عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج نظرسنجی در مورد عملکرد نیروی انتظامی نشان می‌دهد که مهمترین وظیفه این نیز و از دید مردم تامین امنیت استقرار نظم و قانون در شهر و کشور است . - بیش از 70 درصد از کسانی که از خدمات ویژه نیروی انتظامی در جاده‌ها در ایام نوروز اطلاع داشتند، آن را موفقیت‌آمیز دانستند. - در ارزیابی کلی نیروی انتظامی، 48 درصد از کل پاسخگویان، میزان موفقیت آن را زیاد دانسته‌اند. - 75 درصد پاسخگویان نگرش مثبتی نسبت به رفتار، ماموران نیروی انتظامی داشته‌اند. بدترین خصوصیت نیروی انتظامی از نظر مردم ...

انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در ماده 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 همچنین موادی دیگر همچون مواد 574 ، 575 ، 578 ، 579 ، 580 ، 600 و ... مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است . بطورکلی در خصوص رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی و نحوه اطاعت مامور از آمر سه نظریه وجود دارد . از نظر برخی حقوقدانها در مواد عمومی موضوع امر امر ( مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی ) از نظریه مشروط ( مسئولیت مشترک آمر ومامور ) و در نظر برخی دیگر قانونگذار از نظریه مسئولیت م ...

بررسی انجام شده نشان می‌دهد، اکثر پاسخگویان (81 درصد) عملکرد نیروی انتظامی را در برقراری امنیت و نظم و 71 درصد عملکرد نیروی انتظامی را در جهت انظباط کاری موفق دانسته‌اند. در زمینه حسن رفتار و برخورد نیروی انتظامی بررسیها نشان می‌دهد که اکثریت معتقدند که ماموران نیروی انتظامی دارای برخوردی مناسب هستند. در مورد رعایت قانون توسط پرسنل نیروی انتظامی 31 درصد معتقد بودند رعایت قانون از طرف ماموران در حد زیاد و بسیار زیاد و تنها 20 درصد آن را کم و بسیار کم ارزیابی کرده‌اند. د ...

مساله این پژوهش ، شناخت دیدگاه مردم درباره مقایسه نقش پرسنل بومی و غیربومی نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی استان بوده است . جامعه آماری عبارت بود از کلیه افراد مراجعه‌کننده به پاسگاه‌های بیستگانه سطح شهر "کرمانشاه" خواه به عنوان شاکی و خواه به عنوان متهم یا همراهان آن‌ها به منظور انتخاب نمونه، کل شهر به 5 منطقه جغرافیایی تقسیم گردید و از هر منطقه به روش تصادفی ساده یک پاسگاه انتخاب گردید. از هر پاسگاه به‌طور متوسط 25 نفر پاسخگو در مصاحبه شرکت کردند. حجم نمونه 137 نفر بود ...

مقابله با متجاوزان خارجی یا کسانی که در داخل کشور با نقض قوانین، امنیت اجتماعی را مختل می سازند یا باعث ایجاد خسارت می شود، جز با توان نظامی و قهر و غلبه ای که آنها دارند، حل نمی شود. ملزم شدن افراد نیز به جبران خساراتی که ایجاد می کنند، جز با نیرویی برتر، که دارای اقتدار و پشتوانه دولتی باشد، امکان پذیر نیست. اما زمانی که خود این افراد، در حین انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی یا عدم مهارت خساراتی را به شهروندان وارد سازند، بحث مسئولیت مدنی نیروی انتظامی در برابر شهر ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
جرم | 
قانون | 
 
چکیده از آن جایی که در هر سازمانی، فرهنگ منحصربه‌فرد آن سازمان وجود دارد و درعین‌حال یکی از مهم‌ترین وجوه قدرت و ممیزه سازمان‌ها، برخورداری از فرهنگ‌سازمانی مطلوب است؛ می‌تواناز فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان یک اهرم قدرتمند برای هدایت و تقویتاهداف سازمانی استفاده نمود. درعین‌حالطرح مسئله آسیب‌شناسی سازمانی، به این دلیل است که هر سازمان در طول زمان حیات و فعالیت خود با مسائل و مشکلات متفاوتی روبرو می‌شود؛ کهآسیب‌شناسیبه‌عنوانیک فن مدیریت، مفاهیم و داده‌ها را با بینش در ایجاد دیدگاهی ...
نمایه ها: