عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از پس ماندهای آلی و محصولات جانبی کارخانه ها به عنوان کود آلی و اصلاح کننده های خاک در سال های اخیر برای تولید محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما بدلیل فقر مواد آلی خاک های کشور از یکسو و تولید تجاری کودهای آلی از سوی دیگر، تمایل به استفاده از این کودها افزایش یافته است. در کودهای آلی بخش عمده نیتروژن در قالب مولکول های آلی قرار گرفته که پس از معدنی شدن مورد استفاده قرار میگیرد. اثر کودهای آلی بر پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در خاکهای آهکی کمتر مورد توج ...

پنبه مهمترین گیاه لیفی درجهان و دومین گیاه مهم از دانه های روغنی است . عملکرد و کیفیت محصول این گیاه زراعی تحت تاثیر کودهای نیتروژن و آهن است. بعلاوه یکی از چالش ها در رابطه با تولید این گیاه زراعی رشد نامحدود بودن آن است که می تواند منجر به کاهش عملکرد الیاف و پنبه دانه شود. این آزمایش برای تعیین اثرات منبع نیتروژن ، میزان آهن و میزان مپیکوات کلراید روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ، عملکرد پنبه دانه و عملکرد الیاف انجام شد. تیمار ها شامل 3 سطح مصرف نیتروژن (شاهد-ص ...

به‌منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و درجه اشباع خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی، آزمایشی در گلخانه‌ی توری تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال زراعی 1390 انجام گرفت. این آزمایش بصورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در داخل لایسیمتر انجام شد.سطوح رطوبتی شامل غرقاب, اشباع کامل, 85, 70 و 55 درصد درجه اشباع بعنوان فاکتور اصلی و چهار سطح نیتروژن (صفر، 30،60 و 90 کیلوگرم در هکتار) در کرت های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشا ...

هدف ازانجام این پایان نامه تعیین میزان فسفر، کربنات کلسیم ، سولفات ، نیتروژن و ‏‎PH‎‏ خاکهای منطقه شهرکرد و بررسی نقش آنها در پیدایش پاره ای از کمبودهای مواد معدنی مانند مس و سلنیم دردام می باشد . دراین پایان نامه 80 نمونه خاک از مزارع یونجه ، شبدر ، جو و گندم منطقه شهرکرد برداشت و میزان نیتروژن ، سولفات ، کربنات کلسیم ، فسفر و ‏‎PH‎‏ آنها اندازه گیری شد . میانگین و انحراف فاکتورهای اندازه گیری شده در نمونه ها محاسبه گردید ، آزمون ‏‎Pearson Correlation‎‏ جهت تعیین رابطه بین ...

از مهمترین پیامدهای فرسایش خاک میتوان کاهش حاصلخیزی و قدرت باروری خاک بر جا مانده و انتقال عناصر غذای و رسوبات به آبهای سطحی را نام برد. مدیریت غلط کاربری اراضی از مهمترین عوامل موثر بر هدر رفت خاک است به طوریکه با تخریب مراتع و توسعه کشاورزی در سالهای اخیر افزایش مداومی در هدر رفت نیتروژن و فسفر از اراضی مرتعی صورت گرفته که تاثیرات زیانباری را بر کیفیت آب و محیط زیست به جا گذاشته است. به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی بر مقدار کربن آلی، نیتروژن و برخی اشکال فسفر در ...

با توجه به آهکی بودن وpH بالای اکثر خاک های ایران مخصوصا در خاک های منطقه اردبیل، دسترسی و جذب نیتروژن برای گیاهان زراعی پروتئینی مثل عدس در کشت دیم با پایین بودن رطوبت خاک شدیدا محدود می باشد. عواملی که بر جذب و انتقال نیتروژن تاثیر مثبتی داشته باشند می توانند در بر طرف نمودن مشکل جذب نیتروژن کافی برای افزایش عملکرد دانه و پروتئین عدس موثر باشند. در این ارتباط آزمایشی روی تاثیر پتاسیم در افزایش جذب، انتقال و تخصیص نیتروژن به دانه ارقام عدس انجام گرفت. این آزمایش در سال زراع ...

تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزا آن در گیاه سیاهدانه در سال 1379 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرا مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح نیتروژن ‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏(0، 30، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار) و چهار سطح فسفر (0، 20، 40، 60 کیلوگرم در هکتار) بودند که بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. نیتروژن بر قطر ساقه، تعداد شاخه گل دهنده و تعداد کپسول دربوته بصورت مثبت و بر تعداد دانه در کپسول و وزن دانه های هر ک ...

به منظور بررسی اثر دو کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد، کیفیت دانه و همچنین میزان بازیافت و کارایی نیتروژن و پتاسیم در برنج هیبرید رقم بهار 1، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور رشت، انجام شد. محلولپاشی نیتروژن (پنج درصد نیتروژن خالص) و پتاسیم (سه درصد اکسید پتاسیم) در مراحل مختلف پیش از گلدهی (حداکثر پنجه زنی، آبستنی و در هر دو مرحله) به عنوان تیمارهای آزمایشی در نظر گرفته شد. پاشش آب خالص به عنوان تیمار شاهد ...

جهت بررسی اثرات رقابت گندم (Triticum aestivum L.)- جودره( Hordeum spontaneum C.Koch) و نیتروژن بر رشد و نمو و پراکنش بذر جودره آزمایشی به صورت طرح اسپلیت پلات در سه تکرار در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل 5 سطح تراکم گندم ( صفر، 70، 140، 210 و280 کیلوگرم در هکتار ) و 4 سطح نیتروژن ( صفر، 80 ، 160 و 240 کیلوگرم در هکتار ) بودند. کود نیتروژن در سه مرحله رشد محصول (کاشت، پنجه زنی و ساقه رفتن) و ...