عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 193

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین منابع تولید محصولات کشاورزی کمیت و کیفیت نیروی کار در این بخش است . نیروی کار زنان و مردان نقش ویژه‌ای را در مراحل مختلف تولید بر عهده دارد. لذا، استفاده بهینه از این منبع مهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . در بین محصولات کشاورزی یکی مناسب‌ترین محصولات جهت انجام این مطالعه چغندرقند است ، زیرا این محصول کاربر بوده و نیروی کار زن، مرد و خانوادگی در تولید آن حضور داشته و این محصول استراتژیک و اقتصادی را به ثمر می‌رساند. جهت انجام این مطالعه از 7 دهستان تحت پوشش ک ...

با توجه به اهمیت اثرات مکانیزاسیون بر اشتغال در شرایطی که نرخ بیکاری بالا میباشد مطالعه‌ای جهت تعیین عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در تولید چغندرقند با تاکید بر مکانیزاسیون در استان فارس انجام گرفته است . در این مطالعه از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای دو مرحله‌ای استفاده گردیده است . بدین ترتیب 27 روستا از شهرستان مرودشت در استان فارس انتخاب و با زارع مصاحبه بعمل آمد. پس از جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ، زارعین چغندرکار به دو گروه مکانیزه و کمتر مکانیزه تقسیم شده‌اند سپ ...

بررسی میزان تحرک نیروی کار و تغییر ساخت شغلی در ایران در فاصله سرشماریهای1345 تا1365 هدف این تحقیق می باشد .در این تحقیق سعی خواهد شد که تحرکات شغلی در سطح استان و شهرستان، برای تمام نقاط کشور مورد بررسی قرار گیرد . ...

با توجه به دیدگاه دوگانه موجود در زمینه آثار حضور کارگران کشاورزی افغانی بر جامعه کشاورزی، ضرورت دارد آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخصهای اجتماعی- اقتصادی جامعه کشاورزی، کمّی شده و مورد بررسی قرار گیرد. از این رو مطالعه ای میدانی در سال 1377 بر روی 162 واحد کشاورزی انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که حضور نیروی کار کشاورزی افغانی، عملاً مهاجرت نیروی کار کشاورزی خانوادگی را در پی نداشته ولی زمینه مهاجرت خانوارهای روستایی بدون زمین (کارگران کشاورزی) را فراهم آورده است. اف ...

این پایان نامه مشتمل بر 6 فصل است که با هدف برآورد عرضه و تقاضای نیروی کار استان در افق 1390 انجام پذیرفته است. روش تحقیق این پایان نامه روش تحلیلی-توصیفی است که ابتدا نگاهی به کلیات و ادبیات موضوع (فصل 1و 2) دارد در ادامه روند گذشته بازار کار استان طی سالهای 55-1375 بررسی شده است (فصل 3) در فصل چهارم به بررسی الگوهای تحقیق پرداخته شده است با انتخاب الگوی مناسب و استفاده از نرم افزارهای ‏‎Peaple‎‏، ‏‎Eviews‎‏ مدل های مدنظر تقاضای نیروی کار استان برآورد گردیده است که نتایج حاص ...

توسعه در بخش کشاورزی عبارت است از به ظرفیت رساندن عوامل و نهاده های تولید با حفظ سرمایه های ثابت. اما آنچه که در بحث ترویج، مطرح می شود آن است که ترویج مکتبی است با هدف ارتقای بهره وری مولدان عرصه های منابع طبیعی و تولیدات کشاورزی که در قالب سرمایه گذاری های عقلایی و توسعه انسانی متبلور شده با ایجاد انگیزه مشارکت داوطلبانه و خودجوش، مولدان را برای خودآموزی و دیگر آموزی تشویق می کند. این مکتب با احترام به رسالت انسان به عنوان علت فاعلی توسعه تلاش می کند جوی، پذیرا برای تسهیل ی ...

با استفاده از داده های سری زمانی 78-1374 مربوط به نهاده -ستاده محصولات کشاورزی و نیز نمونه ای شامل 271 دانش آموخته کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مطالعه ای با هدف بررسی نقش نیروی کار متخصص کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید محصولات کشاورزی و موانع جذب آنها در بخش کشاورزی صورت گرفته است . شاخص مورد استفاده در این مطالعه بهره وری کل دوره ای بود و برای بررسی عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است . با توجه به نتایج به دست آمده یافته های تحقیق را ...

زنان به لحاظ نقش حساس آنها در زندگی کلیه افراد جامعه، ایفای نقش همسری و مادری، قابلیت‌های خاص موجود در آنها مورد بحث و مطالعه بسیاری از محققان و اندیشمندان قرار گرفته‌اند. زنان به علت این که نیمی از جمعیت انسانهای کره خاکی را تشکیل می‌دهند و این که پیوند عینی با سایر بخشهای یک جامعه در جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. مطالعه آزادی زنان، نوع اشتغال آنها، نوع قوانین مربوط به آنها و مقایسه با مردان، در هر جامعه و کشور از جهتهای م ...
نمایه ها:
زن | 
ایران |