عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 111

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر مقدار و زمان مصرف نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، برخی خصوصیات زراعی و كارآيي مصرف نيتروژن، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1388 اجرا شد. كود نیتروژن با چهار سطح (صفر، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار) در کرت‌های اصلی، زمان مصرف کود نیتروژن در سه سطح (1/3 زمان کاشت + 1/3 8تا10 برگی + 1/3 ظهور گل تاجی، 1/2 زمان کاشت + 1/2 ظهور گل تاجی و 1/2 ...

به منظور بررسی تاثیر بقایای گیاهی، مقادیر مختلف نیتروژن و روش های خاکورزی آزمایشی دو ساله (88-1386) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در منطقه باجگاه انجام گرفت. آزمایش به صورت طرح کرت های دوبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت که در آن تیمار های بقایای گیاهی شامل بقایای گیاهی کلزا و گندم به عنوان فاکتور اصلی، روش های مختلف خاکورزی ]خاکورزی معمول (گاوآهن برگردان دار + 1 دیسک) و خاکورزی کاهش یافته (گاوآهن قلمی + 1دیسک)[ و مقادیر مختلف نیتروژن ...

افزایش کارایی استفاده از منابع یکی از راهکارهای مهم در افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی می‌باشد. بر همین اساس، این آزمایش به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی کارایی مصرف نیتروژن در لوبیا چیتی رقم خمین، در دو مکان (مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان و مزارع شهرستان خرمدره) طی سال 1392 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی (فاکتورها) شامل پرایمینگ بذر به وسیله سالیسیلیک اسید در 5 سطح شامل سطوح صفر یا هیدروپرایم، 750، 1500، 2250 میکرو مولار و شاهد (عدم تی ...
نمایه ها:

درختچه انگور با نام علمی Vitis vinifera متعلق به خانواده Vitaceae می‌باشد. رقابت شدید بین رشد رویشی و زایشی خصوصا با مصرف بی‌رویه کودهای نیتروژنه و عدم مصرف کودهای پتاسه، یعنی عدم رعایت تعادل مصرف کودهای شیمیائی، باعث دیررسی محصول، رنگ‌گیری نامناسب میوه، ترشی مزه و در نتیجه بازارپسندی ضعیف و غیر اقتصادی کردن تولید می‌گردد. به منظور تعیین مناسب‌ترین نسبت مصرف این دو کود پرمصرف برای افزایش کیفیت و جلوگیری از تاخیر در رسیدگی انگور، آزمایشی در سال 93-1392 در یک باغ انگور رقم بیدا ...

بنابراین تعیین مقادیر مناسب عناصر غذایی برای افزایش عملکرد کمی و کیفی در گیاهان ضروری می‌باشد. بدین‌منظور تحقیقی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به صورت فاکتوریل با دو فاکتور محلول پاشی آهن و روی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی (محلول پاشی آهن و روی) شامل محلول پاشی سطوح آهن و روی در غلظت های صفر، 2، 4 و 6 در هزار بودند. روی را بر قطر ساقه و شاخص برداشت اسانس نیز معنی‌دار شد. اثر متقابل بین آهن و روی بر میزا ...

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گلرنگ در منطقه سیستان آزمایشی در سال 91-1390 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک اجرا شد. عوامل مورد آزمون شامل نیتروژن از منبع اوره در چهار سطح به ترتیب N1 (شاهد)،N2(80kg/ha)، N3(160kg/ha) و N3(240kg/ha) به صورت 1/3 قبل از کاشت،1/3 مرحله خروج از روزت و 1/3 قبل از گل دهی و فسفر در سه سطح و به ترتیب P1(شاهد)،P2 (75kg/ha)P3 (150 kg/ha) قبل از کاشت بودند. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بل ...

به منظور بررسی اثر نیتروژن و تلقیح ریزوبیوم بر روی عملکرد و خصوصیات زراعی نخود رقم پیروز در شرایط دیم، آزمایشی در سال زراعی 1388-1389 د رمزرعه نساره علیا واقع در استان کردستان -شهرستان دیواندره اجرا شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل د رقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار انجام گرفت. چهار سطح 0 و 15 و 30 و 45 کیلوگرم نیتروژن خالص (N) در هکتار و دو سطح تلقیح بذر با باکتری و عدم تلقیح بذر (A) تیمارهای مورد بررسی بودند . نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه (1878 کیل ...

پسابهای حاصله از تصفیه ثانویه حاوی مقادیر زیادی نیتروژن و فسفر می باشند که تخلیه آن به منابع آب موجب وقوع پدیده اتروفیکاسیون و از بین رفتن کیفیت آب بر اثر رشد بیش از حد گیاهان و جلبکها می گردد. گیاهان آبزی مانند عدسک آبی ( لمنا مینور) قادرند نیتروژن و فسفر را از آب جذب نمایند. هدف از این تحقیق تعیین میزان جذب نیتروژن و فسفر بوسیله گیاه لمنا مینور با کشت دادن گیاه آبزی عدسک آبی در محیط کشت های حاوی نوترینت در محیط آزمایشگاهی و بررسی راندمان و کارآیی این گیاه در حذف نیتروژن و ف ...
نمایه ها:
فسفر | 

به‌ منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و گیاهان کودسبز بر عملکرد، اجزای عملکرد، شاخص‌های کارآیی نیتروژن، تراکم و وزن خشک علف‌های هرز، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی شماره یک گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. این آزمایش به‌صورت کرت-های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شامل چهار سطح کود نیتروژن (اوره) (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و فاکتور فرعی شا ...