عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظریه بهینگی از انشعاب‌های مطرح و تأثیرگذار در زبان‌شناسی است که از اوایل دهه‌ی نود میلادی عرضه گردید‌. اگرچه نظریه‌ی بهینگی ابتدا به منزله‌ی نظریه‌ای در واج شناسی ارائه شد اما به سرعت دامنه‌ی کاربرد آن به حوزه‌ های دیگر زبان‌شناسی زایشی همچون صرف، ساخت واژه و به ویژه نحو نیز گسترش یافت. تعداد زیادی از زبان‌شناسان زایشی علاقه‌مند به تبیین‌های نقشی هم، به این نظریه روی آورده اند. در این پژوهش کلماتی که دارای هجای cvcc هستند از مجلات و روزنامه‌ها انتخاب شده‌اند و مورد مطالعه ق ...

تکیه یکی از عناصر زبرزنجیری مهم در هر زبان است و بررسی‌های صوت‌شناختی، می‌تواند به شناخت بهتر آن کمک کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی صوت‌شناختی تکیه‌ی واژگانی در زبان فارسی بوده است؛ به منظور دست‌یابی به هدف فوق، پرسش‌ها و فرضیه‌هایی را مطرح نمودیم تا بتوانیم جایگاه تکیه‌ی واژگانی را در اسم‌ها و صفت‌های بسیط و مشتق زبان فارسی معین نموده، اثر افزودن برخی پسوندها به ستاک را، از نظر تغییر جایگاه تکیه بررسی نماییم. همچنین این هدف را دنبال می‌کردیم که سه همبسته‌ی صوت‌شناختی بسامدپایه، ...

در پژوهش حاضر به بررسی بسامد وقوع انواع هجا و محدودیت‌های توزیعی و ترکیبی آن‌ها در کلمات بسیط فارسی پرداخته شده است. داده‌های مورد نیاز برای انجام پژوهش، از فرهنگ فارسی یک جلدی معین(1387)، استخراج شده است، علاوه بر این داده‌ها، پیوست خوشه‌های میانی دوهمخوانی و سه همخوانی پایان‌نامه‌ی علم‌الهدی(2000)، نیز در این پژوهش مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته‌اند. در این راستا، ابتدا پژوهش‌های پیشین در زمینه‌ی هجا و واج‌آرایی معرفی شده است. سپس مبانی نظری واج‌شناسی خطی و غیر خطی، ارائه ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی واج‌آرایی واژگان بسیط چند هجایی در زبان فارسی است. مطالعۀ آرایش هسته هجاها نسبت به هم‌ در واژگان بسیط دوهجایی، نوع آرایش هجاها به لحاظ وزنی و بررسی توالی همخوان‌ها در مرز هجاها و میزان تحقق قانون مجاورت هجا در واژه‌های بسیط چندهجایی مواردی هستند که در این تحقیق توصیفی- تحلیلی به آنها پرداخته شده است. جهت بررسی این موارد، 9553 واژۀ بسیط چندهجایی، اعم از واژه‌های فارسی سره و وام-واژه‌ها، از فرهنگ لغت یک جلدی مشیری استخراج شد و همراه با اطلاعات واج‌ ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی واج آرایی واژه های مشتق و مرکب زبان فارسی بر اساس اصول واج آرایی و نظریه های هجایی است. داده های مورد نیاز برای این پژوهش، با مراجعه به فرهنگ 40/000 واژه ای مشیری جمع آوری گردیده و پس از تفکیک حدود 4/034 واژه ی مشتق و 1/464 واژه ی مرکب زبان فارسی، ساختار هجا ، چگونگی توزیع هجا، بسامد تعداد مورا، بسامد هجاهای سبک و سنگین و نیز فرآیندهای واجی موجود در واژه های مشتق و مرکب مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ، از نرم افزار excel برای تفکیک و شمارش داد ...

در این رساله بر اساسِ دو انگاره‌ی غیرخطیِ زایشی/ پسازایشی، ساختِ هجا و محدودیت‌های واج‌آرایی در هورامیِ گونه‌ی پاوه و فارسیِ معیار موردِ تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. پس از ارائه‌ی تبیین‌هایِ زایشی/ پسازایشی، همان موضوعات مجدداً در زیرفصلی مجزا در چارچوبِ نظریه‌ی بهینگی مطرح می‌گردند. این پژوهش به منظورِ آزمودنِ عملیِ توانِ انگاره‌های غیرخطیِ زایشی/ پسازایشی و مقایسه‌‌ی آن‌ها با یکدیگر از یک سو و مقایسه‌ی آن‌ها با انگاره‌ی محدودیت بنیادِ بهینگی از سوی دیگر در تبیین برخی جنبه‌ه ...

الف) موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): مجموعه قواعد ساخت وزن شعر، دانش عروض را تشکیل می‌دهد. این مجموعه با آنکه از ساخت آوایی و زبانی شعر شاعران استخراج گردیده، اما با پیشرفت علم زبان‌شناسی نیز کمتر از دیدگاه زبان-شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل این پژوهش با موضوع "مبانی آواشناختی تعیین وزن شعر" تا مرحله اختیارات وزنی به این ویژگی‌های زبانی پرداخته است. این پژوهش به ضرورت تأثیر‌گذاری بر آموزش عروض صورت گرفته است و هدفش، ارائه توضیحات علمی برای قواعدی ا ...

در زبان های جهان غالبا" ترتیب قرار گرفتن آواها یا واج آرایی در ساخت هجا به صورتی است که در آن صدایی که از همه رسا تر است، در هسته هجا قرار می گیرد. رسا ترین صدا ها واکه ها هستند که معمولا" نقش هسته هجا را ایفا می کنند وهمخوان ها حول هسته به گونه ای به کار می روند که صداهای رساتر نزدیکتر به هسته و صداهایی که رسایی کمتری دارند دورتر از هسته قرار می گیرند. این روش در واج شناسی به اصل توالی رسایی مشهور است.در این تحقیق ضمن بررسی" اصل توالی رسایی" در زبان فارسی باستان بر اساس خوان ...

تحقیق حاضر بررسی نظام آوایی گویش مینابی است در چارچوب واج‌شناسی زایشی. برای این منظور ابتدا واج‌های گویش با استفاده از مشخصه‌های ممیز دوارزشی توصیف شده‌اند و از طریق جفت‌های کمینه و مجموعه‌‌های کمینه هویت واجی آنها اثبات شده است. همچنین به منظور بررسی ویژگی‌های صوت‌شناختی همخوان‌ها و واکه‌های گویش مینابی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار پرت (نسخه 5.3.32) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. این گویش 26 همخوان دارد و واکه‌هایی که در این گویش ارزش واجی دارند، شش واکۀ ساده هستند. ...