عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش مقایسه صفات شخصیتی (نوروتیسم، برون گرائی، انعطاف پذیری، دلپذیربودن، وظیفه شناسی) بین افراد دارای اختلال فوبی اجتماعی، اختلال شخصیت اجتنابی و اختلال فوبی اجتماعی همراه اختلال شخصیت اجتنابی بود. 90 آزمودنی شامل (30 فرد مبتلا به اختلال فوبی اجتماعی، 30 فرد مبتلا به اختلال شخصیت اجتنابی و 30 فرد مبتلا به اختلال فوبی اجتماعی همراه اختلال شخصیت اجتنابی) با استفاده از پرسشنامه میلون III و پرسشنامه هراس اجتماعی وآزمون SCL-90از میان دانشجویان دانشگاه تبریز غربال شدند سپس ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی نوین مبتنی بر نظریه انتخاب بر اضطراب اجتماعی دانشجویان انجام شد. طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد در نیمسال اول تحصیلی 92 بود. شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه 20 نفره قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 11 جلسه (هفته ای یک جلسه- 90 دقیقه ای) مداخله دریافت کردند. داده ها با پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) گردآوری شد، ...

هدف از انجام اين پژوهش بررسی رابطه سلامت عمومی والدین و اختلال رفتاری کودکان با پیشرفت تحصیلی آنان است. روش انجام پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه اماری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران بوده اند. بدين منظور تعداد 300 نفر از دانش آموزان بصورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه سلامت عمومی والدین و اختلال رفتاری راتر فرم معلم اجرا گرديد و به منظور تحلیل یافته های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون،و رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان می دهد میزان همبستگی بین سلامت عمومی والدین واختلال ...

هدف: پژوهش حاضر با موضوع رابطه مدرسه هراسی با عملکرد ریاضی در دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی در سال تحصیلی 93-92 انجام شده است. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است، از این رو مدرسه هراسی متغیر مستقل(پیش بین) و عملکرد ریاضی دانش آموزان متغیر وابسته(ملاک) می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دارای ختلال ریاضی منطقه 2 شهر تهران می باشند. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس و ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه اضطراب بیماهر که د ...