عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 146

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کمپلکس‌های جدید نیکل(II)، مس(II)، وانادیوم((IV و روی(II) با استفاده از لیگاند باز شیف تشکیل شده از تراکم 2- هیدروکسی 5- متیل‌بنز‌آلدهید با 2- آمینو تیو فنول سنتز شدند. این لیگاند باز شیف چهار دندانه از طریق اتم‌های نیتروژن آزومتین و دو اکسیژن فنلی دپروتونه شده از 2 لیگاند مختلف به یون‌های فلزی کوئوردینه شده است. علاوه بر این داده‌های تجزیه‌ای نشان می‌دهد که نسبت لیگاند به فلز در تمام کمپلکس‌ها 1:1 می‌باشد. مقادیر هدایت مولی کمپلکس‌ها در حلال دی کلرومتان غیر الکترولیت بودن این ...
نمایه ها:
نیکل | 
مس | 

ماندگاری گلهای شاخه بریده با استفاده از ترکیبات موثر در بهبود توازن هورمونی و روابط آبی و یا کاهش رشد باکتری ها در بافت لذا تأثیر غلظت های مختلف نیکل، کلرید و سولفات نیکل بر ماندگاری و کیفیت گلهای شاخه بریده ژربرا . آوند چوبی افزایش می یابد نتایج نشان داد که تیمارهای کلرید . بررسی شد. آزمایش با طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به روش نبضی انجام شد تیمار 30 میلیگرم درلیتر کلرید نیکل بهترین تیمار موثر بر جذب نیکل و سولفات نیکل بیشترین تأثیر را روی عمرگلجایی دارند آب و کاهش ...
نمایه ها:
نیکل | 
نبضی | 

دراین تحقیق ما تاثیر PH را برروی جوانه زنی و رشد نیکل ز حمامهای وات با PH مختلف برروی Si+n111 مورد مطالعه قرار داده ایم نتایج ولتامتری سیکلی و جریان گذرا ثبت شده در طی لایه نشانی الکتروشیمیایی نیکل روی Si+n111 برای ارزیابی نشست الکتروشیمیایی نیکل استفاده شده است نتایج نشان دادند که نیکل از پتانسیل اسمی V 0.7- شروع به رشد برروی Si+n111 می کند با افزایش سرعت جاروب منحنی های ولتامتری سیکلی باعث انتقال پیکهای احیای نیکل به سمت مقادیر منفی تر می شوند. نتایج نشان دادند که با کاهش P ...

نیکل جدیدترین عنصر ضروری کم‌نیاز شناخته شده برای گیاهان عالی است. کمبود نیکل در گیاهان عالی، فعالیت آنزیم اوره-آز و سایرآنزیم‌های درگیر در واکنش کاهش نیترات را کم می‌کند. در نتیجه، تجمع اوره، نیترات و چندین آمینواسید دیگر در بافت‌های گیاه مشاهده شده است. کود اوره یکی از مهمترین و پرمصرفترین کودهای نیتروژن‌دار در کشاورزی امروزی بوده و کاربرد آن برای کشت گیاهان در مزرعه به اثبات رسیده است. دلایل کاربرد زیاد کود اوره در کشاورزی شامل هزینه کم، کاربرد آسان و محتوای بالای نیتروژن آ ...

در این پایان نامه دو جاذب جدید بر اساس قالب گیری یونی برای استخراج و پیش تغلیظ گزینشی نیکل(II) در نمونه های آبی ارایه می گردد. هر دو روش بر اساس تشکیل کمپلکس نیکل(II) با لیگاندهای غیر گزینشی و در پی آن به دام انداختن این کمپلکس به روش غیر کووالانسی در بافت جاذب می باشند. شرایط بازیابی کمّی نیکل(II) از محلول های رقیق، مانند میزان اسیدی بودن فاز آبی، متغیرهای سیستم جریان، شرایط شویش و یون های با توانایی ایجاد مزاحمت، مورد مطالعه قرار گرفتند. مقدار یون های فلزی در محلول شویش توس ...

کامپوزیتهای تنگستن - مس عبارتند از یک فلز دیرگداز که سختی، مقاومت به سایش، مقاومت در برابر احتراق، مقاومت در برابر قوس الکتریکی و استحکام در درجه حرارتهای بالا را فراهم نموده و یک ماتریس فلزی که هدایت الکتریکی و حرارتی مناسب را برای کامپوزیت مذکور ایجاد مینماید. نیکل بدلیل قابلیت حل شوندگی کامل با مس و کاهش زاویه ترشوندگی تنگستن باعث می گردد تا کامپوزیت تنگستن - مس - نیکل تشکیل شده دارای خواص هدایتی و مکانیکی بالایی می باشد دراین تحقیق اثر سه پارامتر دما زمان و رخنه دادن و در ...

آلودگی فلزات سنگین یک مشکل جهانی است و دارای اهمیت فراوانی است. فلزات سنگین در فرآیندهای زندگی گیاهان از دو لحاظ اکولوژی و فیزیولوژی نقش بزرگی دارند. نیکل به عنوان سازنده اوره آز و به مقدار کم برای گیاهان ضروری است اما افزایش نیکل در خاک ممکن است باعث ایجاد سمیت در گیاه شود. در این پژوهش اثر پیش تیمار آرژینین در تخفیف تنش اکسیداتیو ناشی از نیکل در گیاه بنگ دانه مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی گیاهان ابتدا با غلظت های 10 و 20 میکرومولار آرژینین پیش تیمار شدند و سپس تحت تاث ...

با تثبیت فلزات در رسوبات، توانایی تخریب محیطی آنها کم شده و غلظت آنها در آب تحت تاثیر حلالیت تغییر می یابد. فلزات سنگین بوسیله اندامهای مختلف آبزیان جذب شده و در مقادیر مختلف در آنها تجمع می یابد. در تحقیق حاضر غلظت فلزات سنگین مورد نظر در رسوبات منطقه جاسک مورد بررسی قرارگرفت است. پس از نمونه برداری از هفت ایستگاه و هضم اسیدی رسوبات، فلزات سرب و روی و نیکل با دستگاه جذب اتمی سنجش شد. میانگین غلظت عناصر سرب، روی و نیکل در ایستگاههای مختلف به ترتیب 121، 71 ،و 85 میلی گرم در کی ...
نمایه ها:
جاسک | 
سرب | 
نیکل | 
روی | 

واکنش متاناسیون به عنوان یکی از روش های حذف اکسیدهای کربن از مخلوط گازها در واحدهای تولید هیدروژن یا آمونیاک، و برای خالص سازی جریان هیدروژن در پالایشگاهها، واحدهای تولید اتیلن و در کاربردهای پیل سوختی به کار برده می شود. از آنجایی که فرایند متاناسیون اکسیدهای کربن از لحاظ ترمودینامیکی گرمازا می باشد در این پروژه در ابتدا به منظور بررسی شرایط فرآیندی حاکم بر فرآیند، آنالیز ترمودینامیکی با استفاده از مینیمم سازی انرژی آزاد گیبس انجام گردید. در ادامه به منظور ساخت کاتالیستهای ف ...