در سه نوع کرتچه مختلف الاندازه (سه ...
نمایه ها:
بافت | 

دراین طرح باتوجه به درخواست کشاورزان وسازمانهای دست اندرکارامور کشاورزی ،مناطق مناسب جهت اجرا پروژه های نمونه حفاظت خاک و آب تعیین وبراساس نیاز منطقه ونتایج مطالعات وبررسیهای انجام شده محل‌هائی انتخاب وبصورت مطالعاتی ،طراحی واجرا میگردد پروژه های حفاظت خاک و آب شامل مطالعات وبررسی درزمینه احداث آب بندهای خاکی استخر های ذخیره آب کنترل آبروها وآب کندهااحداث کنتور بنک دراراضی شیبدار دیم وکشت نواری وغیره می باشد. ...

دراین طرح باتوجه به نقشه های توپوگرافی استان وبازدیدهای محلی ونقشه های خاکشناسی محل‌هائی جهت احداث سدهای کوتاه خاکی وباآب بندها منظورشده وگزارش اجمالی برای هر کدام تهیه میگردد.این طرح بمنظور انجام مطالعات وبررسی هائی درزمینه تعیین خاک مناسب جهت احداث آب بندهای خاکی و رزروارهای مختلف درمناطق موردنظر وجلوگیری از هدررفت آب وفرسایش خاک و بالاخره بهره برداری اصولی ازمنابع خاک و آب می باشد. ...

دراین طرح باتوجه به نقشه های توپوگرافی استان وبازدیدهای محلی ونقشه های خاکشناسی محل‌هائی جهت احداث سدهای کوتاه خاکی باآب بندهامنظور شده ونتیجه مطالعات هرمنطقه ارائه میگردد.این طرح بمنظور انجام مطالعات وبررسیهائی درزمینه تعیین خاک مناسب جهت احداث آب بندهای خاکی واستفاده ازهرزآبها درکشاورزی وجلوگیری ازفرسایش خاک و بالاخره بهره برداری اصولی ازمنابع خاک و آب منطقه می باشد که فعلا این طرح درمنطقه بیجار وقروه پیاده واجرامی گردد. ...