عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 562

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مقایسه ریخت‌شناسی ریشه ارقام مختلف سیب‌زمینی در پاسخ به غلظت نیتروژن و بررسی تأثیر مقدار مصرف و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده، خصوصیات کیفی و کارآیی مصرف نیتروژن ارقام سیب‌زمینی، سه آزمایش مزرعه‌ای، گلخانه‌ای و گلدانی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام شد. در آزمایش مزرعه‌ای، اثر مقادیر مختلف نیتروژن شامل صفر (شاهد)، ‌90، 180 و 270 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و سطوح مختلف تقسیط نیتروژن شامل تقسیط به نسبت مساوی در دو مرحله سبزشدن و خاکدهی پای بوت ...

به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر رشد، کارایی استفاده از نیتروژن و پارامترهای بیوشیمیایی در گیاه مریم‌گلی ترکه ای، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی بصورت گلدانی با شش تکرار درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، درسال???? انجام شد. رژیم آبیاری بر مبنای درصد تخلیه آب از خاک شامل چهار سطح آبیاری پس از تخلیه ?‌، ??‌، ?? ‌و ?? درصد رطوبت قابل استفاده در خاک که به ترتیب بدون تنش(? T)، تنش کم(??T) ، تنش متوسط(?? T) و تنش شدید‌(??T) بود، در نظر گرفته شد. تنظیم زمان آبیاری با ...

بقایای گیاهی یک نهاده‌ی درون‌مزرعه‌ای مهم به‌شمار می‌روند که برای چند دهه است جهت پایدار‌سازی اکوسیستم‌های کشاورزی مد نظر قرار گرفته است. این تحقیق در زمین زراعی شماره‌ی 1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار و شش تیمار شامل چهار تیمار بقایا (پنبه، ذرت، گندم و یونجه)، تیمار کود اوره به میزان 90 کیلوگرم در هکتار و شاهد اجرا گردید. پیش از ترکیب بقایا با خاک، جهت جلوگیری از غیر‌متحرک‌شدن نیتروژن خاک مقداری کود نیتروژنی برحسب نسب ...

این تحقیق به منظور بررسی اثرات کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه و فسفره بر صفات کمی و کیفی ذرت شیرین (هیبرید پشن) در سال زراعی 90-1389 به صورت آزمایشگاهی و مزرعه‌ای انجام شد. در قسمت آزمایشگاهی، آزمایش به صورت طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کاربرد کود زیستی نیتروکسین، فسفات بارور2، تلفیق کود زیستی نیتروکسین و فسفات بارور2 و عدم کاربرد کود (شاهد) بودند که به صورت تلقیح با بذر به کار برده شدند. آزمایش مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوک‌ها ...

به منظور بررسی اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و با نه تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد به اجرا در آمد. تیمارها شامل 4 سطح کود نیتروژنی از منبع اوره (50، 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار) و 4 سطح کود دامی (7/5، 15، 22/5 و30 تن در هکتار) همراه با تیمار شاهد بودند. سطوح کود دامی به نحوی تعیین شدند که دارای نیتروژن او ...

در این پژوهش، سنتز نانو ذرات تیتانیم دی اکسید دوپه شده با نیتروژن با استفاده از روش سل- ژل، در محیط شدیداً اسیدی و با بکارگیری پیش ماده های TiCl4 و اوره و سنتز تیتانیم دی اکسید دوپه شده با گوگرد، با استفاده از مواد اولیه تیتانیم تترا ایزوپروپوکساید و تیواوره با روش سل- ژل انجام شد و در نهایت سنتز نانوساختارهای روی اکسید دوپه شده با نیتروژن و روی اکسید دوپه شده با گوگرد، به ترتیب به روش های هیدروترمال و سل- ژل و با استفاده از پیش ماده های روی استات دو آبه و محلول آمونیاک برای ...

با توجه به آهکی بودن وpH بالای اکثر خاک های ایران مخصوصا در خاک های منطقه اردبیل، دسترسی و جذب نیتروژن برای گیاهان زراعی پروتئینی مثل عدس در کشت دیم با پایین بودن رطوبت خاک شدیدا محدود می باشد. عواملی که بر جذب و انتقال نیتروژن تاثیر مثبتی داشته باشند می توانند در بر طرف نمودن مشکل جذب نیتروژن کافی برای افزایش عملکرد دانه و پروتئین عدس موثر باشند. در این ارتباط آزمایشی روی تاثیر پتاسیم در افزایش جذب، انتقال و تخصیص نیتروژن به دانه ارقام عدس انجام گرفت. این آزمایش در سال زراع ...

به منظور مطالعه تاثیر سطوح نیتروژن در مقادیر مختلف رطوبتی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن و ارزیابی صفات کیفی، کمی و فیزیولوژیکی گوجه‌فرنگی، آزمایشی در سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا در آمد. آزمایش با 4 سطح نیتروژن(0، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار) و سه سطح رطوبتی(FC کامل،FC 67% وFC 130%) بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار منظور گردید. نتایج نشان داد که خصوصیات رویشی شامل ارتفاع، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر ...

کارایی مصرف کودهای شیمیایی در شرایط مختلف محیطی تحت تاثیر قرار می‌گیرد با توجه به طول دوره‌ی رشد ونیاز غذایی بالا، همواره مصرف انواع کودهای شیمیایی در خاک نیاز است. بنابراین ضروری است که با روش‌های مدیریت زراعی مناسب علاوه بر افزایش راندمان مصرف کود، موجبات افزایش عملکرد و سایر ویژگی‌های گیاه را فراهم نمود، به همین منظور این آزمایش جهت ارزیابی تاثیر مصرف نیتروژن بر انتقال مجدد ماده خشک در شرایط تنش کمبود آب انجام شد. محل انجام آزمایش مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محق ...