عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اندازه‌گیری مقادیر کم نیتریت در مواد غذائی به خاطر توان سرطان‌زائی آن حائز اهمیت است . روشی حساس ، ساده ، سریع و انتخابی جهت اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم نیتریت پیشنهاد شده است . در این روش واکنش نیوترال رد با نیتریت تعقیب شده است . نیوترال رد در محیط اسیدی با نیتریت واکنش داده و در نتیجه جذب محلول کاهش می‌یابد با اندازه‌گیری میزان کاهش جذب در طول موج 530 نانومتر پس از 5 دقیقه از شروع واکنش میزان پیشرفت واکنش اندازه‌گیری و غلظت نیتریت تعیین می‌شود. رسم میزان کاهش جذب بر حسب غل ...