عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده به منظور بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکارا و کمپوست‌آزولا بر کارایی جذب فسفر، عملکرد و اجزای عملکرد برنج و جمعیت کرم‌ساقه‌خوار، آزمایشی مزرعه‌ای در مرکز تحقیقات برنج رشت انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت. تیمارها شامل 2سطح کود بیولوژیک نیتروکارا به صورت عدم مصرف (0N) و مصرف 100 گرم در 150 بوته (1N) و 2 سطح کمپوست‌آزولا به صورت عدم مصرف (0A) و مصرف 5 تن در هکتار (1A) و 3 سطح کود فسفره از منبع سوپرفسفات‌تریپل به صورت ع ...

اثر کود بیولوژیک نیتروژن و کود آهن بر صفات مرفولوژیک و زراعی ذرات، سال 91 در سنندج به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل هشت سطح: کود نیتروکارا، kg/h150 نیتروژن+کود نیتروکارا، کود سوپر نیتروپلاس، کود سوپر نیتروپلاس+kg/h150 نیتروژن، بدون کود نیتروژن، kg/h450 نیتروژن، کود نیتروکارا+kg/h300 نیتروژن، کود سوپر نیتروپلاس+kg/h300 نیتروژن، نیز کود آهن، شامل kg/h10 لبیریل آهن و شاهد بدون کود آهن بود. بیشترین عملکرد وزن خشک علوفه ...

به منظور بررسی اثر تلقیح کودهای بیولوژیک و محلول‌پاشی عناصر روی و آهن بر صفات کمی و کیفی کلزا رقم هایولا 401 آزمایشی در سال زراعی 1392- 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل تاثیر کود بیولوژیک با سه سطح عدم تلقیح با بذر، تلقیح با تیوباسیلوس و تلقیح با تیوباسیلوس همراه نیتروکارا و کاربرد عناصر ریز‌مغذی با شش سطح 2 و 4 در هزار آهن، 2 و 4 در هزار روی و مصرف توأم 2 ...