عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرض کنیم R حلقه ای یکدار و شرکت‌پذیر باشد. یک R-مدول M را دیو (دیو ضعیف) می‌نامیم هرگاه هر زیرمدول (جمعوند مستقیم) از M کاملاً پایا باشد. یک R-مدول M را نیم-درون ساده می نامیم هرگاه فاقد زیرمدول اساسی کاملا ًپایا باشد. ابتدا نشان می دهیم در یک دامنه تعویض پذیر با میدان کسرهای K، یک R-مدول یکنواخت فارغ از تاب یک مدول دیو است اگر و تنها اگر هر عنصر k در K، به طوری که kM مشمول در M باشد، متعلق به R باشد. همچنین هر R-مدول دیو فارغ از تاب متناهی مولد ناصفر، یکنواخت است. در ادامه ...

چکیده ندارد.