عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
وجود نیترات درآبهای مشروب ممکن است دراثر اختلاف فاضلاب (بخصوص فاضلاب خانگی ) با منابع آب باشد.درآبهای سطحی گیاهان آبزی درعمل فتوسنتز از نتیراتها بعنوان مواد غذائی استفاده میکنند.ولی درچاه های آب چنین عملی صورت نمیگیرد و درنتیجه نیترات درآب چاه ها باقی میماند.ثابت شده است که مصرف بیش ازحد مجاز نیتریت ونیترات در ایجاد بیماری بابیس آبی یکی از فاکتورهای اصلی است ،و ازطرف دیگر طبق مطالعات انجام شده روی حیوانات ثابت شده است که نیتریت دربدن باترکیبات آمینه درروده ها به علت ایجادترکی ...

اهداف کلی و جزئی تحقیق : 1 - هدف اصلی تعیین مقدار یون نیتریت و نیترات در هریک از منابع آب شرب شهرستان و تعیین درصد منابع آلوده کننده 2 - نحوه تامین آب مشروب روستا و ارتباط آن با آلودگی 3 - شناسائی منابع جدید آب شرب 4 - مشخص نمودن منابع آلودگی ، علل آلودگی ، آلترناتیوهای رفع آلودگی ، روشهای تصفیه ، جمع آوری صحیح فضولات حیوانی ، انسانی و یا انتخاب منابع آبی دیگر . ...

تعقیب واکنش تشکیل متیل اورانژ جهت اندازه‌گیری مقادیر کم نیتریت بکار برده شده است . در محیط اسیدی سولفانیلیک اسید با نیتریت واکنش داده و نمک دی‌آزدنیوم تشکیل می‌شود. نمک دی‌آزدنیوم تولید شده با N و N دی‌متیل آنیلین جفت شده و متیل اورانژ تشکیل می‌شود با اندازه‌گیری مقدار جذب متیل اورانژ پس از 0ˆ5 دقیقه از شروع واکنش در طول موج 510 nm میزان پیشرفت اندازه‌گیری و غلظت نیتریت تعیین می‌شود. در این روش رسم مقدار جذب محلول بر حسب غلظت نیتریت نموداری را بدست می‌دهد که در محدوده 3/00mg/ ...

اندازه‌گیری مقادیر کم نیتریت در مواد غذائی به خاطر توان سرطان‌زائی آن حائز اهمیت است . روشی حساس ، ساده ، سریع و انتخابی جهت اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم نیتریت پیشنهاد شده است . در این روش واکنش نیوترال رد با نیتریت تعقیب شده است . نیوترال رد در محیط اسیدی با نیتریت واکنش داده و در نتیجه جذب محلول کاهش می‌یابد با اندازه‌گیری میزان کاهش جذب در طول موج 530 نانومتر پس از 5 دقیقه از شروع واکنش میزان پیشرفت واکنش اندازه‌گیری و غلظت نیتریت تعیین می‌شود. رسم میزان کاهش جذب بر حسب غل ...

چکیده ندارد.